Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Vodka C S?u

Vodka C S?u

Giá: 140.000 VNĐ
Dung Tích: 500ml
Xuất Sứ: Nga
Vodka C S?u trong su?t, tinh khi?t, h??ng vodka ??c tr?ng , thoang tho?ng v c v? h?i ng?t m d?u trong cu?ng h?ng. L lo?i vodka c n?ng ?? nh? nn ng??i dng s? c?m th?y d? ch?u h?n nh?ng dng vodka thng th??ng. Bn c?nh n?i l?u hay ??a m?i v?i b?n thn, vodka c s?u khng th? thi?u ?? cu?c vui cng thm vui.

Vodka c s?u hay cn g?i l vodka Alligator

Lo?i n??c u?ng c c?n t? r?t lu ? ???c g?i l r??u cho ??n th? k? th? XIX. . Theo ti li?u l?ch s?, t? Vodka l?n ??u tin ???c ??t g?i cho m?t lo?i ?? u?ng c c?n vo cu?i th? k? XIV. 

C nh?ng gi? thuy?t ?y ni r?ng, vo nh?ng n?m cu?i 30 c?a th? k? th? XIV, cc nh luy?n kim vng Provansa ( ? ?ng Nam n??c Php) ? pht minh ra m?t lo?i ?? u?ng c th? gy say cho con ng??i, n?u u?ng v?a ?? s? khng gy h?i. Nh?ng ng??i Nga l?i cho r?ng lo?i ?? u?ng ny r?t m?nh, n?u u?ng m khng pha long, s? b? say. Vi?c pha long ?? u?ng c c?n b?ng n??c ? g?i cho ng??i Nga s?n xu?t ra Vodka v?i cng th?c ring c?a h?.

Gi? thuy?t khc th cho r?ng, Vodka xu?t hi?n t? vi?c ch? bi?n m?t ong, ho?c l  m?t s?n ph?m ph? t? vi?c n??ng bnh m?. Vi?c xu?t hi?n vo ??u th? k? 14 cc thu?t ng?  r??u sng t?o v say ? chia ?? u?ng c c?n ra lm 2 lo?i:  1 lo?i ???c s?n xu?t trn c? s? ln men t? nhin, cn 1 lo?i ???c ch? bi?n ??c bi?t - ? l " Vodka " . Thu?t ng? Vodka xu?t hi?n trong t? ?i?n vo cu?i th? k? 19, ??u th? k? 20. 

Thu?t ng? Vodka hi?n t?i c ngh?a th? no?

1270687015 Kichi-02

Kichi Kichi Chu?i nh hng s? d?ng vodka c s?u lm ?? u?ng c c?n chnh

Vodka

L Lo?i ?? u?ng c c?n, ???c s?n xu?t ra b?ng cch x? l dung d?ch n??c - c?n n?ng ?? 40-56%, c ho?c khng b? sung thm cc thnh ph?n b?ng than ho?t tnh cng v?i bi?n php l?c. Trong qu trnh ?, cc thnh ph?n ???c ??a vo khng lm thay ??i mu s?c c?a Vodka

Vodka - l m?t lo?i ch?t l?ng trong su?t, khng mu, khng c t?p ch?t, c h??ng v v? r?t ??c tr?ng. Ph? thu?c vo ch?t l??ng c?a c?n v c?a cc thnh ph?n lm ra Vodka, ng??i ta chia Vodka ra lm Vodka bnh th??ng v Vodka ??c bi?t. Vodka ??c bi?t khc v?i Vodka bnh th??ng ? h??ng ??c tr?ng v v? nh? nhng. Vodka ??c bi?t ???c ch? bi?n t? cc thnh ph?n nh? c?n th?m, m?t ong, ch?t ph? gia v m?t s? ch?t khc. Ty thu?c vo ch?t l??ng Vodka, khi s?n xu?t chng ng??i ta s? d?ng c?n tinh ch? Extra ho?c Lux

IMAG0041

?nh ch?p t?i Showroom

Lm th? no ?? nh?n bi?t lo?i Vodka t?t?

Lo?i Vodka t?t ch? ???c bn d??i d?ng chai ??c quy?n.

N?u b?n mu?n xc ??nh lo?i trang thi?t b? lm ra Vodka, b?n c?n nhn vo ?y chai. N?u ? ? c 1 l? nh?, th ? l lo?i chai hi?n ??i.

C th? nh?n ra lo?i Vodka ngon theo nh?ng chi ti?t sau, nh? n?p, nhn hi?u. N?p chai khi m? c?n c m?t ti?ng n? gin ??c tr?ng v lu. Nhn hi?u v n?p cng ph?c t?p th vi?c lm nhi cng kh. Ng??i ta ni v? lo?i Vodka ngon l Trong nh? n??c m?t. Vodka ? ?ng chai ? ???c l?c c?n th?n v ?nh bng - L lo?i Vodka c ch?t l??ng. N?u Vodka c thm lo?i mi g khc l lo?i khng ngon.

Trn thnh ly r??u c?n ??ng l?i m?t l?p ng?n r??u ??u nhau.

T?t nhin, bu?i sng, sau khi u?ng m?t cht Vodka, s? th?y s?c kh?e t?t h?n.

Vodka ngon c?n ph?i m.

CNG NGH? V S?N XU?T

C?n

?? ch? bi?n Vodka, ng??i ta ch? s? d?ng c?n lo?i Lux c ???c do ln men t? nhin. Cc chuyn gia c?a nh my ch? bi?n lm vi?c ch?t ch? v?i nh my s?n xu?t c?n nh my c?n Karavan, ki?m tra ch?t l??ng b?t ??u t? ng? c?c lm ra c?n. Nh my c h?m r??u ??c bi?t hi?n ??i.

N??c

Chng ti s? d?ng n??c t? cc gi?ng phun. T?i x??ng s?n xu?t n??c, n??c ???c ?i qua nhi?u t?ng lm s?ch. T?i nh my s?n xu?t, c m?t h? th?ng lm s?ch n??c 3 t?ng c?a cng ty M? Osmoniks Autotrol. K?t qu? l n??c ???c lm s?ch tuy?t ??i.

Cng ngh?

Nh my s?n xu?t Alligator ???c xy d?ng theo nh?ng tnh ton ph h?p v?i yu c?u cng ngh? hi?n ??i ?? s?n xu?t Vodka. Cng ngh? s?n xu?t Vodka t?i nh my ???c xy d?ng theo cng th?c c? ?i?n. Sau khi pha n??c v?i c?n, h?n h?p ny ?i qua m?t s? my l?c ct v tr? than. ?? Vodka nh? v th?m, ng??i ta s? d?ng thm cc ch?t ph? gia t? nhin c?a c?n th?m v tinh d?u c ???c do th?o d??c, m?t ong, c ph, h? tiu, nhn sm. Ph??ng php tinh ch? s?n ph?m ny t? lu ???c bi?t ??n l ??c tr?ng c?a Vodka Nga. ?? Vodka trong su?t, ng??i ta s? d?ng my l?c c?a 1 cng ty ??c Schenk. Sau khi l?c, s?n ph?m ? ch? bi?n ???c ??a vo x??ng ?ng chai.

Ch?t l??ng

Nh my r?t ch t?i ch?t l??ng c?a t?t c? cc giai ?o?n s?n xu?t T? nguyn li?u ??a vo v cc ch?t ph? tr?, ??n khu ki?m tra s?n ph?m ? ch? bi?n, nh? s?c k kh. Bi?n php ny cho php xc ??nh chnh xc thnh ph?n v ch?t l??ng s?n ph?m. Cc chuyn gia thu?c phng th nghi?m c?a nh my phng th nghi?m ???c ?y ban qu?c gia cng nh?n v? chu?n ha v ?o l??ng ki?m tra ch?t l??ng s?n ph?m ? cc giai ?o?n tr?n, b? sung c?n th?m; v c? sau giai ?o?n lm s?ch v l?c s?ch cu?i cng. 

 

L r??u Vodka Nga ??u tin c n?ng ?? 31%, ???c nghin c?u v s?n xu?t ring cho th? tr??ng Chu . Vodka C S?u c h??ng th?m ng?t ngo, v? ??m ?, m d?u v d? u?ng.

Vodka C S?u ???c s?n xu?t t? la m?ch.

Nguyn li?u s?n xu?t Vodka th??ng l khoai ty ho?c 1 s? lo?i ng? c?c (la m?ch ?en, ti?u m?ch) ln men, Vodka t? khoai ty th c v? h?i cht h?n v khng d?u nh? Vodka la m?ch.

Vodka C S?u ???c l?c b?ng l??i b?c ??c bi?t v ???c ch?ng c?t 7 l?n. ?y l b??c quan tr?ng v quy?t ??nh ch?t l??ng c?a s?n ph?m cu?i cng v qua ?y cc ch?t gy mi v ch?t h?u c? ln men khc ???c l?c b? h?t, t?o nn Vodka C S?u trong su?t, tinh khi?t, ch? c mi h??ng cay cay, thoang tho?ng v c v? h?i ng?t m d?u.

Thng tin cng ty phn ph?i

Cng ty CP Gi?i Php Th? Tr??ng M?i l m?t Cng ty ??c quy?n phn ph?i r??u Vodka Alligator ???c nh?p kh?u t? Ukraine t?i th? tr??ng Vi?t nam.Cng ty chng ti ho?t ??ng t? 01/03/2010 ??n nay ? xy d?ng ???c h? th?ng bn l?, cc shop bn hng,nh hng, qun bar...v h? th?ng cc t?nh thnh pha B?c.V?i ??i ng? kinh doanh gi?u kinh nghi?m n?ng ??ng ho?t ??ng hi?u qu?.Hi?n nay r??u Alligator ? c v? tr nh?t ??nh trn th? tr??ng v ?ang v?ng b??c trn con ???ng m Cng ty ? ??nh h??ng

vodka

 

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
R??u Vodka - ni?m t? ho c?a ng??i Nga R??u c?ng gi?ng nh? b?t c? lo?i thu?c khc. U?ng t v ?i?u ?? th t?t, nh?ng thm m?t cht l thnh thu?c ??c. ?i?u ny ??c bi?t ?ng ??i v?i lo?i r??u truy?n th?ng Vodka
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:500 ml
Nồng Độ:40 ??
  R??u Putin dng vodka ? c m?t t?i Vi?t Nam v ???c s? ch?p nh?n c?a nh?ng ng??i snh r??u vodka. Mua r??u Puitin ? h N?i v?i gi bn bun b?ng gi bn l?..
Giá 135.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Hi?n gi?, th??ng hi?u Russky Standard ???c t?p ch Forbes ?nh gi ??n 5,4 t? USD
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V r?i,m?t ly r??u Vodka ??p ?n t??ng v ngon ??n l? k? s? mang l?i cho chnh b?n m?t c?m xc kh phai
Giá 950.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Theo dn gian, lo?i r??u Vodka ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay c ngu?n g?c t? nh?ng qu?c gia tr?ng la ? ?ng u n?i ti?ng nh?t l Nga v Ba Lan.
Giá 960.000 VNĐ
Dung Tích:700ml
Nồng Độ:40 ??
Vodka Beluga Tuy?t ph?m ??n t? n??c Nga, h??ng v? ??c tr?ng c?a Vodka ??u b?ng ???c hi?n h?u trn dng s?n ph?m Beluga
Giá 1.030.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Blavod vodkaBlack Redbull: M?nh m? nh?ng huy?n b
Giá 320.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Qu trnh ch?ng c?t qua 5 cng ??an v ???c s? gim st ch?t ch?  sau ? ???c k?t h?p v?i ngu?n n??c su?i tinh khi?t c?a vng Champagne n?i ti?ng c?a Php ?? t?o ra dng Vodka ..s? 1 c?a th? gi?i
Giá 790.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40
R??u Vodka - ni?m t? ho c?a ng??i Nga R??u c?ng gi?ng nh? b?t c? lo?i thu?c khc. U?ng t v ?i?u ?? th t?t, nh?ng thm m?t cht l thnh thu?c ??c. ?i?u ny ??c bi?t ?ng ??i v?i lo?i r??u truy?n th?ng Vodka
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
R??u Puitn vung c mi th?m vodka nguyn ch?t v h??ng v? m?m.  N?i ti?ng t?i Nga, r??u Putinka vung v?i thnh ph?n: r??u tinh ch?t s?a tinh th?n ethyl "Lux" tinh khi?t, ??c bi?t chu?n b? n??c, ???ng, ch?t chi?t xu?t t? ??y?n m?ch v h?t tuy?t tng.
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:39 ??
R??u Smirnoffvodka dng r??u vodka ???c ?a chu?ng b?c nh?t. Hy t?n h??ng h??ng v? r??u vodka m b?n thch
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u vodka Smirnoff Black, dng s?n ph?m chnh hng m?i ???c ra m?t vo ??u n?m 2012 t?i Vi?t Nam. R??u vodka Smirnoff Black hay cn tn r??u Smirnoff ?en mang h??ng v? nh? nhng.
Giá 365.000 VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 %
Cng ty Thin Long v?i uy tn v ch?t l??ng ???c kh?ng ??nh g?n 20 n?m ? H N?i. Phn ph?i v bn cc lo?i r??u m?nh, trong ? c Vodka Danzka Nhm c?a ?an M?ch v cc lo?i Vodka Nga n?i ti?ng. Bn gi bun b?ng gi bn l?, d?ch v? chu ?o giao hng t?n n?i.
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
  Croc ???c coi l lo?i vodka c?c k? cao c?p c?a Php ???c lm t? snap frost grape thay v nh?ng nguyn li?u truy?n th?ng nh? ng, cao l??ng, la m?ch, la m? hay khoai ty .
Giá 1.050.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
Beluga vodka tuy?t ph?m c?a n??c Nga. V?i ??ng c?p 3 ng?m h?t m?t chai vodka ng??i Nga coi Beluga nh? th?n d??c, hy tr?i nghi?m cng Beluga nh? nh?ng ng??i dn Nga th?c s?.
Giá 2.500.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status