Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Macallan 62 N?m

Macallan 62 N?m
The Macallan 62 n?m ???c ??u giá t?i Hongkong và Singapor v?i giá kho?ng 600.000.000 USD, m?t tuy?t ph?m ngh? thu?t trong th? gi?i r??u Single Malt.

MACALLAN 62 N?M 

XEM GIÁ CÁC LO?I R??U MACALLAN  : T?I ?ÂY 

Macallan 62 n?m tên ??y ?? là The Macallan 62 Years Lalique, ???c bi?t ??n nh? 1 tuy?t tác ngh? thu?t. Macallan m?t l?n n?a l?i ???c s? tr? giúp c?a nhà ngh? thu?t th?y tinh th?i ng??i Pháp ?? t?o ra Macallan 62 n?m, nh? tr??c ?ó ?ă t?ng làm v?i siêu ph?m Macallan 60 n?m và Macallan 55 n?m.

Nh?ng ?ó c?ng ch? là m?t ph?n, hôm nay chúng ta ???c chiêm ng??ng Macallan 62 n?m và hi?u v? ngu?n c?i c?a chai r??u ch? có s? l??ng l??ng 400 trên toàn th? gi?i này, và 40 chai ???c hi?n di?n t?i Châu Á cho ??n nay không bi?t rơ ???c s? l??ng Macallan 62 n?m c̣n sót l?i bao nhiêu.

lalique62-gallery02

Là chai th? 5 trong b? s?u t?p " nh?ng tr? tr?i c?a H? nhà Macallan " chúng ta không so sánh Macallan 62 v?i nh?ng ng??i em Macallan 60 hay Macallan 55 n?m b?i l? nh?ng tuy?t tác ??u có nh?ng ?i?m m?nh khác nhau, tuy v?y t?t c? nh?ng tuy?t tác này ??u ???c xu?t ra b?i t? H? nhà r??u Macallan.

Macallan 62 n?m ???c tinh l?c b?i whisky gia truy?n c?a nhà Macallan, ???c ? t? nh?ng thùng g? s?i Sherry lâu n?m trong m?t kho?ng th?i gian r?t dài, nh? ?ó Macallan 62 g?n nh? ḥa tinh r??u vào v?i tinh ch?t g? s?i Sherry. Không m?t s?n ph?m thông d?ng nào c?a Macallan ???c th?a k? lo?i whisky ???c ? và gi? lâu n?m ??n nh? v?y, có l? trong c? cu?c ??i ???c s? h?u và th??ng th?c 1 chai trong s? b? s?u t?p " nh?ng c?t tr? tr?i " có th? là ch? có 1 l?n.

The-Macallan-62-Year-Old-Hong-Kong-4328-679x453

Giá tr? 

V́ ???c s?n xu?t ch? 1 l?n duy nh?t v?i s? l??ng 400 chai nên không ph?i ai mu?n c?ng có th? s? h?u 1 chai r??u nh? v?y. V? ??n Châu Á và c? th? là Singapor và Hongkong giá c?a Macallan 62 n?m ???c ??u giá và bán v?i giá kho?ng 600.000.000 USD.

macallan.lalique-collection

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status