Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
R??u Johnnie walker Gold h?p qu t?t

R??u Johnnie walker Gold h?p qu t?t

Giá: 1.050.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Scotland
Cung chc tn xun v?i Johnnie walker, johnnie walker ??a h??ng s?c vng may m?n ??n m?i nh. ? t? lu r?i c? m?i d?p t?t ??n xun sang Johnnie walker lun cho ra nh?ng b? h?p qu t?t sang tr?ng ngh?a. L mn qu cho gia ?nh ng??i thn v b?n b. Hy cng tr?i nghi?m cng Johnnie walker gold label s?c vng may m?n. N?m 2019 Hng johnnie walker cho ra m?t b? s?n ph?m JOn vng t?ng thm chai jon vng 18 n?m dung tch 5cl , ?nh s?n ph?m trn ?nh ??i di?n . Cm ?n qu khch.

R??u Johnnie walker Gold Label :

Vng Nhn: M?t s? pha tr?n kho lo c?a malt hi?m ? ?? tu?i t?o ra h??ng v? bao dung c?a Gold Label.

M?t ly Gold Label c?a Johnnie Walker l ni?m ?am m tinh khi?t. M?t s? pha tr?n kho lo c?a malt hi?m ? ?? tu?i t?o ra nh?ng h??ng v? phong ph, kem v ng?t ngo c?a Gold Label. L?y c?m h?ng t? cc ghi ch c?a Sir Alexander Walker, ng??i ? t?o ra s? pha tr?n ban ??u vo n?m 1920 ?? ?nh d?u ngy sinh nh?t c?a ng John Walker c?a mnh, ?i?u ny l m?t whiskey th?c hi?n cho l? k? ni?m.

S? k?t h?p ??c quy?n c?a malt qu hi?m duy nh?t t? ??m?t s? t cc x??ng ch?ng c?t ???c sng knh nh?t c?a Scotland, t?t c? h?n 18 n?m, cung c?p cho s? pha tr?n b?t th??ng m??t m m i, tinh t? kem khng th? so snh v?i b?t k? scotch whisky khc. Hy th? ph?c v? ?ng l?nh ??c ?o c?a chng ti v tr?i nghi?m h??ng v? thay ??i v n lm ?m trong mi?ng.

N?m Ghi ch: phong ph, r?ng l?n, r?t ??c tr?ng c?a kem m?n v m??t, v?i g?i nho kh, k?o b? c?ng v m?t ong tinh t? ghi ch c?a vani, m?t ong, m?ch nha v tri cy s?y kh ???c t?ng c??ng b?ng cch lm l?nh tr??c khi u?ng.

     Johnnie-Walker-Gold-Label-display.docx

Blue Label:

M?t s? pha tr?n c?a malt hi?m nh?t c?a chng ti v h?u h?t cc lo?i ng? c?c t?t h?n, tr??ng thnh cao ?i?m c?a h?, Johnnie Walker Blue Label ??i di?n cho thnh tch cao nh?t c?a chng ti.

Blue Label ti t?o h??ng v? c?a lo?i whisky ??u c?a Walkers, m?t chai c?ng c thi?t k? c?a n t? th? k? 19. M?i thnh ph?n duy nh?t c?a s? pha tr?n ??c bi?t ny ? ???c l?a ch?n c?n th?n t? ch?ng c?t r??u ??c quy?n, m?t s? trong ? khng cn t?n t?i. Chng ti rt ra cc thnh ph?n ny t? thng phi th??ng, th??ng l m?t trong hai tri?u. Ngay sau khi h? pht hi?n ra, h? ?ang thi?t l?p dnh cho Blue Label v tr??ng thnh cho ??n khi ??nh cao tuy?t ??i c?a h? lu di tuy nhin m c th? m?t.

12286154 1120099358000424_1980251877_n

H?p qu t?t 2016

Charles MacLean, nh v?n whisky hng ??u c?a Scotland: "Blue Label ???c t?o ra ?? k? ni?m cc phong cch truy?n th?ng c?a whisky th? k? 19 K?t qu? 1 whisky v?i 1 mouthfeel m??t, m?n mng cho php 1 v? n? c?a h??ng v? trong vm h?ng cc hnh ?nh thu nh? c?a. ngh? thu?t pha tr?n v ? ginh ???c huy ch??ng vng xu?t s?c h?n b?t k? ph b?o hi?m khc whisky siu achvieve h??ng v? t?ng ?o?t gi?i th??ng ny ?i h?i k? n?ng ??c bi?t v r?t ??c bi?t, hi?m whisky l nh?ng v d? so snh cao nh?t lm cho h?. "

N?m Ghi ch: m?n m??t, h??ng v? m d?u v?i d?u v?t c?a khi thu?c, m?t ong v gia v? ng?t-Foral v?i g?i c?a g? ?n h??ng, k?o b? c?ng v cn b?ng s-c-la-Vng, di v d? d?i

12282795 1120099311333762_2099143410_n

H?p qu t?t 2016

V? ??ng s?n:
Robert Scott ? ???c ??m mnh trong th??ng m?i Scotch Whisky k? t? khi ng r?i tr??ng h?c ? tu?i 16. B?t ??u t? ??u tin nh? l m?t cng nhn ch?ng c?t th?p km ch?u trch nhi?m ?? lm s?ch cc ?nh t?nh, ng ? t?ng ??u ??n qua cc c?p b?c, ??t ki?n ??th?c r?ng v? th??ng m?i ch?ng c?t. B?i th?i gian ng ? ??t ??n sinh nh?t 32 c?a ng khng ch? ng ? ??t ???c m?t uy tn v?ng ch?c nh? l m?t thnh t?u t?t c? cc-trn trong s?n xu?t r??u whisky, nh?ng quan tr?ng nh?t, ng ? tr? thnh m?t trong nh?ng tn tr?ng nh?t "nosers" Whisky Scotch. C?m gic quan tm c?a ng v? mi, k?t h?p v?i nhi?u n?m ?o t?o, cho php anh ta ?nh gi cao cc ??c ?i?m c nhn v idiosyncrasies 100 whisky m?ch nha khc nhau. ?o t?o ? gip ng c pht hi?n b?t k? sai st trong ch?ng c?t c? th?, v v?y m hnh ??ng kh?c ph?c h?u qu? ngay l?p t?c c th? ???c th?c hi?n. Khi th?i gian tri qua, ng ngy cng tr? nn chuyn gia l?a ch?n lo?i m?ch nha khc nhau ?? ?p ?ng nhu c?u c?a ng??i s? d?ng lao ??ng exacting George ng Christie, ng??i sng l?p c?a Distillery Speyside.

Trong nh?ng n?m 1970 Robert Scott ? ???c b? nhi?m lm Th?c s? Distiller, m?t v? tr ng ? t? ch?c trong nh?ng truy?n th?ng t?t nh?t c?a cc ngh? c? x?a ny cho ??n khi ngh? h?u v?y tay ra hi?u. Tr??c khi ch?m sc ton th?i gian cho khu v??n c?a ng t?i Glasgow, Robert, tuy nhin, ?? ???c chuy?n nh??ng cu?i cng, c? th? l ?? t?o ra m?t l?a ch?n c nhn c?a whisky m?ch nha duy nh?t yu thch c?a mnh. V v?y, l?a ch?n Scott ? ???c sinh ra.

Robert c?a tiu ch ?? ch?n l?a ch?n c?a mnh l nghim ng?t: Ch? malt ch?t l??ng hng ??u (v m?t ch?t l??ng ng? c?c hng ??u) ???c bao g?m, v?i m?t m?c ?? t?i ?u c?a s? lo ha. Vi?c ch?m sc l?n nh?t ???c th?c hi?n trong qu trnh ?ng chai ?? ??m b?o r?ng cc lo?i m?ch nha ???c duy tr nh? l ch?t ch? nh?t c th? vo tr?ng thi t? nhin c?a h? trong thng. V v?y, whisky ???c l?c nh?ng khng ??p l?nh tr??c khi cho ?ng chai, c?ng khng ph?i l pha long b?ng cch cho thm n??c. Ch? b?ng cch lm theo nh?ng ki?m sot ch?t l??ng ch?t ch? cc ??c ?i?m c nhn c?a m?i m?ch nha c th? ???c ?nh gi cao. Bao b ng??i tiu dng nn ph?n nh di s?n v nhn v?t c?a whisky v phn bi?t ba khu v?c ring bi?t ch?ng c?t: Ty Nguyn, vng ??t th?p v Islay.

Trong vi n?m qua m?t s? b? sung m?i ? ???c thm vo danh m?c ??u t? ban ??u trong khi c? phi?u c?a m?t s? ng??i khc, ch?c ch?n, ???c t?n d?ng. L?a ch?n by gi? ??c gi?ng nh? m?t bch khoa ton th? "whisky c?a Scotland". T? Macallan hng v? B?c ng?c nhin khi cc ng? c?c r??u whisky Scotland duy nh?t, ph?m vi l ?n t??ng. L?a ch?n c?a Scott ???c phn ph?i trong th? tr??ng r??u whisky m?ch nha l?n trn th? gi?i bao g?m Hoa K? v Chu u v hy v?ng r?ng n s? s?m ???c ph? bi?n r?ng ri trong cc th? tr??ng Nh?t B?n ?ang h?i sinh. L?a ch?n c?a Scott l m?t vinh danh truy?n th?ng ch?ng c?t r??u whisky Scotland v trn t?t c? nh?ng ki?n ??th?c v chuyn mn c?a Robert Scott, Master Distiller.

                                JohnnieWalkerGoldWhiskyAlcoholicDrink

M?t ly Johnnie Walker Gold label l ni?m ?am m tinh khi?t. M?t s? pha tr?n kho lo c?a malt hi?m ? ?? tu?i t?o ra nh?ng h??ng v? phong ph, kem v ng?t ngo c?a Johnnie walker Gold Label. L?y c?m h?ng t? cc ghi ch c?a Sir Alexander Walker, ng??i ? t?o ra s? pha tr?n ban ??u vo n?m 1920 ?? ?nh d?u ngy sinh nh?t c?a ng John Walker c?a mnh, ?i?u ny l m?t whiskey th?c hi?n cho l? k? ni?m.

S? k?t h?p ??c quy?n c?a malt qu hi?m duy nh?t t? ??m?t s? t cc x??ng ch?ng c?t ???c sng knh nh?t c?a Scotland, t?t c? h?n 18 n?m, cung c?p cho s? pha tr?n b?t th??ng m??t m m i, tinh t? kem khng th? so snh v?i b?t k? scotch whisky khc. Hy th? ph?c v? ?ng l?nh ??c ?o c?a chng ti v tr?i nghi?m h??ng v? thay ??i v n lm ?m trong mi?ng.

N?m Ghi ch: phong ph, r?ng l?n, r?t ??c tr?ng c?a kem m?n v m??t, v?i g?i nho kh, k?o b? c?ng v m?t ong tinh t? ghi ch c?a vani, m?t ong, m?ch nha v tri cy s?y kh ???c t?ng c??ng b?ng cch lm l?nh tr??c khi u?ng.

V? ??ng s?n:
Johnnie Walker Black Label ? ???c ban ??u ???c bi?t ??n l '??c Bi?t Old Highland. N ???c ??i tn thnh Johnnie Walker Black Label vo n?m 1909. Johnnie Walker Black Label l bn ch?y de luxe Scotch whisky trong th? tr??ng mi?n thu? trn ton th? gi?i. Scotch yu thch c?a Sir Winston Churchill, m?t chai Johnnie Walker Black Label l tnh n?ng chnh c?a Bottlescape 'b?c tranh c?a mnh. Johnnie Walker ? t? ch?c cc l?nh hong gia t? n?m 1933, khi n ? ???c c?p cho cng ty c?a Vua George V

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker Double black c m?t t?i Vi?t Nam n?m 2010 v qua m?t th?i gian ng??i tiu dng bi?t s?n ph?m, Double black ?ang c ch? ??ng trong s? tin c?y c?a ng??i dng. V?i h??ng v? khi t? nhin v h??ng g? s?i kinh ?i?n c?ng v?i cht nh? nhnh tri cy chn Johnnie walker gip ni?m ?am m whisky c?a nh?ng ng??i snh r??u thm hon h?o.
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:500ml
Nồng Độ:43 ??
Tuy khng cn l s?n ph?m m?i nh?ng King George V khi ra thm The Johny Walker & Sons KGV ? t?o ?n t??ng kh m?nh v? s? g?n g?i ng??i dng. V?i gi thnh trn 300 USD m?t m?c ti?n khng qu cao ?? t?n h??ng s?n ph?m hong gia.
Giá 7.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V?i The John Walekr, Johnie walker ?ang c?ng c? thm m?t s?n ph?m mang tnh sng t?o vo trong dng s?n ph?m cao c?p. S?n ph?m ch?a s? sang trong v khng km ph?n tinh t? nh?ng l?i c m?t m?c gi t??ng ??i d? ch?u so v?i nh?ng s?n ph?m c?p cao khc.  
Giá 72.000.0000 VNĐ
Dung Tích:1,75 Lt
Nồng Độ:43 ??
Thi?t k? sang tr?ng, l?ch s? v h??ng v? tinh t? cho m?i tr?i nghi?m l nh?ng g Johnnie Walker Gold Label 1,75 lt mang ??n cho b?n.
Giá 2.750.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
C th? b?n ? qu quen v?i cc s?n ph?m c?a Johnnie Walker, nh?ng v?i John Walker & Sons Odyssey s? cho b?n nh?ng tr?i nghi?m th v? m?i. ???c ch?ng c?t 3 lo?i whisky th??ng h?ng ?? cho ra ???c John Walker & Sons Odyssey ? l m?t cng phu, s? sng t?o v??t b?c, nh?ng t?t nhin ?? c trong tay s?n ph?m th??ng h?ng ny c?ng khng ph?i d? dng. Hy cung khm ph cng Johnnie walker nh.
Giá 26.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 %
L l r??u Blend Scotland whisky ???c pha tr?n t? nhi?u lo?i m?ch nha c? ?i?n , johnnie walker 18 n?m ?em ??n m?t h??ng v? c chi?u su ??n kh tin. Khi b?n thu??ng th?c johnnie walker 18 b?n s? ph?i th?t ln r?ng ta? sao 1 whisky ngon v ??m nh? v?y l?i ch? c gi thnh h?n 1 tri?u ??ng .
Giá 1.200.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker red label m?ng t?t nguyn ?n 2016 cho ra m?t h?p qu t?t sang tr?ng v?i 1 chai Johnnie walker red label + 1 chai 50 ml Johnnie walker + H?p ??ng v ti sang tr?ng. Nhn d?p t?t nguyn ?n 2016 Johnnie walker g?i ??n m?i ng??i dn Vi?t Nam mu ?? may m?n c?a Red label, l mn qu ngh?a cho ng??i thn trong d?p xun v?. Johnnie Walker Red Label 2019 h?p qu t?t ngoi chai Jon ?? chng ta cn c thm 1 chai 5 cl Jon ?en . Qu khch c th? xem hnh ?nh s?n ph?m ? d??i cng c?a bi vi?t .
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie Walker Red Label l bi?u t??ng ??u tin c?a Johnnie walker trong vng 2 th? k?. Vo nh?ng n?m sau gi?i phng nh?ng chai r??u Johnnie Walker Red label l?n ??u tin ???c ??n v?i tay ng??i Vi?t Nam d??i s? mang v? c?a cch th?y th? tu vi?n d??ng. ??n nay Johnnie walker trn th? gi?i ? v??n ra xa ?? tr? thnh th??ng hi?u thn quen v?i nh?ng ng??i dng s?n ph?m r??u, vi?c mua m?t chai Johnnie walker ? Vi?t Nam ? kh d? dng qua s? ??i Di?n c?a chi nhnh JW c m?t t?i Vit Nam.  Ruouthienlong.com nh ??i di?n v l ??a ch? tin c?y c?a Johnnie walker.
Giá 290.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker black label s? l mn qu ngh?a m?i khi ng??i dn Vi?t c?n ?? ti?c trong gia ?nh hay b?n b thn quen. Hy cng th??ng th?c h??ng v? khi nh? lan t?a v h??ng g? s?i trong vm mi?ng cng Johnnie walker black label. N?m 2016 Johnnie walker thi?t k? hoppj ??p sang tr?ng cng v?i chai 50ml nh? xinh lm qu t?ng, mang ngh?a pht l?c thm xun chc cho nh nh sung tc c ?i c c?p, con chu ??y ?n ?ng ?? vui xun. Hng Qu T?t Jon ?en 2019 t?ng thm 1 chai Jon vng 5cl bn c?nh. Hnh ?nh s?n ph?m xin qu khch xem trn ?nh ??i di?n
Giá 720.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie Walker Black Label ng??i anh c? c?a dng r??u Johnnie walker. S?n ph?m ? ??a Johnnie walker ln t?m cao c?a th? gi?i qua g?n 200 n?m, tuy Johnnie walker Black Label ? c nhi?u ng??i em k? v? v?i m?u m v tiu chu?n cao h?n nh?ng v?i nh?ng v? khch c?, h??ng v? c? ?i?n c?a dng whisky Blend khi?n con ng??i ta mi khng th? qun. 
Giá 540.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie walker gold label Pht ti nh? ?ch thn b?c th?y pha ch? ? tuy?n ch?n whisky t? kho tng r??u qu c?a Johnnie Walker ?? ch? tc Johnnie Walker ?? ch? tc Johnnie Walker Gold Label Reserve.
Giá 840.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Johnnie Walker H?p Da l mn qu m Johnnie Walker mu?n g?i Blue label ??n nh?ng ng??i b?n chi m v?i cch th?c Gift. T?t nhin khc v?i chai tr?n mang u?ng, chi?c h?p da mu xanh s? khi?n mn qu c?a b?n thm gi tr? r?t nhi?u.
Giá 3.800.000 VNĐ
Dung Tích:0.75 lt
Nồng Độ:40 ??
TINH THY V? XUN JOHNNIE WALKER BLUE LABEL Blue Label l thnh t?u cao nh?t c?a dng h? Walker. M?i thnh ph?n nguyn li?u c?a h??ng v? tuy?t v?i ny ???c ch?n l?c c?c k? k? cng t? nh?ng nh my ch?ng c?t r??u tr? danh v ch? t? nh?ng thng r??u tuy?t v?i nh?t .
Giá 3.800.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
??ng c?p v?i mu xanh Blue, Johnnie walker King George V dng r??u dnh cho nh?ng ng??i thnh ??t. H??ng th?m mt c?ng v?i v? s?i lu n?m, King George V mang v? th? c?a s?n ph?m ??ng ??u c?a bi?u t??ng ng??i ?n ng s?i b??c.
Giá 11.500.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Th??ng hi?u Johnnie Walker ? t? lu lun g?n li?n v?i ch?t l??ng whisky Scotland th??ng h?ng ???c s?n xu?t trong ?i?u ki?n t?t nh?t g?n hai th? k? qua . Gi? ?y, tuy?t ph?m Johnnie ...
Giá 2.650.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
V?i h??ng v? khi t? nhin v h??ng g? s?i c? th? k?t h?p v?i cht nh? nhng c?a tri cy chn, Johnnie Walker gip ni?m ?am m whisky c?a nh?ng ng??i snh r??u thm hon h?o.
Giá 700.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Johnnie Walker Platinum label hay Johnnie walker gold label 18 years old L dng r??u cao c?p dnh cho qu doanh nhn, doanh nghi?p lm qu t?ng, ?y l dng r??u thay th? dng s?n ph?m Johnnie Walker Gold Label 18yr ,v?i v? ??p l?ch lm nh?ng ng?t ngo cng h??ng v? ??m ? ph?ng ph?t v? khi ??c tr?ng. Thi?t k? sang tr?ng, l m?t trong nh?ng s?n ph?m ???c ?a chu?ng nh?t trn th? tr??ng trong n?m 2013.
Giá 1.500.000 VNĐ
Dung Tích:50 ml
Nồng Độ:43 ??
Trong nh?ng d?p l? t?t chai r??u khng th? thi?u trong v?n ha th? cng c?a ng??i Vi?t ta. Gi? v?i chai r??u Johnnie walker mini s? l s? l?a tr?n hng ??u c?a nh?ng ng??i ph? n? ??m ?ang. Khng nh?ng l v?t ph?m ??p m?t m Johnnie walker black label mini cn l mn ?? u?ng ??m ? n?u b?n mu?n test th? dng r??u ny.
Giá 50.000 VNĐ
Dung Tích:4500 ml
Nồng Độ:43 ??
Johnnie walker Red Label 4500 ml l s?n ph?m ?a chu?ng trong nh?ng b?a ti?c l?n nh? ?m C??i hay nh?ng bu?i ti?c ??ng ngoi tr?i. H??ng v? ??c ?o c?a g? s?i v tri cy chn trong Johnnie walker red label ? t?o nn tn tu?i c?a chnh n trn ton th? gi?i h?n 100 n?m qua. B?n c nh?ng b?a ti?c l?n ? Hy ngh? t?i Johnnie walker chai to.
Giá 2.450.000 VNĐ
Dung Tích:4500 ml
Nồng Độ:43 ??
  Bn Johnnie Walker Black Label 4500 ml gi bun b?ng gi bn l?, mang ??n b?n khng ch? r??u Johnnie Walker Black Label chai to 4500 ml m cn nhi?u lo?i  whisky khc. Mua bn cc ch?ng lo?i  r??u ngo?i ? H N?i.
Giá 3.750.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:46,8 ??
Ch? s?n xu?t c 8.888 chai trn th? gi?i v nh?ng chai John Walker & Sons Private ??u tin c?ng ? v? ??n Vi?t Nam. M?t s?n ph?m cao c?p c?a Johnnie walker, hy cng khm ph.
Giá 12.500.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status