Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Vodka Beluga Gold

Vodka Beluga Gold

Giá: 2.500.000 VNĐ
Dung Tích: 700 ml
Xuất Sứ: Nga
Beluga vodka tuy?t ph?m c?a n??c Nga. V?i ??ng c?p 3 ng?m h?t m?t chai vodka ng??i Nga coi Beluga nh? th?n d??c, hy tr?i nghi?m cng Beluga nh? nh?ng ng??i dn Nga th?c s?.

Vodka Beluga Gold

beluga gold_line_3

L m?t ki?t tc c?a dng s?n ph?m Vodka, ?i h?i nhi?u th?i gian v n? l?c trong quy trnh s?n xu?t.
Cng th?c s?n xu?t ki?t ph?m ny l ??c nh?t v h?t s?c ph?c t?p. Chu trnh cng ngh? ???c xy d?ng trong 3 thng. Thnh ph?n c? b?n c?a lo?i r??u Vodka ny l n??c nguyn ch?t t? dng Siberan v tinh d?u m?ch nha. ??c tr?ng tiu bi?u c?a vi?c s?n xu?t tinh d?u m?ch nha l s? d?ng enzim m?ch nha ? ???c tinh luy?n mang ??n v? ??c tr?ng c?a Beluga Gold Line. Chnh lo?i m?ch nha ny mang l?i v? v h??ng khng phai nh?t cho lo?i r??u ??c bi?t ny.

beluga-gold-line-vodka

Vodka Beluga Gold Line ???c s?n xu?t v?i s? l??ng h?n ch? b?i dng s?n ph?m ny mang tnh ch?t ??c bi?t v?i 900 chai m?i ngy. N?u so snh v?i cc tiu chu?n s?n xu?t r??u hi?n ??i khc th s? l??ng ny kh nh?, tuy nhin ch?t l??ng cao nh?t v ?n ??nh l nh?ng n? l?c ?ng k? c?a dng s?n ph?m ny. Tri?n m?i chai r??u ??u c m?t m s? ring nh?m ki?m ??nh ch?t l??ng s?n xu?t nghim ng?t.

beluga vodka

Vodka Beluga Tuy?t ph?m ??n t? n??c Nga

Vodka v?n ???c s?n xu?t ? Nga t? th? k? 12 v l lo?i r??u ???c ?a chu?ng kh?p n?i trn th? gi?i. Vodka trong ti?ng Nga c ngh?a l t n??c m nhi?u c?n, chnh v th? m ngay t? tn g?i ? th? hi?n ???c ?y l m?t lo?i r??u m?nh, c mu trong su?t v c ?? c?n t??ng ??i cao, t? 35% - 50%. Vodka c kh? n?ng kch thch tiu ha v lm ?m c? th?, l?i r?t tinh khi?t nn t gy tc d?ng ph? nn c m?t h?u kh?p trong cc b?a ?n gia ?nh v cc ?m ti?c t? bnh dn ??n qu t?c hong gia.

beluga

V?i phin b?n Beluga gold H?p Da v?i 4 ly v 1 Ba dnh cho nh?ng ng??i yu s?n ph?m Beluga.

Gi 4.400.000 VN?

??n cu?i th? k? 19, Vodka Nga ???c ??a vo s?n xu?t cng nghi?p v tr? thnh m?t ngnh kinh t? ?ng k? v?i r?t nhi?u tn tu?i, trong ? ph?i k? ??n t?p ?on Synergy, m?t trong nh?ng cng ty hng ??u t?i th? tr??ng r??u Nga chuyn s?n xu?t ?? u?ng c c?n v?i cc th??ng hi?u chnh nh? Russian Ice, Soft, Belenkaya, White Lake v ??c bi?t l Beluga. ?y c?ng l m?t trong nh?ng s?n ph?m cao c?p c?a t?p ?on Synergy ?p ?ng ???c nh?ng tiu chu?n ch?t l??ng v cng kh?t khe. Ngoi Nga v cc n??c ln c?n, Beluga cn gp m?t t?i th? tr??ng c?a h?n 30 n??c chu u, Trung ?ng v chu .

Beluga ???c ??t theo tn c?a c T?m, m?t trong nh?ng loi c c? nh?t v c?ng c gi tr? th??ng m?i cao nh?t t?i Nga. T?i ma sinh s?n, c t?m cho ra ??i lo?i tr?ng c ?en n?i ti?ng. Chnh tn g?i ??c ?o v ??c bi?t c?a Vodka Beluga ? t?o nn s? khc bi?t tr??c nh?ng dng s?n ph?m Vodka ?ang ???c s? d?ng t?i th? tr??ng Vi?t Nam. S?n ph?m Vodka h?o h?ng ny g?m hai dng s?n ph?m chnh l Beluga v Beluga Gold Line. Khng ch? l m?t lo?i r??u Vodka ??n thu?n, Beluga l th?c u?ng ??c bi?t ???c chi?t xu?t hon ton th? cng v?i cng th?c ??c nh?t. M?t trong nh?ng y?u t? ??c tr?ng c?a Beluga l cng th?c s? d?ng n??c tinh khi?t t? dng Siberian v tinh d?u m?ch nha ???c lm t? cc enzim m?ch nha ? quan tinh luy?n t?o nn v? ngon ??c tr?ng c?a Beluga. Quy trnh cng ngh? hon thi?n ?? s?n xu?t Beluga vodka bao g?m nhi?u cng ?o?n: sng l?c, tinh ch? v s?n xu?t. Sau m?i chu trnh, vodka ???c ?? l?ng v th? gin.

 

Vodka Beluga Gold Line l m?t ki?t tc c?a dng s?n ph?m Vodka, ?i h?i nhi?u th?i gian v n? l?c trong quy trnh s?n xu?t.

Cng th?c s?n xu?t ki?t ph?m ny l ??c nh?t v h?t s?c ph?c t?p. Chu trnh cng ngh? ???c xy d?ng trong 3 thng. Thnh ph?n c? b?n c?a lo?i r??u Vodka ny l n??c nguyn ch?t t? dng Siberan v tinh d?u m?ch nha. ??c tr?ng tiu bi?u c?a vi?c s?n xu?t tinh d?u m?ch nha l s? d?ng enzim m?ch nha ? ???c tinh luy?n mang ??n v? ??c tr?ng c?a Beluga Gold Line. Chnh lo?i m?ch nha ny mang l?i v? v h??ng khng phai nh?t cho lo?i r??u ??c bi?t ny.

Vodka Beluga Gold Line ???c s?n xu?t v?i s? l??ng h?n ch? b?i dng s?n ph?m ny mang tnh ch?t ??c bi?t v?i 900 chai m?i ngy. N?u so snh v?i cc tiu chu?n s?n xu?t r??u hi?n ??i khc th s? l??ng ny kh nh?, tuy nhin ch?t l??ng cao nh?t v ?n ??nh l nh?ng n? l?c ?ng k? c?a dng s?n ph?m ny. Tri?n m?i chai r??u ??u c m?t m s? ring nh?m ki?m ??nh ch?t l??ng s?n xu?t nghim ng?t.

M?i chai Beluga Gold Line mang ??n nh?ng ??c tnh ring bi?t. Ki?u dng chn ph??ng m tinh t? ???c s?n xu?t b?ng th?y tinh pha l tinh khi?t c?a Php. Trn m?i chai ???c dn nhn b?ng kim lo?i v bi?u t??ng c beluga 3D.

S?n ph?m ???c ?ng chai b?ng lo?i nt Italia Camus v m?t mng l??i ??c bi?t bao ph? c? chai v nt chai, nt chai ???c g?n ch?t b?ng xi ?ng d?u. Y?u t? ny??m b?o ch?t l??ng v v? ngon c?a s?n ph?m. M?i chai ???c ?i km v?i m?t chi?c ba g? nh? ??c bi?t dng ?? m?.

Beluga Gold Line l dng s?n ph?m Vodka Nga h?ng sang

C?ng t??ng t? nh? Beluga Gold Line, Beluga khng ch? l m?t lo?i r??u Vodka ??n thu?n. Beluga l s?n ph?m ??c bi?t c?a nh thi?t k? ???c s?n xu?t hon ton th? cng v?i cng th?c ??c nh?t. M?t trong nh?ng y?u t? ??c tr?ng tiu bi?u c?a Beluga l cng th?c s? d?ng n??c tinh khi?t t? dng Siberian v tinh d?u m?ch nha ???c lm t? cc enzim m?ch nha ? qua tinh luy?n t?o nn v? ngon ??c tr?ng cho Beluga.

Quy trnh cng ngh? hon thi?n ?? s?n xu?t Beluga vodka ???c xy d?ng trong th?i gian 1 thng, bao g?m nhi?u cng ?o?n: sng l?c, tinh ch? v s?n xu?t. Sau m?i chu trnh, vodka ???c ?? l?ng v th? gin.

S?n ph?m Beluga ???c ?ng chai sau khi ? hon thi?n qua cc chu trnh. Chai c?a s?n ph?m ???c lm b?ng th?y tinh pha l tinh khi?t c?a Php v m?i chaii ??u ???c trang tr hnh ?nh c beluga 3D.

 

Ngoi ch?t l??ng v ?? tinh khi?t cao, m?i chai Beluga cn mang ??n nh?ng ??c tnh ring bi?t b?i ki?u dng chn ph??ng m tinh t? ???c s?n xu?t b?ng th?y tinh pha l ??c bi?t c?a Php. Trn m?i thn chai cn ???c dn nhn b?ng kim lo?i v bi?u t??ng c beluga 3D ?n t??ng, b?t m?t.
S?n ph?m cng lo?i

 

 

beluga gold

 

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
R??u Vodka - ni?m t? ho c?a ng??i Nga R??u c?ng gi?ng nh? b?t c? lo?i thu?c khc. U?ng t v ?i?u ?? th t?t, nh?ng thm m?t cht l thnh thu?c ??c. ?i?u ny ??c bi?t ?ng ??i v?i lo?i r??u truy?n th?ng Vodka
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:500 ml
Nồng Độ:40 ??
  R??u Putin dng vodka ? c m?t t?i Vi?t Nam v ???c s? ch?p nh?n c?a nh?ng ng??i snh r??u vodka. Mua r??u Puitin ? h N?i v?i gi bn bun b?ng gi bn l?..
Giá 135.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Hi?n gi?, th??ng hi?u Russky Standard ???c t?p ch Forbes ?nh gi ??n 5,4 t? USD
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
V r?i,m?t ly r??u Vodka ??p ?n t??ng v ngon ??n l? k? s? mang l?i cho chnh b?n m?t c?m xc kh phai
Giá 950.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Theo dn gian, lo?i r??u Vodka ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay c ngu?n g?c t? nh?ng qu?c gia tr?ng la ? ?ng u n?i ti?ng nh?t l Nga v Ba Lan.
Giá 960.000 VNĐ
Dung Tích:700ml
Nồng Độ:40 ??
Vodka Beluga Tuy?t ph?m ??n t? n??c Nga, h??ng v? ??c tr?ng c?a Vodka ??u b?ng ???c hi?n h?u trn dng s?n ph?m Beluga
Giá 1.030.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Blavod vodkaBlack Redbull: M?nh m? nh?ng huy?n b
Giá 320.000 VNĐ
Dung Tích:500ml
Nồng Độ:31 ??
Vodka C S?u trong su?t, tinh khi?t, h??ng vodka ??c tr?ng , thoang tho?ng v c v? h?i ng?t m d?u trong cu?ng h?ng. L lo?i vodka c n?ng ?? nh? nn ng??i dng s? c?m th?y d? ch?u h?n nh?ng dng vodka thng th??ng. Bn c?nh n?i l?u hay ??a m?i v?i b?n thn, vodka c s?u khng th? thi?u ?? cu?c vui cng thm vui.
Giá 140.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Qu trnh ch?ng c?t qua 5 cng ??an v ???c s? gim st ch?t ch?  sau ? ???c k?t h?p v?i ngu?n n??c su?i tinh khi?t c?a vng Champagne n?i ti?ng c?a Php ?? t?o ra dng Vodka ..s? 1 c?a th? gi?i
Giá 790.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40
R??u Vodka - ni?m t? ho c?a ng??i Nga R??u c?ng gi?ng nh? b?t c? lo?i thu?c khc. U?ng t v ?i?u ?? th t?t, nh?ng thm m?t cht l thnh thu?c ??c. ?i?u ny ??c bi?t ?ng ??i v?i lo?i r??u truy?n th?ng Vodka
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
R??u Puitn vung c mi th?m vodka nguyn ch?t v h??ng v? m?m.  N?i ti?ng t?i Nga, r??u Putinka vung v?i thnh ph?n: r??u tinh ch?t s?a tinh th?n ethyl "Lux" tinh khi?t, ??c bi?t chu?n b? n??c, ???ng, ch?t chi?t xu?t t? ??y?n m?ch v h?t tuy?t tng.
Giá 550.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:39 ??
R??u Smirnoffvodka dng r??u vodka ???c ?a chu?ng b?c nh?t. Hy t?n h??ng h??ng v? r??u vodka m b?n thch
Giá 250.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
R??u vodka Smirnoff Black, dng s?n ph?m chnh hng m?i ???c ra m?t vo ??u n?m 2012 t?i Vi?t Nam. R??u vodka Smirnoff Black hay cn tn r??u Smirnoff ?en mang h??ng v? nh? nhng.
Giá 365.000 VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 %
Cng ty Thin Long v?i uy tn v ch?t l??ng ???c kh?ng ??nh g?n 20 n?m ? H N?i. Phn ph?i v bn cc lo?i r??u m?nh, trong ? c Vodka Danzka Nhm c?a ?an M?ch v cc lo?i Vodka Nga n?i ti?ng. Bn gi bun b?ng gi bn l?, d?ch v? chu ?o giao hng t?n n?i.
Giá 380.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
  Croc ???c coi l lo?i vodka c?c k? cao c?p c?a Php ???c lm t? snap frost grape thay v nh?ng nguyn li?u truy?n th?ng nh? ng, cao l??ng, la m?ch, la m? hay khoai ty .
Giá 1.050.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status