S? t?ng tr??ng v??t b?c r??u m?nh so v?i r??u vang
Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

S? v??t b?c c?a r??u m?nh so v?i r??u vang

S? v??t b?c c?a r??u m?nh so v?i r??u vang
?ánh giá m?c tiêu th? gi?a r??u vang và r??u m?nh.


Báo cáo IWSR cho th?y s? t?ng tr??ng m?nh m? c?a danh m?c r??u m?nh, trái ng??c v?i s? tŕ tr? c?a r??u vang

By thienlong.com

 IWSR ghi nh?n t?ng tr??ng 7% trong doanh thu bán ra c?a m?t hàng r??u trong kênh mi?n thu? n?m 2011, thúc ??y b?i s? t?ng tr??ng m?nh m? c?a r??u m?nh. Doanh s? bán ra c?a r??u m?nh, chi?m 72,6% danh m?c r??u, t?ng tr??ng 10% bù ??p cho doanh s? bán hàng tŕ tr? c?a r??u vang, theo b?n báo cáo tóm t?t c?a IWSR kênh mi?n thu?/ bán l? du l?ch n?m 2012.

Doanh thu bán ra c?a danh m?c r??u trong kênh bán l? du l?ch toàn c?u  ??t 27,5 tri?u thùng n?m 2011, khu v?c Châu Á – Thái B́nh D??ng và Châu M? gi?i thích cho ph?n l?n s? t?ng tr??ng. S? gia t?ng s? l??ng du khách Trung Qu?c giúp ??y m?nh doanh s? bán hàng t?i m?t s? th? tr??ng Châu Á, v?i doanh s? bán ra trong danh m?c r??u c?a khu v?c này t?ng h?n +11,8%.

T?i Châu M?. doanh s? bán ra t?i B?c M? c?a whisky M?, Cognac và tequila kích thích t?ng tr??ng t?t trong khi doanh s? bán ra t?i Châu M? Latin ti?p t?c h??ng l?i t? s? bùng n? c?a khu v?c du l?ch. K?t qu? t?t trong l?nh v?c du thuy?n cao c?p Caribbean c?ng góp ph?n vào +11,8% t?ng tr??ng c?a doanh s? bán ra trong danh m?c r??u c?a Châu M?.

Châu M? và Châu Á – Thái B́nh D??ng chi?m 38,2% trên t?ng s? doanh thu danh m?c r??u trong kênh mi?n thu? toàn c?u, t?ng t? 36,8% n?m 2010. IWSR l?u ư r?ng các s?n ph?m trong phân khúc siêu cao c?p ho?c cao h?n cho th?y s? t?ng tr??ng nhanh nh?t t? n?m ngoái, trong khi t?ng tr??ng doanh thu c?a phân khúc cao c?p t?ng tr??ng nhanh h?n g?p hai l?n phân khúc tiêu chu?n.

M?c dù doanh s? bán ra c?a r??u vang t??ng ??i ‘b?ng ph?ng’ t?i Châu Âu – ??i di?n cho h?n 75% doanh s? ra c?a danh m?c vang trong t?t c? các kênh bán l? du l?ch – ghi nh?n s? s?t gi?m. Châu Á – Thái B́nh D??ng và Châu Phi cùng ghi nh?n s? t?ng tr??ng m?nh m? trong các ḍng vang nh?

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status