Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Xuân 2013 v?i Johnny walker

Xuân 2013 v?i Johnny walker
Ḍng Single malt ??c bi?t ???c tinh chi?t t? 1 lo?i lúa m?ch duy nh?t ?ang và có ch? ??ng trong ḷng ng??i u?ng t?i Vi?t Nam. V?i s?n ph?m cao c?p Singleton 35 n?m tu?i s? là món quà t?t ??y sang tr?ng và h?p túi ti?n trong d?p t?t này.

L?C ??I CÁT T??NG – AN KHANG TH?NH TH??NG

Singleton vùng Glen Ord là ḍng whisky m?ch nha ??n ???c s?n xu?t t?i nhà ch?ng c?t Glen Ord. S?n ph?m ???c làm t? ngu?n lúa m?ch ch?n l?c k? càng, ngu?n n??c m?a tinh khi?t và m?ch n??c ng?m thiên nhiên, ???c ng??i dân ??a ph??ng ví von nh? “Ngu?n n??c t? Tr?i và ??t”. Nh? vào k? thu?t ch?ng c?t ch?m trong t?ng m? nh? và th?i gian ? men dài ngày trong nh?ng thùng g? s?i ??c bi?t (k?t h?p 50% g? s?i châu Âu và 50% g? s?i châu M?), Singleton vùng Glen Ord có ch?t l??ng tuy?t h?o v?i h??ng v? ??m ?à, êm m??t và cân b?ng hoàn h?o. Th??ng th?c tuy?t v?i nh?t khi dùng nguyên ch?t ho?c chung v?i ?á.

Singleton Phiên B?n ?ông H? 35 n?m tu?i là s?n ph?m có giá tr? quư hi?m nh?t trong gia ?́nh whisky m?ch nha ??n Singleton vùng Glen Ord. S?n ph?m có h??ng v? ??c ?áo và cân b?ng hoàn h?o nh? s? k?t h?p sáng t?o gi?a ch?t r??u ???c ch?ng c?t vào mùa ?ông và ch?t r??u ???c ch?ng c?t vào mùa hè, cùng v?i quá tŕnh ? cân b?ng trong 35 n?m.

V?i s? l??ng c?c k? gi?i h?n: 999 chai ???c s?n xu?t trên toàn th? gi?i trong ?ó có 90 chai ???c phân ph?i t?i Vi?t Nam, tuy?t ph?m Singleton Phiên B?n ?ông H? 35 n?m tu?i x?ng ?áng là s? l?a ch?n hoàn h?o cho nh?ng ai th?c s? có gu th??ng th?c và là món quà hàm ư c?u chúc s? cát t??ng, an khang th?nh v??ng cho ng??i ???c t?ng.

singleton 35

V? XUÂN ÊM M??T – T̀NH THÂN ??M ?À

Singleton 18 n?m tu?i là m?t món quà mang l?i h??ng v? êm m??t cho ng??i ???c t?ng ?? c?u chúc h? m?t n?m m?i suôn s? v?i m?i t́nh thân thêm ??m ?à.

singleton 18

H??NG XUÂN TAO NHĂ – L?C XUÂN ??Y NHÀ

M?t th?c u?ng tao nhă ???c t?o nên t? s? k?t h?p ch?n l?c ??c bi?t gi?a ch?t r??u ???c ? ít nh?t 15 n?m trong nh?ng thùng g? s?i châu Âu và châu M?. S?n ph?m có h??ng v? th?m ngon v?i thoáng h??ng c? hoa và h??ng trái cây. Singleton 15 n?m tu?i là m?t món quà mang l?i h??ng xuân tao nhă cho ng??i ???c t?ng ?? c?u chúc h? m?t n?m m?i ??y l?c xuân may m?n.

singleton 15

H??NG V? TR̉N ??Y – TÂN NIÊN NH? Ư

Singleton 12 n?m tu?i là m?t món quà mang l?i h??ng xuân tṛn ??y cho ng??i ???c t?ng ?? c?u chúc h? m?t n?m m?i tr?n v?n, nh? ư.

singleton 12

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status