Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Xuân 2013 cùng Diageo

Xuân 2013 cùng Diageo
Nh?ng s?n ph?m cu?i cùng trong Xuân 2013 mà DIageo mu?n ??a ??n ng??i dùng g?m nh?ng s?n ph?m Vodka và r??u s?a, cho Xuân ??n thêm nhi?u s?c màu cùng Diageo.

TH?C U?NG TINH T? CHO NH?NG BU?I TI?C ??NG C?P

Vodka Ciroc ???c ch?ng c?t t? nho Pháp th??ng h?ng, có h??ng v? êm m??t, tinh t?, ??y cá tính, l?u l?i cho ng??i th??ng
th?c nh?ng tr?i nghi?m khó quên.

?ây là m?t món quà tinh t? dành t?ng nh?ng ng??i có gu th??ng th?c ??ng
c?p, th? hi?n qua nh?ng bu?i ti?c ??ng c?p mà h? hi?n di?n.

ciroc

KETEL ONE VODKA

Vodka Ketel One có m?t h??ng v? thu?n khi?t ??y cá tính, là s?n ph?m c?a s? k?t h?p c?a 3 y?u t?: ngu?n nguyên li?u ???c ch?n l?c t? gi?ng lúa ḿ h?o h?ng nh?t c?a Châu Âu; ph?n c?t r??u ???c ch?n l?c t? nh?ng n?i ch?ng c?t b?ng ??ng; cu?i cùng là ngu?n n??c khoáng v?i ?? tinh khi?t tuy?t ??i.

Ketel One là m?t món quà tuy?t v?i dành cho nh?ng ng??i yêu thích h??ng v? thu?n khi?t, ??c ?áo; là s? l?a ch?n tuy?t v?i cho m?i món cocktail.

GI?T R??U GI?T VÀNG – TÂN NIÊN VIÊN MĂN

Là bi?u t??ng c?a th?nh v??ng, quy?n l?c và s? tôn quư, Smirnoff phiên b?n vàng ṛng tôn vinh giá tr? cao quư ???c ch? tác c?u k? t? công th?c s? 21 n?i ti?ng tinh khi?t, trung tính và êm m??t c?a Smirnoff k?t h?p v?i h??ng qu? n?ng nàn và nh?ng lá vàng ṛng bay b?ng t? t?i nh? cánh ??i Bàng t? do d?ng mănh.

Smirnoff phiên b?n vàng ṛng là bi?u t??ng c?a s? trân quư. M?i gi?t vàng là m?t l?i chúc hoàn h?o cho tr?n c? tân niên.

TÂN NIÊN NH? Ư – V?N S? THÀNH

V?i công th?c pha ch? s? 55 – m?t trong nh?ng công th?c n?i ti?ng c?a gia ?́nh Smirnoff, Smirnoff Black tôn vinh tính huy?n tho?i di s?n truy?n th?ng c?a Vodka Nga.

Các b?c th?y ch?ng c?t ?ă s? d?ng n?i ??ng có tu?i th? 150 n?m ?? ch? tác th? công t?ng m? nh?, t?o nên ḍng vodka Smirnoff Black êm m??t b?c nh?t ph?ng ph?t h??ng v? yêu thích c?a các Nga Hoàng khi x?a.

Chính s? êm m??t ??c tr?ng c?a Smirnoff Black là l?i chúc chân thành nh?t cho nh?ng ng??i thân ??c m? v?n s? thành.

L?C ?? XUÂN SANG – AN KHANG TH?NH V??NG

Là công th?c s? 21 n?i ti?ng c?a gia ?́nh Smirnoff, Smirnoff Red ?ă tr?i qua m?t quá tŕnh pha ch? c?c k? công phu: 3 l?n ch?ng c?t và 10 l?n l?c b?ng than ho?t tính, t?ng gi?t r??u Smirnoff ít nh?t ??u tr?i qua 8 l?n l?c làm Smirnoff Red tr? nên tinh khi?t, trung tính và êm m??t. Smirnoff Red ???c vinh danh là lo?i vodka h?o h?ng nh?t trên th? gi?i, ???c công nh?n và s? d?ng nhi?u nh?t b?i ng??i tiêu dùng trên toàn c?u.
Smirnoff Red chính là s? l?a ch?n s? 1 thay cho l?i chúc an khang th?nh v??ng lúc xuân sang.

smirnoff red

ABOVE THE CLOUDS

Zacapa là ḍng Rum th??ng h?ng ???c làm t? m?t mía ???ng nguyên ch?t, ???c ? ? n?i có ?? cao 2,300 mét – v?n ???c ví von nh? “Ngôi nhà trên chin t?ng mây” – ? ??t n??c Guatemala. M?i m?t gi?t r??u là tuy?t ph?m c?a s? pha tr?n gi?a nhi?u ch?t r??u ??n t? nh?ng thùng ? khác nhau có ?? tu?i khác nhau.

S?n ph?m tuy?t v?i nh?t khi ???c th??ng th?c nguyên ch?t ho?c v?i ?á, là món quà tuy?t v?i dành cho nh?ng ng??i luôn t́m ki?m nh?ng h??ng v? ??c bi?t hi?m có.

???c k?t h?p t? các lo?i rum có ?? tu?i t? 6 ??n 25 trong 4 lo?i thùng g? s?i khác nhau, mang l?i tr?i nghi?m ??c ?áo v?i h??ng trái cherry ?en cùng m?t s? h??ng v? ??m ?à khác.

ZACAPA CENT 23

???c k?t h?p t? các lo?i rum có ?? tu?i t? 6 ??n 23 trong 3 lo?i thùng g? s?i khác nhau, Zacapa 23 mang ph?c h?p h??ng
v? ng?t ngào c?a trái cây và sô cô la.

TRAO XUÂN H?NG – ?M N?NG THÂM GIAO

Baileys – r??u s?a s? m?t th? gi?i, m?t trong top-ten nhăn hi?u r??u m?nh trên toàn c?u.

Sao Baileys ???c chu?ng ??n v?y? Câu tr? l?i vô cùng ??n gi?n: Nguyên li?u hoàn toàn t? nhiên và v? ngon tuy?t v?i, ???c t?o thành t? kem s?a t??i, r??u whisky th??ng h?ng và h??ng sô cô la.

Baileys hoàn toàn không dùng ??n ch?t b?o qu?n, chính r??u whisky là thành ph?n c?n và ?? ?? gi? cho kem s?a t??i luôn ? ?i?u ki?n t?t nh?t trong nhi?u n?m li?n.

T?i Vi?t Nam, Baileys ???c ph? n? ?a chu?ng và r?t ???c yêu m?n, theo k?t qu? kh?o sát m?i nh?t, có ??n 98% ph? n? Vi?t Nam ??ng ư “Baileys là món quà tuy?t v?i nh?t cho gi?i n?”*, h??ng v? tuy?t ngon c?a Baileys th?t s? r?t thích h?p cho
nh?ng l?n sum h?p b?n bè và là quà t?ng tuy?t v?i cho nh?ng ng??i ph? n? thân yêu trong nh?ng d?p ??c bi?t.

bailey

TANQUERAY No. TEN

Là m?t s?n ph?m tuy?t v?i có m?t không hai, thành qu? c?a s? k?t h?p gi?a tay ngh? th? công và nh?ng ngu?n nguyên li?u hoa qu? t??i. Các ngh? nhân ch?ng c?t Tanqueray ?ă áp d?ng ph??ng th?c ch?ng c?t t?ng m? nh? ?? ??m b?o s?n ph?m có ch?t l??ng cao nh?t, ??ng th?i nguyên li?u cam t??i, chanh t??i, b??i ru?t ?? t??i cùng cúc th?o d??c giúp mang l?i cho s?n ph?m m?t h??ng v? c?c k? riêng bi?t.

TANQUERAY LONDON DRY GIN

Là m?t trong nh?ng s?n ph?m gin ???c trao t?ng nhi?u gi?i th??ng nh?t trên th? gi?i b?i ph?c h?p h??ng ?a d?ng ??n t? nh?ng ngu?n nguyên li?u th?c v?t phong phú và ch?t l??ng, s?n ph?m là m?t món quà ??y tao nhă, ?? ng??i ???c t?ng có th? th??ng th?c m?t h??ng v? tuy?t v?i, ??c bi?t khi pha ch? các công th?c cocktail ho?c ??n gi?n h?n là dùng v?i tonic.

M?i chi ti?t xin vui ḷng liên h?  :

DIAGEO

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status