Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Xe h?i t? bă r??u

Xe h?i t? bă r??u
Ngu?n n?ng l??ng m?i ???c làm t? bă r??u v?a thân thi?n v?i môi tr??ng v?a ti?t ki?m l?i r?. Có th? s? là ngu?n n?ng l??ng cung c?p chính trong t??ng lai khi dân s? th? gi?i ngày càng cao.

X?ng xe h?i t? bă r??u

M?t nhà máy R??u và m?t tr??ng ??i h?c t?i Scotland h?p tác v?i nhau ?? bi?n bă và nh?ng lo?i ch?t th?i khác trong quá tŕnh s?n xu?t r??u whisky thành nhiên li?u sinh h?c.

Nhà máy r??u Tullibardine ? h?t Perthshire, Scotland v?a kư biên b?n ghi nh? v? vi?c liên doanh v?i Celtic Renewables, m?t công ty thu?c ??i h?c Napier t?i thành ph? Edinburgh, ?? s?n xu?t nhiên li?u sinh h?c, BBC ??a tin. H? s? cho vi khu?n “?n” nh?ng lo?i ch?t th?i trong quá tŕnh s?n xu?t r??u whisky ?? t?o ra butanol – h?p ch?t có th? thay th? cho x?ng trong ??ng c? c?a ph??ng ti?n giao thông.

Ban lănh ??o c?a hai công ty kh?ng ??nh, liên doanh c?a h? s? là c? s? ??u tiên trên th? gi?i s?n xu?t nhiên li?u sinh h?c dành cho xe h?i t? ch?t th?i c?a quá tŕnh s?n xu?t r??u.

H?n 90% l??ng v?t ch?t trong quá tŕnh s?n xu?t r??u whisky s? tr? thành ch?t th?i. Chúng có hàm l??ng ???ng khá cao. Hi?n nay ng??i ta dùng ch?t th?i c?a nhà máy r??u ?? s?n xu?t phân bón, th?c ?n cho gia súc và nhi?u lo?i s?n ph?m khác.

Trung tâm Nghiên c?u Nhiên li?u sinh h?c c?a ??i h?c Napier ?ă t́m ra lo?i vi khu?n có kh? n?ng ?n ch?t th?i trong quá tŕnh s?n xu?t r??u whisky ?? t?o ra butanol.

Giáo s? Martin Tangney, ng??i sáng l?p công ty Celtic Renewables, phát bi?u: “S? h?p tác c?a chúng tôi v?i nhà máy Tullibardine là m?t b??c quan tr?ng trong quá tŕnh phát tri?n m?t ngành kinh doanh có kh? n?ng n?ng k?t h?p hai ngành công nghi?p mang tính bi?u t??ng c?a Scotland – r??u whisky và n?ng l??ng tái sinh”.

Ông Douglas Ross, giám ??c ?i?u hành c?a Tullibardine, cho bi?t, nhà máy ph?i chi t?i 250.000 b?ng ?? x? lư ch?t th?i m?i n?m.

“Chúng tôi c?m th?y ph?n kh?i khi tr? thành ??i tác c?a Celtic Renewables trong ho?t ??ng s?n xu?t nhiên li?u sinh h?c này. Nh?ng l?i ích rơ ràng nh?t s? liên quan t?i môi tr??ng. B?ng cách h?p tác v?i Celtic Renewables, chúng tôi có c? h?i bi?n ch?t th?i thành s?n ph?m v?a có giá tr? th??ng m?i, v?a có ích v?i xă h?i”, ông b́nh lu?n.

Celtic Renewables kh?ng ??nh r?ng m?c ?ích cu?i cùng c?a công ty là xây d?ng m?t nhà máy ch? bi?n butanol t? ch?t th?i c?a r??u ? Scotland. Ban lănh ??o công hy v?ng nhà máy ?ó s? t?o ra kho?n doanh thu 60 tri?u b?ng m?i n?m.

b ru

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status