Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Whyte & Mackay

Whyte & Mackay
Whyte Mackay tu?n tr??c v?a cho ra m?t phiên b?n m?i c?a m?ch nha Mackinlay t?i Whisky Fest, New York. 1000 chai ‘The Journey’ s? ???c phân ph?i trong kênh bán l? du l?ch c?ng nh? các th? tr??ng tr?ng ?i?m nh? Úc, New Zealand, Canada, các n??c B?c Âu và M?.

 

Whyte & Mackay ra m?t Mackinlay’s ‘The Journey’

???c bi?t ??n nh? ‘ḍng whisky c?a Shackleton’, ḍng r??u m?nh này th?c s? là b?n sao c?a ḍng whisky 100 n?m tu?i ???c t́m th?y d??i túp l?u c?a nhà thám hi?m Ernest Shackleton t?i Nam C?c.

??ng thái này ???c thúc ??y b?i yêu c?u t? Antarctic Heritage Trust (AHT), nhà t? ch?c t? thi?n ?ă t́m th?y ḍng whisky trên, nh?m t́m cách nâng qu? h? tr? c?n thi?t cho vi?c b?o t?n các c? s? thám hi?m t?i Nam C?c.

Ṿng ch?y ??u tiên c?a b?n san Mackinlay ?ă ???c bán ra trong ṿng 1 n?m, nâng qu? thành công lên t?i 250,000 b?ng Anh cho AHT. Qu? này ???c dùng vào vi?c b?o t?n & nghiên c?u, và ch??ng tŕnh giáo d?c tr?c tuy?n trên website v? nhà thám hi?m v? ??i. Vi?c phát hành phiên b?n m?i này ???c k? v?ng s? góp ph?n t?ng qu? lên h?n 500,000 b?ng Anh cho AHT.

Giám ??c ?i?u hành c?a Trust, Nigel Watson cho bi?t: “Tôi ?ă r?t vui m?ng khi bi?t tin Whyte & Mackay s? cho ra m?t m?t s?n ph?m khác mang tên ‘Hành tŕnh Mackinlay’. Nó không ch? mang t?i c? h?i khám phá m?t ph?n c?a l?ch s? cho nhi?u ng??i h?n n?a, s? tài tr? t? doanh s? bán hàng trong t??ng lai c?ng h? tr? chúng tôi r?t nhi?u trong n? l?c b?o t?n & duy tŕ di s?n Shackleton t?i Nam C?c, v́ l?i ích c?a th? th? hi?n t?i và t??ng lai. Trust r?t bi?t h?n v́ nh?ng ?óng góp l?n lao c?a h? cho m?c ?ích này.”

Cùng v?i yêu c?u c?a AHT, Alexandra Shackleton c?ng ti?p c?n v?i công ty s?n xu?t whisky và ?? nghi h? tr? cho ?oàn thám hi?m c?a hành tŕnh c?u ng??i c?a ông cô, d?n ??u b?i nhà thám hi?m ??a c?c n?i ti?ng Tim Jarvis.

???c mô t? nh? ‘cu?c hành tŕnh s?ng sót v? ??i nh?t c?a m?i th?i ??i”, Jarvis và ??i c?a ông s? hoàn thành hành tŕnh 800 h?i lư t? ??o Voi ??n Nam Georgia và v??t qua các dăy núi – cùng m?t hành tŕnh mà Shackleton ?ă ti?n hành ?? c?u th?y th? ?oàn 28 ng??i n?m 1916.

Chuy?n phiêu l?u này s? b?t ??u vào tháng 1 và tháng 2 n?m 2013, ch?ng ki?n vi?c Jarvis và phi hành ?oàn c?a ông th?c hi?n hành tŕnh này b?ng cách s? d?ng b?n sao chính xác c?a thuy?n c?u h? 22.5 foot t?ng ???c s? d?ng b?i Shackleton.

Tim Jarvis chào m?ng Mackinlay’s nh? nhà tài tr? ‘?? u?ng’ chính th?c c?a ?oàn thám hi?m Shackleton Epic. Phát bi?u chính th?c t?i bu?i ra m?t t?i New York, ông cho bi?t: “Mackinlay’s có m?t k?t n?i tr?c ti?p v?i huy?n tho?i Shackleton và tôi r?t vui m?ng ???c nâng ly chúc m?ng Shackleton Epic v?i lo?i whisky h?o h?ng này, và tôi mong ??i ???c nâng ly chúc m?ng thành công c?a ?oàn thám hi?m khi k?t thúc hành tŕnh.”

Chuyên gia pha ch? nhà Whyte & Mackay, Richard Paterson cho bi?t: “Ng?i, n?m, và tái t?o l?i ki?t tác tuy?t v?i c?a l?ch s? này là ?i?m nh?n trong s? nghi?p 40 n?m c?a tôi. Tôi r?t vui m?ng r?ng kinh nghi?m và k? n?ng c?a tôi ?ă th?c s? có ích, không ch? ??i v?i công ty, ngành công nghi?p này hay nh?ng ng??i yêu thích whisky hay l?ch s?. Nó c̣n t?o nên s? khác bi?t rơ r?t v?i AHT, và c?m ?n phiên b?n th? hai này, s? khác bi?t th?m chí c̣n sâu s?c h?n. Và bây gi?, chúng tôi có th? h? tr? Tim trong hành tŕnh Shackleton Epic n?m t?i. Cá nhân tôi r?t nóng ḷng ???c th?y nó s? di?n ra th? nào, và tôi mong nh?ng ?i?u t?t nh?t ??n v?i h?.”

Mackinlay’s The Journey ch?a các ḍng m?ch nha khác nhau t? phiên b?n tái ch? ban ??u nh?ng h??ng v? nh? b?n sao nguyên th?y và ḍng whisky 100 n?m tu?i.

Tuy nhiên, bao b́ ?ă thay ??i ?? làm n?i b?t s? khác bi?t c?a s?n ph?m, thay v́ dùng thùng g? ?i cùng chai, chai ???c b?c b?ng r?m gi?ng nh? nh?ng chai nguyên th?y ???c t́m th?y d??i túp l?u c?a Shackleton. Chai này ???c ch?a trong h?p thi?t k? t??ng t? nh? bao b́ ???c s? d?ng b?i các b?o tàng ?? v?n chuy?n các ?? t?o tác quư hi?m.

2515 shackleton

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status