Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Ṿng ??i c?a r??u vang

Ṿng ??i c?a r??u vang
V? c? b?n, vang c?a L?c ??a Già có th?i gian ?? lâu h?n vang c?a Tân Th? Gi?i. Nh?ng chai có kích th??c l?n th??ng có th?i gian ?? dành lâu h?n so v?i nh?ng chai có kích c? thông th??ng. ?ó là do l??ng r??u nhi?u mà c? chai nh?, di?n tích ti?p xúc v?i không khí ít, quá tŕnh bi?n ??i sinh hóa di?n ra ch?m, r??u s? ngon h?n và th??ng ??t h?n ba l?n.

Ṿng ??i c?a vang

? M? c? 10 chai vang th́ có chín chai ???c khui ch? sau ba ti?ng tính t? th?i ?i?m r?i kh?i ti?m. Tuy nhiên, n?u c?ng có thói quen trên, b?n ch?a ch?c ?ă ???c coi là sành ?i?u.

Th? gi?i r??u vang phân c?p r?t rơ ràng, vang tr? th??ng r? h?n, vang c?, già th??ng ??t ti?n h?n. T?t nhiên, v?i nh?ng chai vang tr? - lo?i u?ng ngay – th??ng là vang tr?ng, vang h?ng các k? thu?t x? lư s? mang tính công nghi?p, hi?n ??i h?n, ch?ng h?n ? nho, lên men trong các phu ch?ng g?. V?i các chai vang c?, già, ?a ph?n là vang ??, các công ?o?n x? lư nho, ? r??u s? k? công, ph?c t?p và mang tính truy?n th?ng h?n. Nho luôn ???c ? trong các thùng g?, ?? r??u k?t h?p v?i ch?t g? và t?o ra nh?ng mùi th?m, v? ngon ng?t khác nhau.

?? khui m?t chai vang ?úng lúc, không s?m, không mu?n, khi m?i v? ??p ti?m ?n t? màu s?c ??n mùi v? c?a nó ??t ??nh, ?ó ?ích th?c là m?t ngh? thu?t. Nó th?m chí c̣n khó và k? công h?n vi?c ch?i ?? c? v?y. Vi?c t?o ra m?t chai r??u quư ch? ???c th?c hi?n b?i các winemaker chuyên gia c?a nhà r??u. Các winemaker này bên c?nh kh? n?ng ??c bi?t trong vi?c th?m ??nh r??u, c̣n có gu r?t riêng, tuy nhiên gu này ???ng nhiên v?n ph?i h?p v?i nhà r??u. (H?t nh? vi?c Marc Jacobs ch? h?p thi?t k? th?i trang cho Louis Vuitton, MiuMiu cho Prada, c̣n Dior th́ ph?i là do John Galliano). Vi?c t?o ra r??u là m?t công vi?c sáng t?o và ??y c?m h?ng th? nên th??ng ch? khi các chai r??u ?ă hoàn thi?n, các somemelier m?i quy?t ??nh ???c m?t chai vang qu? s? ??t ?? chín trong bao nhiêu n?m. T?t nhiên, m?t l?n n?a xin nh?c l?i, các con s? ch? mang tính áng ch?ng.

Ṿng ??i c?a m?t chai vang ch? b?t ??u t? khi nó ???c ?óng nút. ? trong chai, r??u ti?p t?c di?n ra quá tŕnh bi?n ??i sinh hóa, và d?n d?n th?c s? chín. Tuy nhiên tùy t?ng gi?ng nho, ph??ng pháp làm r??u, và c? t? l? pha ch? mà m?i lo?i vang l?i ?̣i h?i m?t quăng th?i gian ngh?. Thông th??ng nh?ng lo?i ???c làm t? nh?ng gi?ng nho giàu h??ng v? trái cây, t??i, thanh gịn, ít v? chát th??ng là nh?ng lo?i u?ng ngay. ??i di?n cho lo?i r??u này là vang Beaujolais làm t? nho Gamay và vang h?ng. Ng??c l?i, nho dùng ?? t?o ra ḍng r??u ?? lâu (c?) th??ng là t? nh?ng cây nho già, qu? nh? và ??u, có l??ng ???ng và tannin cao. Khi t?i ???c ??nh, ngh?a là khi r??u chín, r??u s? có v? th?m ngon nh?t. ? ngoài ??nh này, r??u ch? ? m?t ?? ngon v?a. Cá bi?t n?u m? s?m quá, r??u s? có v? g?t, c?ng, khó u?ng. C̣n n?u m? mu?n, v? c?a r??u s? ph?, chai r??u ngon vài ngàn ?ô coi nh? phí.

V?y cách xác ??nh th?i ?i?m chín c?a m?t chai vang c? là ǵ? ??u tiên là d?a vào các somemerlier ph?c v? trong các nhà hàng n?i ti?ng, ??n gi?n b?i h? có ki?n th?c và h? g?n b?n. Th? nh́ là d?a vào t?p chí Wine Spectator. Nh?ng t?t nh?t là d?a vào thông s? th?i gian ?? dành mà các winemaker ??a ra. Tuy nhiên, b?i nó ch? mang tính áng ch?ng nên khi mua vang ?? dành, ??ng mua theo ??n v? chai, mà hăy mua theo ??n v? thùng ?? u?ng quanh th?i gian ?ó. Ch?ng h?n, n?u th?i gian áng ch?ng là 25 n?m, hăy u?ng t? n?m th? 22, 23, 24. B?i v́ r?t có th? chai vang ?ó chín ngay vào n?m th? 24. Khám phá này ch?c ch?n s? mang l?i cho b?n nh?ng c?m h?ng tuy?t di?u, ??y b?t ng?.

Vang mau, lâu c̣n tùy

N?u nh? vang Beaujolais Nouveau ???c gi?i m? ?i?u kh?p th? gi?i ?ón chào n?ng nhi?t vào ngày th? n?m tu?n l? th? ba c?a tháng 11 h?ng n?m, ngh?a là toàn b? quy tŕnh làm r??u, tính t? khi hái nho t?i lúc ??a lên bàn ti?c, ch? kéo dài có ba tháng, th́ l?i c?ng có nh?ng chai r??u mà chúng chi th?c s? ???c coi là ngon sau t? ba t?i b?n n?m, k? t? ngày nho hái v?. ?i?u này có ngh?a n?u n?m nay b?n mua m?t chai vintage, có nhăn ghi 2007 hay 2008 th́ dù có là Bordeaux tr? danh, chúng c?ng ch? ???c x?p lo?i xoàng mà thôi.

? m?t s? chai, ngoài nhăn chính phía tr??c, trên nhăn ph? phía sau c̣n ghi thêm h?n s? d?ng t?t nh?t. Tuy nhiên, ch?ng c?n d?a vào vi?c r??u có nhăn ph? hay không mà ch? c?n d?a vào giá c?a chai, ch?t l??ng bao b́, c?ng có th? quy?t ??nh chai nào dùng li?n, chai nào c?t gi?. Nh?ng chai không ?? n?m thu ho?ch (non vintage), ??ng trong các h?p carton ho?c plastic ???ng nhiên không th? c?t u?ng d?n. Nh?ng lo?i này dùng càng s?m càng t?t, th?i gian c?t gi? luôn kéo dài ch?a t?i m?t n?m tính t? th?i ?i?m mua. R??u t? $15 tr? lên có th? ?? lâu, song h?u h?t không th? quá 5 n?m trong ?i?u ki?n b?o qu?n t?t. Vang tr?ng Sauvignon Blanc, Muscat, Torrontes ngon nh?ng c?ng không nên gi? quá ba, b?n n?m. ?? lâu, h??ng, v? c?a r??u ch?c ch?n s? phai. M?t s? lo?i r??u tuy ??t nh?ng không th? ?? lâu, ch?ng h?n vang tr?ng ít ng?t làm t? nho viognier, ho?c các lo?i r??u làm t? nho Chardonnay, t?t nhiên ngo?i tr? m?t s? lo?i h?o h?ng c?a vùng Burgundy.

Vang tr?ng, vang h?ng (rose) nh́n chung là nh?ng lo?i vang không nên ?? lâu. T??ng t?, trong th? gi?i vang ??, dù có giá r?t cao (th?m chí là ??t nh?t) song nh?ng chai vang tr? danh làm t? nho Pinot Noir c?a Burgundy c?ng không th? gi? lâu nh? vang Bordeaux. Và Merlot th́ ch?ng bao gi? có th? c?nh tranh ???c v?i Cabernet Sauvignon v? th?i gian ?? dành.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status