Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Vodka Vi?t và s? canh tranh

Vodka Vi?t và s? canh tranh
Th? tr??ng là th??ng tr??ng, th? tr??ng h?n ch? nên các th??ng hi?u thi nhau v?i cu?c ch?y ?ua xem ai nhanh h?n, và khi th? tr??ng kh?c li?t h?n là s? có ng??i luôn ŕnh r?p.

S? th?c nào sau “cu?c chi?n” r??u Vodka?

Ngày 10 tháng m?t n?m 2012 - tin t?c r??u

 

Vodka AvinaA b? “t?” dùng ph??ng pháp ?i?n phân ki?m tra r??u Vodka Men khi?n ng??i tiêu dùng kinh hăi b?i r??u Vodka Men sau khi ?i?n phân ?ă bi?n thành “n??c c?ng”. Vodka Men c?ng b? “t?” ?ă “ch?i x?u” tr??c b?ng cách cho n??c…vo g?o vào r??u c?a Vodka AvinaA khi?n cho khách hàng hi?u nh?m và t?y chay s?n ph?m này chuy?n sang dùng Vodka Men. “Cu?c chi?n” gi?a hai th??ng hi?u r??u “Made in Vi?t Nam” khi?n d? lu?n xôn xao, ng??i tiêu dùng b?n kho?n, nh?t là khi “T?t ??n, xuân v?”, vi?c s? d?ng m?t hàng r??u là r?t thi?t y?u.
a
Cu?c chi?n r??u Vodka ?ang khi?n ng??i tiêu dùng ??y e ng?i khi ch?n s?n ph?m này

“K? tám l?ng- ng??i n?a cân”?

Sau ?i?n phân, r??u Vodka Men bi?n thành “n??c c?ng” v?i nh?ng bă l?n t?n nh? bă chè ?ă khi?n cho ng??i tiêu dùng kinh hăi. Công ty CP r??u bia n??c gi?i khát Aroma- ch? th??ng hi?u  Vodka Men ?ă “?? ??n” lên C?c Qu?n lư c?nh tranh ( QLCT) cho r?ng Công ty CP phát tri?n ??u t? xây d?ng Vi?t Nam – ch? th??ng hi?u Vodka AvinaA - có bi?u hi?n c?nh tranh không lành m?nh.

 Làm vi?c v?i C?c QLCT, ông Tô V?n Nh?t- TG? AvinaA- cho bi?t vi?c các nhân viên maketing c?a th??ng hi?u r??u Vodka AvinaA ti?n hành ?i?n phân r??u  Vodka Men là hành ??ng t? phát xu?t phát t? vi?c Vodka AvinaA b?  Vodka Men “ch?i x?u” tr??c.

Ông Nh?t “tŕnh” cho C?c QLCT các b?ng ch?ng ch?ng minh s?n ph?m Vodka AvinaA ?ă b? các ??i th? c?nh tranh chèn ép t? khi gia nh?p th? tr??ng t?i nay. C? th?: n?m 2009, t?i quán c?m cánh ??ng ? H?i D??ng x?y ra v? vi?c nhân viên c?a Vodka Men ?? n??c vo g?o vào r??u c?a AvinaA, khách hàng v́ không bi?t ?ă tr? l?i r??u. Sau ?ó ch? nhà hàng c?ng tr? l?i toàn b? s? r??u c?a AvinaA. ? Lai Châu, Thái B́nh các ??i th? c?nh tranh c?ng t́m m?i cách lo?i r??u AvinaA ra kh?i nhà hàng.

Th?m chí Giám ??c và Ban lănh ??o Công ty C? ph?n R??u bia n??c gi?i khát Aroma ?ă ch? ??o b?ng ?i?n tho?i và Email cho tr??ng ??i di?n và nhân viên ti?p th? trên toàn qu?c b? mu?i vào r??u Vodka AvinaA khi th?c hi?n ?i?n phân v?i R??u Vodka Men.

“Vi?c AvinaA th?c hi?n ki?m nghi?m r??u b?ng ph??ng pháp ?i?n phân là do Vodka Men th?c hi?n m?t s? hành vi c?nh tranh t?n công tr?c ti?p nh?m ??n s?n ph?m AvinaA và nhân viên c?a AvinaA ?c ch? ?ă t? phát m?t cách ng?u nhiên, không h? có s? ch? ??o c?a Lănh ??o Cty ”, ông Nh?t kh?ng ??nh.

Th?c t?, khi ?i?n phân gi?a 2 lo?i R??u Vodka AvinaA và Vodka Men trong 3 phút th́ r??u Vodka Men có màu v?n ??c nh? n??c c?ng.
a
R??u Vodka Men tr??c và sau khi ?i?n phân

Tuy nhiên Vokda Men m?t m?c ch?ng minh r?ng ph??ng pháp ?i?n phân c?a AvinaA là không có c?n c?, th?m chí “?̣i” x? nghiêm AvinaA hành vi c?nh tranh không lành m?nh.

“L?n ti?ng” “?̣i x?” AvinaA song ông Nh?t cho bi?t ??i di?n Vodka Men ?ă chính th?c ?? ngh? ḥa hoăn v?i ??i di?n R??u Vodka VinaA r?ng c? hai bên s? không th?c hi?n ki?m nghi?m r??u b?ng ph??ng pháp ?i?n phân n?a.

Cu?c ??u ?ang c?n m?t “tr?ng tài” phân x? công minh!

Trao ??i v?i phóng viên PLVN, ông Nh?t than phi?n r?ng Vodka AvinaA là “b? h?i” tr??c và vi?c các nhân viên c?a Vodka AvinaA ?i?n phân r??u c?a Vodka Men ch?ng qua ch? là “t?c n??c v? b?”. V?y mà không hi?u v́ lư do ǵ C?c QLCT l?i ch? ti?n hành ?i?u tra s? b? ??i v?i Vodka AvinaA c̣n Vodka Men l?i không b? ?i?u tra dù c?ng có hành vi t??ng t??

H?n th?, theo ch? Nguy?n Th? Hà- nhân viên công ty AvinaA t?i Gia Lai th́ khi m?t ch? nhà hàng ? Gia Lai nh? ch? th?c hi?n ?i?n phân th? nghi?m r??u c?a Vodka Men th́ Công an Gia Lai ?ă ??n l?p biên b?n t?m gi? d?ng c? ?i?n phân và xe máy c?a nhân viên AvinaA. C? quan Công an cho bi?t s? tr? l?i xe máy v?i ?i?u ki?n nhân viên c?a AvinaA không ???c ti?p t?c th?c hi?n ho?t ??ng ki?m nghi?m r??u b?ng ?i?n phân n?a. “H? nói r?ng bên R??u Vodka Men ?? ngh? v?y”, ch? Hà cho bi?t.

“T?i Qu?ng Tr? và nhi?u t?nh thành khác, nhân viên c?a AvinaA c̣n b? ?e d?a, dùng ??u g?u - xă h?i ?en gây hoang mang cho nhân viên c?a AvinaA không dám ?i bán hàng...”, ông Nh?t cho hay.

“Cu?c chi?n” gi?a hai th??ng hi?u r??u Vodka c?a Vi?t Nam ch?a t?i h?i k?t b?i cho t?i nay ngoài cu?c làm vi?c s? b? c?a C?c QLCT v?i ??i di?n AvinaA và v?n b?n c?a C?c An toàn V? sinh th?c ph?m B? Y t? cho r?ng ch? các c? quan chuyên môn ???c ?y quy?n c?a nhà n??c m?i ?? c?n c? làm các d?ch v? ?o l??ng, xét nghi?m các ch? tiêu VSAT th?c ph?m th́ ch?a có c? quan ch?c n?ng nào lên ti?ng xác ??nh m?t cách khách quan v́ sao r??u  Vodka Men ??i màu nh? “n??c c?ng” khi ?i?n phân.

Cao h?n là xác ??nh và công b? ch?t l??ng c?a các lo?i r??u Vodka do Vi?t Nam ?ang s?n xu?t bán trên th? tr??ng ( trong ?ó có Vodka Men và Vodka AvinaA).

Vi?c t?o l?p môi tr??ng kinh doanh c?nh tranh lành m?nh là h?t s?c c?n thi?t song ??m b?o an toàn v? sinh th?c ph?m ??i v?i ng??i tiêu dùng c̣n quan tr?ng h?n g?p nhi?u l?n. ?ă ??n lúc cu?c chi?n Vodka c?n có m?t v? tr?ng tài phân x? ?úng sai, công b? công khai, minh b?ch các thông tin ?? ng??i tiêu dùng ???c bi?t h?u c̣n “ch?n m?t g?i vàng”, nh?t là trong d?p T?t c? truy?n s?p t?i.

                         78 44 1326159339 76 images649455 anh ruou vodka

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status