Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Vodka Russian

Vodka Russian
Vodka tinh túy c?a th? gi?i ??n t? n??c Nga. Kh?i ngu?n nh?ng h??ng v? Vodka n?i ti?ng th? gi?i.

Vodka

01-09-2012

 

3 belvedere 2Ngày nay trên th? tr??ng Nga xu?t hi?n nhi?u công ty s?n xu?t vodka h??ng t?i nhi?u d?ng ng??i tiêu dùng khác nhau. Trên cùng m?t qu?y hàng có th? th?y chai vodka giá 50 rúp bên c?nh chai giá 1500 rúp. Vodka cùng có 40 ?? c?n và gi?ng nhau v? dáng v? bên ngoài c?a th? ch?t l?ng không màu có mùi r??u nh?ng r?t khác nhau v? ch?t l??ng, kh?u v? và ?? tinh khi?t.

R??u Vodka là th? ?? u?ng tuy?t v?i cho các b?a liên hoan, là th? thu?c s??i ?m ch?a b?nh r?t t?t. Nhi?u loai r??u cocktail ph? bi?n trên th? gi?i ??oc pha t? vodka.

Cách ?ây ch?a lâu, 20 n?m tr??c vodka có giá tr? nh? m?t ??n v? ti?n t? trong ??i s?ng Xô vi?t. Tuy v?y c?ng may là m?t chai r??u ??t ch? ???c xem nh? m?t món quà t?t mà thôi.

Vodka cho phép t? t?p nh?ng lo?i ng??i r?t khác nhau quanh m?t chi?c bàn và mau chóng làm cho h? g?n nhau h?n. M?c dù chính ?ây là hi?m h?a ch? y?u c?a th? ?? u?ng này. Tính hai m?t c?a vodka chính là thi?u hi?u bi?t và l?m d?ng nó s? d?n ?? nh?ng h?u qu? ?áng ti?c. V́ v?y quan tr?ng là ph?i bi?t nh?ng quy t?c c? b?n ?? ch?n dùng r??u, ph?i h?p v?i các th?c ph?m khác và cu?i cùng là ?? m?t cu?c vui không k?t thúc b?ng m?t tai h?a.

Vodka ?ă là m?t ch? th? hoàn toàn ??c l?p c?a v?n hóa Nga, ?ă có c? nh?ng câu chuy?n ti?u lâm l?n bài hát, c? nh?ng nghiên c?u khoa h?c v? vodka. Bài vi?t này là m?t c? g?ng n?a nh?m làm sáng t? ngày nay vodka nh? th? nào, và dùng nó ra sao. N?u ???c l?a ch?n t?t và dùng theo kh?u v?, cùng v?i nh?ng chi?c ly ??p ?? và nh?ng câu chuy?n thú v? th́ vodka s? làm ??p b?t c? chi?c bàn ?n nào, liên k?t b?t c? nhóm ng??i nào và bi?n bu?i t? t?p thành m?t ngày h?i ?ích th?c… Nào, chúng ta hăy th? d?o quanh th? tr??ng vodka Nga hi?n nay m?t ṿng, c??i ng?a xem vodka nhé

 Absolut vodka

Các nhăn hi?u vodka ph? bi?n và giá c?

Vodka “Tiêu chu?n Nga”(??????? ????????)

?ây là m?t trong s? nhi?u nhăn hi?u n?i ti?ng nh?t c?a vodka ? Nga. S?n ph?m ch?t l??ng cao, ???c gi?i thi?u r?ng răi trong các c?a hàng. ?áp ?ng m?i yêu c?u và nh?ng tiêu chu?n, có v? cay n?ng nh?ng êm. Nh?ng s?n ph?m mang th??ng hi?u danh ti?ng “??????? ????????” ?áp ?ng ??y ?? nhu c?u l?a ch?n c?a chúng ta – R??u vodka truy?n th?ng có v? cay n?ng, và giá b́nh quân ???c ghi trên nhăn hi?u chai vodka là 350 rúp. Tuy nhiên giá này có khi t?ng g?p m?y l?n tùy thu?c vào t?ng lo?i và t?ng c?a hàng.

Vodka ”Absolut” (???????)

Lo?i Vodka này có giá ??t, ch?t l??ng cao, phù h?p m?i tiêu chu?n kh?t khe nh?t. ?ây là lo?i vodka nh?p kh?u t? Th?y ?i?n, có nhu c?u tiêu th? ?n ??nh trên th? tr??ng. Giá b́nh quân m?t chai h?n 500 rúp.

Vodka “Nemiroff “

M?t trong s? các lo?i vodka t?t nh?t Ukraine. ? Nga – ?ây là lo?i vodka ph? bi?n nh?t trong s? các lo?i vodka mà ng??i tiêu dùng g?i là vodka có màu. M?t trong nh?ng lo?i “Vodka Nemiroff” ph? bi?n nh?t – “Vodka m?t ong v?i ?t” (??????? ? ??????). Công ty c̣n có nhi?u s?n ph?m ?a d?ng, trong ?ó có nh?ng s?n ph?m ??c ?áo nh? “Vodka B?ch d??ng” (????? ?????????), “Nham lê trong cognac”(?????? ?? ???????), “Nemiroff chanh” (Nemiroff ?????). “Vodka Nemiroff”giá c?ng t??ng ??i ??t, kho?ng h?n 200-300 rúp m?t chai.

Vodka “Ngh? vi?n” (?????????)

Là nhăn hi?u vodka khá ph? bi?n, r??u n?ng và tinh khi?t. Giá b́nh quân m?i chai vào kho?ng 200-250 rub.

Vodka Premium “, “Strezhen” (????????).

C? hai lo?i Vodka này ???c s?n xu?t trong liên h?p “Rodnik”. ?ây là lo?i vodka ch?t l??ng cao, ??ng c?p “premium”. Ḍng Vodka Premium có ?? tinh khi?t r?t cao. ???c s?n xu?t t? th?i tr??c cách m?ng. Truy?n th?ng h?n m?t tr?m n?m ?ă có m?t tác ??ng ?áng chú ư trên ch?t l??ng s?n ph?m, khi?n cho vodka Premium có danh ti?ng c?a m?t s?n ph?m ??t và tinh t?. Công ty r?t quan tâm b?o v? danh ti?ng c?a ḿnh, th??ng xuyên theo dơi ch?t l??ng hàng hóa. V? êm c?a lo?i vodka này cùng v?i thi?t k? dáng v? hi?n ??i khi?n cho vodka Premium x?ng ?áng ???c nh?n ?ánh giá cao c?a c? nh?ng ng??i sành r??u

Vodka “Gzhelka” (??????).

Nhăn hi?u vodka khá ph? bi?n, ???c ?óng gói truy?n th?ng g?n Gzhel («??? ?????») v?i gam màu tr?ng và xanh. M?t trong s? vodka ??u tiên ra ??i ??ng c?p “lux” mà l?i h?p túi ti?n v?i khách hàng có thu nh?p trung b́nh tr? lên. Lo?i Vodka này ???c s?n xu?t trong nhà máy r??u “Kristall” (????????). Giá b́nh quân m?t chai không trên 150 rub.

Vodka “Flagman” (???????).

Nhăn hi?u vodka lo?i ???c th?c hi?n theo m?i tiêu chu?n ch?t l??ng, nh?ng h?p túi ti?n ??i v?i t?t c? khách hàng thu nh?p trung b́nh. Thi?t k? ?óng gói r?t c?n th?n, dành cho quư khách hàng m?t c?m giác thú v?, yên tâm v?i s?n ph?m – ?ó c?ng chính là ch́a khóa ti?n t?i thành công nh?ng s?n ph?m trên th? tr??ng. Giá b́nh quân m?t chai- 100-150 rubles.

how-to-drink-vodka-07

Vodka ”Kích th??c Nga” (??????? ??????)

Nhăn hi?u dành cho nh?ng khách hàng thu?c t?ng l?p trung l?u. S? k?t h?p c?a giá và ch?t l??ng là khá h?p lư. Giá b́nh quân- 119 rub.

Vodka “Soyuz Victan” (???? ??????).

Lo?i Vodka này có m?t ph?m vi giá c? r?t r?ng, tùy thu?c vào nh?ng s?n ph?m c? th?. Nhi?u s? bi?n ??i trên ch?t li?u “vodka v?i chanh” («????? ? ???????»), “vodka v?i b?ch d??ng” (????? ?? ????????? ???????) vân vân. Khá ph? bi?n trong nh?ng c?a hàng ? th? ?ô. Giá t? 70 ??n 270 rub.

Vodka “Th? ?ô” (Stolichnaya – ?????????)

M?t nhăn hi?u huy?n tho?i vodka Xô vi?t ???c s?n xu?t ??n ngày nay . ?ó không ph?i là 3.62 rubles trên chai, và g?n 100-200 cho m?t chai. “Stolichnaya Vodka” có nh?ng ng??i hâm m? trung thành và v?n gi? ???c th??ng hi?u.

Vodka ”S? quán” (??????????)

M?c dù tên c?a vodka có v? khá là ch?nh, nh?ng vodka “Posolskaya” v?n có ???c l??ng khách hàng trung l?u khá l?n . Giá m?t chai Vodka «??????????» tính trung b́nh kho?ng 150 rub.

Vodka “Slavyanskaya” (??????????)

Ki?u vodka dành cho t?ng l?p b́nh dân, nên nó có ???c ?ông ??o ng??i s? d?ng. Giá b́nh quân

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status