Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Vodka nga - Ni?m t? hào c?a ng??i Nga

Vodka nga - Ni?m t? hào c?a ng??i Nga
R??u vodka Nga ?ă ?i sâu vào v?n hóa ng??i Nga, th??ng hi?u c?a th?c u?ng s? 1 th? gi?i này ?ă ??a n??c Nga có thi?n chí trong ḷng ng??i dân toàn th? gi?i.

R??u Vodka – ni?m t? hào c?a ng??i Nga

05-05-2012 | bluesky |

 

“R??u c?ng gi?ng nh? b?t c? lo?i thu?c khác. U?ng ít và ?i?u ?? th́ t?t, nh?ng thêm m?t chút là thành thu?c ??c”. ?i?u này ??c bi?t ?úng ??i v?i lo?i r??u truy?n th?ng Vodka (?????) c?a ng??i Nga. V?i các nhà hóa h?c, công th?c r??u Vodka ch? là C2H5OH. V?i dân ngoài ngh?, ?ó ch? là m?t lo?i c?n tinh ch?t, không màu, không mùi, h?u nh? không v?, nh?ng uy l?c c?c m?nh v?i cánh ?àn ông. Vodka v?n là th? ?? u?ng c?a nh?ng ng??i nông dân dùng ?? gi? ?m c? th? trong nh?ng mùa ?ông giá rét ? Nga. Vodka Nga là lo?i r??u ch?ng c?t, trong v?t, th??ng là không màu (tr? phi pha thêm h??ng li?u) và có ?? c?n khá cao t? 35% ??n 50%. Nguyên li?u ?? s?n xu?t vodka th??ng là khoai tây, ho?c m?t s? lo?i ng? c?c (lúa m?ch ?en, ti?u m?ch), lên men. Vodka t? khoai tây th́ có v? h?i chát h?n và ko d?u nh? Vodka lúa m?ch. T?t nhiên, h?u h?t dân nh?u không h? quan tâm vodka ???c n?u nh? th? nào. H? u?ng nguyên ch?t, ho?c pha v?i n??c Red Bull, ho?c cho thêm n??c tonic và chanh…. ( Ngày nay, Nga có h?n m?t b?o tàng tr?ng bày và gi?i thi?u các lo?i r??u Vodka. G?n ?ây, hăng s?n xu?t r??u vodka l?n nh?t n??c Nga Russian Standard Co v?a chi ra 3 tri?u USD ?? mua ??t tên mi?n vodka.com nh?m qu?ng bá th??ng hi?u Vodka Nga ra toàn c?u )

Làm Vodka th́ có m?y giai ?o?n: nghi?n m?n nguyên li?u, ?un sôi v?i n??c nóng ?? tinh b?t chuy?n thành ???ng Glucô, ti?p là lên men ?? ???ng Glucô chuy?n thành c?n (alcohol), lúc này n?ng ?? r??u m?i ch? ??t 6-7%. Sau ?ó ph?i ch?ng c?t nhi?u l?n ?? t?ng n?ng ?? c?n trong r??u. Khác v?i nhi?u lo?i r??u m?nh khác trong s?n xu?t Vodka ko có công ?o?n ? cu?i cùng, bù vào ?ó là công ?o?n l?c t? m?. ?ây là b??c quan tr?ng và quy?t ??nh chât l??ng c?a s?n ph?m cu?i cùng v́ qua ?ây các ch?t mùi và các ch?t h?u c? lên men khác ?c l?c b? h?t, t?o nên m?t ch?t l?ng trong su?t, tinh khi?t, ch? có mùi c?n cay cay thoang tho?ng và có v? h?i h?i ng̣n ng?t êm d?u.

Vodka v?n ???c s?n xu?t ? Nga t? th? k? 12, ngay tên g?i c?a nó c?ng có ngh?a là r??u m?nh, t? vodka theo ti?ng Nga ngh?a là “ít n??c” mà nhi?u c?n. Vodka du nh?p ??n nhi?u n??c khác vào th?i k? m?t s? ng??i Nga di t?n ra n??c ngoài ?? tránh b? kh?ng b? v́ ch?ng ??i Nga hoàng. Theo truy?n th?ng t?i Nga, vodka th??ng ???c c?t vào ng?n ?á cho th?t l?nh r?i m?i l?y ra u?ng(u?ng nguyên ch?t sau khi làm l?nh), th?nh tho?ng có cho thêm h??ng v? ǵ ?ó nh? ?t, v? chanh hay v? cam. ? các n??c ph??ng Tây, ng??i ta c?ng thích dùng Vodka làm nguyên li?u cho các lo?i Cocktail, t? ??n gi?n Wodka Lemon, Screw Driver ??n màu mè nh? White Russian, Sex on the beach, Swimming Pool,…….. Vodka có kh? n?ng kích thích tiêu hóa và làm ?m c? th?, l?i r?t tinh khi?t nên ít gây tác d?ng ph?. Không có ǵ giúp b?n v??t qua mùa ?ông kh?c nghi?t ngoài m?t ly vodka 50% ???c thêm h??ng v? c?a ?t c?.

??n cu?i th? k? 19, Vodka Nga ???c ??a vào s?n xu?t công nghi?p và tr? thành m?t ngành kinh t? ?áng k?. Vào th?i k? này ?ă xu?t hi?n m?t s? “vua r??u”. ?ó là nh?ng nhà doanh nghi?p Nga l?ng danh nh? anh em nhà Smirnoff, Surtov, Elixeev..…H? là các nhà cung c?p r??u cho Hoàng gia Nga và tri?u ?́nh nhi?u n??c châu Âu v?i nh?ng bí quy?t n?u r??u gia truy?n riêng. Các nhà s?n xu?t này t? hào ghi trên nhăn hi?u Vodka c?a ḿnh. Ngày x?a, ng??i ta c?t r??u Vodka b?ng n??c l?y t? sông Moscow. Hi?n nay, v́ n??c sông ?ă b? ô nhi?m nên các nhà máy r??u l?y n??c m?ch t? ḷng ??t, c?ng có khi l?y ngu?n n??c t? nhiên t? các ḍng sông b?ng c?a Nga. Sau ?ó n??c qua giai ?o?n x? lư tr??c theo 1 công ngh? bí truy?n c?a riêng t?ng nhà máy cho ??n khi các khoáng ch?t ??t ??n hàm l??ng ??c bi?t. R?i n??c l?i ???c x? lư l?i l?n n?a tr??c khi l?c. ?ó là m?t lo?i n??c ??c bi?t, làm cho Vodka Nga có mùi v? ??c tr?ng, không l?n vào ?âu ???c. ?i?u làm cho Vodka Nga có tính ch?t khác bi?t so v?i các lo?i r??u tr?ng c?a các n??c khác là ?? tinh khi?t c?a r??u, mà ??n cu?i th? k? 18 ng??i Nga ?ă ??t ???c b?ng ph??ng pháp l?c r??u nhi?u l?n. D? nhiên, vi?c l?c nhi?u l?n làm cho giá thành r??u t?ng lên. Trong các trang viên mênh mông c?a ḿnh, các v? ?i?n ch? Nga xây nh?ng ḷ n?u r??u l?n và th??ng l?c r??u t?i hai, ba l?n. Ng??i ta dùng s?a, ḷng tr?ng tr?ng và nhi?u ch?t ph? gia khác ?? l?c Vodka.

M?c dù bia ?ang ngày càng tr? nên ph? bi?n, nh?ng ng??i ta ch? coi nó là th? ?? gi?i khát và không th? ?? n?i v?i Vodka. M?t lo?i r??u n?i ti?ng và ???c ?a chu?ng nh? v?y, d? nhiên là nhi?u n?i trên th? gi?i ?ua nhau s?n xu?t. H? làm cho công th?c c?a Vodka b? bi?n ??i, v́ v?y, ch?t l??ng r??u gi?m sút. D? nhiên, n??c Nga luôn chú ư ??u tranh b?o v? th??ng hi?u Vodka c?a ḿnh. Th? k? 20 ?ă ?? l?i d?u ?n c?a ḿnh trong l?ch s? phát tri?n r??u Vodka, xu?t hi?n nhi?u mác r??u Vodka m?i nh? Maxkovxkaya, Xtolichnaya, Ruxxkaya, Kubanxkaya, Xtarka, Zubrovka, Perxovka, Psenixkaya, Xibirxkaya. Riêng lo?i Xibirxkaya có n?ng ?? cao h?n c? (45%). Nhà n??c Nga ?ă thông qua ngh? quy?t nêu rơ 17 mác r??u Vodka, trong ?ó có các lo?i Maxkovxkaya, Xtolichnaya, Ruxxkaya là thu?c b?n quy?n nhà n??c Nga. Hi?n nay, các th??ng hi?u này ???c b?o v? nh? nh?ng tài s?n qu?c gia và ??c quy?n này c?a n??c Nga ?ă ???c ṭa án qu?c t? Lahay kh?ng ??nh.

Nh?ng nhăn hi?u n?i ti?ng trên th? tr??ng Vi?t Nam hi?n nay g?m có :

* Nga : Moskoskaya, Stolichnaya, Gorilka, Persovka, Subroka, Smirnoff Russia, ….vv…
* Ba Lan: Chopin, Green Vodka có mùi th?m nh? nh? ngâm c? Zubrowka, trong chai có th? m?t c?ng c?. Wyborowa Vodka có mùi th?m c?a ?t. Vodka Ba Lan th??ng dùng lúa m?ch ?en làm nguyên li?u.
* Ph?n Lan: Finlandia Vodka.
* ?an M?ch: Danzka Vodka, Greenland Sermeg Vodka.
* M?: Smirnoff, Smirnoff Blue Label USA

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status