Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Vodka Ciroc H?p Nhôm

Vodka Ciroc H?p Nhôm
Vodka Ciroc v?i ki?u dáng chai sành ?i?u, ch?t vodka ??m ?à là m?t trong nh?ng s?n ph?m ??c s?c trong n?m 2012. Hi?n ?ang ???c ng??i Vi?t ?a chu?ng v?i giá thành không quá cao cho m?t s?n ph?m c?p cao.

ciroc ra m?t ciroc l’edition luxe trong kênh bán l? du l?ch

Ciroc v?a phát hành bao b́ m?i dành riêng cho kênh bán l? du l?ch, ???c thi?t k? ?? ph?n ánh s? t??i m?i & h??ng v? cam chanh c?a s?n ph?m.

L’edition Luxe ??c ?áo v?i v? h?p b?ng kim lo?i, ch?c n?ng ph? nh?m gi? l?nh cho chai 1L.

Thi?t k? t? kim lo?i v?i ki?u dáng ??p và acrylic màu xanh, thi?t k? tṛn tr?u t??ng c?a bao b́ l?y c?m h?ng t? chính các thành ph?n chính c?a Ciroc vodka: nho ???c tr?ng ? vùng Cognac huy?n tho?i c?a Pháp.

Trong khi ?ó, ??c tính gi? l?nh c?a gói s?n ph?m ph?n ánh quá tŕnh lên men l?nh t? nho ‘?ông ?á’ ??c ?áo, mang ??n cho lo?i vodka này h??ng v? cam quưt t??i m?i.

V?i giá bán l? d? ki?n 40$, Ciroc L’Edition Luxe hi?n ?ă có m?t trong kênh bán l? du l?ch toàn c?u (tr? M?) t? 01 tháng 11, và s? ???c tung ra t?i M? t? ngày 01 tháng 12.

Giám ??c Ti?p th? toàn c?u kênh du l?ch Châu Á & Trung ?ông c?a Diageo, cho danh m?c r??u tr?ng, Chin Ru Foo cho bi?t: “Ciroc L’Edition Luxe tuy?t ??p ???c thi?t k? ?? c?ng c? v? th? c?a Ciroc nh? m?t s? l?a ch?n ??i v?i vodka siêu cao c?p trong mùa l? h?i này – bao b́ ??p, hoàn h?o ?? làm quà t?ng hay th??ng th?c trong b?t c? d?p l? nào.”

“Chúng tôi tung gói bao b́ này ra nh?m ?áp ?ng nhu c?u ngày càng t?ng c?a ng??i tiêu dùng. N?m ngoái, Ciroc ???c m?nh danh là Th??ng hi?u r??u m?nh c?a N?m b?i Market Watch v́ hi?u su?t v??t tr?i và s? t?ng tr??ng ch?a t?ng có.”

“Gói quà t?ng Ciroc L’Edition Luxe là món quà tuy?t v?i cho khách hàng c?ng nh? ng??i tiêu dùng, ??ng th?i ti?p t?c thúc ??y s? t?ng tr??ng này.”

Ch??ng tŕnh kh?i ??ng ???c h? tr? b?i chu?i ch??ng tŕnh xúc ti?n cao c?p trong gian hàng t?i các sân bay trên toàn th? gi?i, bao g?m Singapore Changi, London Heathrow và Tel Aviv Ben Gurion.

ciroc l edition luxe

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status