Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

V? u?ng r??u Bát

V? u?ng r??u Bát
Cô v? cá tính v?i kh? n?ng u?ng r??u siêu phàm luôn là tâm ?i?m c?a các ?áng mày râu. Nh?ng có l? cái ǵ v?a ph?i th́ m?i t?t.

V? u?ng R??u b?ng bát

Là ng??i ?àn ông cá tính nên Tùng r?t ghét m?y cô nàng ơng ?o. V́ th? không ai ng?c nhiên khi anh ch?t mê, ch?t m?t Chi, m?t cô gái ??m ch?t "tomboy". Chi ch?ng bao gi? m?c váy, lúc nào cô c?ng di?n qu?n ḅ, áo s? mi ho?c áo phông, r?t phong cách.
M?i ng??i luôn t? h?i không bi?t do Chi quê ? Cao B?ng hay do Chi "manly" nên v?i cô r??u ch?ng khác ǵ n??c lă. Mu?n ?i nh?u v?i cô, ??ng nói chuy?n c?c chén, bát m?i là ??n v? ?o ??c kh? n?ng u?ng r??u.
Trong các b?a nh?u, cô ng?i ph?ch xu?ng ??t, t? ??ng m? nút chai, rót r??u ra bát r?i “phân ph?i” cho b?n nh?u. Nh?ng gă trai ng?a non háu ?á, l?n ??u “??i ?m” v?i cô t? ra r?t thích thú. Nh?ng ch? sau vài ch?u r??u, t?t c? ??u “c?ch m?t”.
??n bây gi?, m?i ng??i v?n “truy?n t?ng” câu chuy?n m?t ḿnh cô “chi?n ??u” v?i 5 b?m nh?u. K?t qu? là 5 gă ?àn ông to kh?e ??u r?i vào t́nh tr?ng ng??i m?m nh?n th́ cô ??ng d?y, t? phi xe máy v? nhà và lau… 5 t?ng gác.
Gă trai nào c?ng l?c ??u lè l??i tr??c cô nh?ng Tùng l?i l?n long lóc. V?i anh, th? m?i là cá tính. Và anh v?i vă r??c b?m nh?u v? làm v?.
N?u Chi có “tài n?ng thiên b?m” v? u?ng r??u th́ Trúc l?i t? nâng cao tŕnh ?? b?ng rèn luy?n. Ch?ng là t? n?m th? hai ??i h?c, Trúc mu?n ki?m vi?c làm thêm trang tr?i h?c hành. Nghe b?n bè r? tai nhau ngh? "nh?u thuê" v?a nhàn v?a d? ki?m ti?n, ch? c?n giúp các "anh l?n" ti?p r??u ??i tác là có ngay vài tr?m ??n m?t tri?u. V́ v?y, Trúc quy?t ??nh tham gia ???ng dây… nh?u thuê.
Mu?n gi? ???c ḿnh trong môi tr??ng say s?a, cô ph?i u?ng th?t nhi?u ?? tr? v?i r??u. Th?y cô nh?u thuê, b?n bè ai c?ng ngh? cô sa ngă, h? h?ng. Nh?ng không, cô coi ?ó là m?t ngh? t?m ?? trang tr?i cho cu?c ??i sinh viên kh?n khó. Ngoài th?i gian “?i làm thêm”, cô v?n t?p trung vào h?c t?p ?? lo cho t??ng lai.
??n n?m cu?i, cô mu?n làm thêm th?c s? và t? giă quăng ??i nh?u thuê. ?y th? mà, hai ch? nh?u thuê v?n ám ?nh cô. Cô không ng?, t?i n?i làm thêm, cô ??ng ?? v?i Hi?u, m?t ??i tác c?a ng??i tr? ti?n cho cô t?i nh?u.
Ban ??u, Hi?u t? ra r?t coi th??ng cô, V?i cô, anh ch?ng khác ǵ “gái bao”, ch? bi?t ?n ch?i. Nh?ng sau m?t th?i gian làm vi?c cùng, s? thông minh, nhanh nh?n c?a cô ?ă chinh ph?c anh lúc nào không hay. Hai ng??i c??i nhau và Hi?u “c??i” luôn kh? n?ng u?ng r??u tuy?t v?i c?a cô.
Tr?m ???ng r?c r?i v?i r??u
T? khi l?y ch?ng, Trúc “gác ki?m quy ?n”. Cô h?u nh? không ??ng ??n gi?t r??u nào n?a. Nh?ng r?i s? c? ?ă x?y ra. Trong m?t b?a ti?c liên hoan c?a công ty, m?y bà “??ng cô” luôn mi?ng khích bác Trúc. M?i ng??i c? ngh? cô không bi?t u?ng r??u nên trêu ch?c cho vui.
T? ch?i măi không ???c, c?n t?c n?i lên, cô xông vào bê nguyên chai r??u tu ?ng ?c. Cô “tr?m ph?n tr?m” khi?n m?i ng??i xung quanh m?t tṛn m?t d?t v́ hăi.
N?u tr??c ?ây, r??u v?i cô ch?ng là “cái ?inh” ǵ h?t th́ bây gi?, sau m?t th?i gian “gi?i ngh?”, r??u hóa ra l?i cay h?n cô t??ng. U?ng xong vài bát, ng??i cô r? ra nh? tàu lá. Th? mà ch?ng hi?u cô l?y ?âu ra s?c, l?o ??o ??ng d?y, ôm hôn vài gă trai xung quanh.
Lúc ?y, ch?ng cô ?ang “tán láo” v?i m?y chi?n h?u ? g?n ?ó. Th?y b? m?t h?t h?i c?a cô th? kư, anh t??ng tr?i s?p. Anh ch?y ??n ch? v? m?i th?y h́nh nh? s? vi?c c̣n t? h?n tr?i s?p. Anh than th? không bi?t ḿnh c̣n dám nh́n m?t ??ng nghi?p n?a không.
Lôi v? v? nhà mà anh không th? n?i tr?n lôi ?́nh ngay ???c. “N?i” có ?? làm ǵ ?âu v́ ch? say bí t? t?i t?n hôm sau m?i t?nh. Anh ch?ng nói ch?ng r?ng, bê h?t r??u trong nhà tr??c m?t v? r?i c?u xin: “Anh xin em, nhà ḿnh thi?u r??u à? Em thèm khát t?i m?c ?ó à?”.
Th? r?i anh xin ngh? phép, b? m?c v? ng? ngác v?i cái ??u c̣n n?ng tr?u v́ ch?a t?nh r??u.
Trong khi ?ó, ch? Chi ch?ng bao gi? say. Nh?ng dù không say, ch? v?n ?? s?c gây r?c r?i cho ch?ng.
Anh Tùng v?n là con tr??ng nên tr?ng trách gi?, T?t c?a anh r?t l?n. Ch? Chi khá ??m ?ang nên lo chu toàn m?i vi?c. Ch? ch? có m?t t?t là thích th? hi?n t?u l??ng cho m?y lăo “d? ông d? th?ng” b? m?t.
Ch? k?, bên h? nhà ch?ng ch? có m?y ông tr? ng??i nh?ng chi cao. Ai l?i h?n ch? có 4,5 tu?i mà x?ng ông tr? v?i ch? ng?t x?t. R?i m?y ông tr? ?ó su?t ngày nhâm nhi chén r??u làm nh? cao th? l?m. H? su?t ngày kh?nh kh?ng, th? hi?n cái “quy?n cao” c?a ḿnh. Ch? nóng m?t l?m. Th? là ?ám gi? nào, ch? c?ng sà vào chu?c cho m?y ông tr? say túy lúy, say t?i m?c phun ph́ ph́ kh?p nhà.
B? ch?ng nh?c nh? nhi?u l?n mà ch? v?n ch?ng nào t?t ?y. M?i ?ây, trong ngày gi? ông n?i, ch? l?i th? hi?n màn u?ng r??u b?ng bát ?? chu?c say m?y ông tr?. K?t qu? là ông tr? Kiên dù say nh?ng v?n c? g?ng t? ?i xe máy v? nhà và g?p tai n?n. C? h? d?n vào ?? l?i lên ??u ch?.

Ngoài m?t bênh v? nh?ng khi v? ??n nhà, anh tát v? m?t cái r?i ?̣i tr? v? n?i s?n xu?t.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status