Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

V?n hóa r??u Vi?t

V?n hóa r??u Vi?t
? Vi?t Nam có 3 lo?i r??u ph? bi?n: lo?i ???c ch?ng c?t thông th??ng g?i là r??u g?o (hay r??u ??); lo?i ???c ? trong b́nh g?m g?i là r??u c?n (r??u ti?c); lo?i th? ba ???c ngâm cùng v?i ??ng v?t ho?c cây, lá ???c g?i là r??u thu?c. Dân Vi?t r?t thích thú v?i thú ngâm r??u có t? bao ??i nay.

 

Báo n??c ngoài vi?t v? v?n hóa u?ng r??u c?a ng??i Vi?t

 

 Bài vi?t miêu t?, khi u?ng R??u, ng??i ta ng?i thành ṿng tṛn, t? tay xé nh?ng mi?ng khô m?c ch?m n??c s?t me và t??ng; tháo m?y cu?n nem chua th?t l?n trong lá chu?i t??i và x́ x?p húp tr?ng v?t l?n. T?t c? món ?n dùng khi u?ng r??u nh? th? này ???c g?i b?ng cái tên ??n gi?n là “m?i” hay "?? nh?m".

"Khi tôi ?i nh?u v?i nh?ng ng??i ?àn ông (ph? n? ? Vi?t Nam không ???c phép u?ng r??u), ?i?u quan tr?ng là chúng tôi ph?i u?ng ??u nhau. Không gi?ng nh? ng??i mi?n B?c, ? mi?n Nam m?i ng??i cùng u?ng r??u trong m?t chi?c chum. M?c dù ?? r??u ch? kho?ng 40% nh?ng tôi không kh?i lo l?ng khi ngh? v? c?n b?nh viêm gan và nh?ng b?nh lây nhi?m v?n có t? l? m?c khá cao ? t?nh B́nh Thu?n này", Adam Bray, phóng viên c?a CNNGo, tác gi? t?ng xu?t b?n 15 sách h??ng d?n du l?ch ??n Vi?t Nam và các n??c ?ông D??ng vi?t.

? Vi?t Nam có 3 lo?i r??u g?o ph? bi?n: lo?i ???c ch?ng c?t thông th??ng g?i là r??u g?o (hay r??u ??); lo?i ???c ? trong b́nh g?m g?i là r??u c?n (r??u ti?c); lo?i th? ba ???c ngâm cùng v?i ??ng v?t ho?c cây, lá ???c g?i là r??u thu?c.

C? th?, r??u g?o (theo cách g?i mi?n B?c, c̣n mi?n Nam g?i là r??u ??) ???c ch?ng c?t b?ng ph??ng pháp truy?n th?ng, ng??i ta s? d?ng g?o t? ho?c g?o n?p ?? n?u. ??u tiên g?o tr?ng ???c n?u chín r?i nghi?n nát ngâm, sau ?ó cho n??c và men vào ?? làm lên men h?n h?p. Cu?i cùng lo?i n??c ch?ng c?t ???c sau quá tŕnh lên men, ng??i ta l?y ?? làm r??u.

Tuy nhiên vi?c u?ng lo?i r??u g?o này ? Vi?t Nam c?ng ti?m ?n nhi?u nguy c? b?nh t?t, b?i m?t s? ??c ch?t sinh ra trong quá tŕnh ch?ng c?t ho?c c?n (???c thêm vào ?? t?ng tính th?m m?) có th? gây mù ḷa, th?m chí t? vong.

Nói v? r??u c?n, phóng viên Adam Bray vi?t ti?p: "R??u c?n (r??u ti?c) là món yêu thích c?a tôi. ?ây là lo?i r??u ??c tr?ng c?a ng??i dân t?c thi?u s? vùng Tây Nguyên, th??ng ???c dùng trong các d?p ??c bi?t nh? ?ám c??i ho?c ti?c m?ng n?m m?i. Khác v?i r??u g?o, r??u c?n không qua ch?ng c?t nh?ng thay vào ?ó là dùng g?o n?p ?en, th?o m?c, v? cây và các h??ng li?u thiên nhiên ???c ? cho lên men trong các b́nh g?m l?n v?i th?i gian ít nh?t 2 tu?n".

??n khi bu?i ti?c b?t ??u, ng??i ta m?i rót ch?t l?ng vào h?n h?p ?m trên (th??ng là n??c d?a, n??c ng?t hay bia và nhâm nhi trong ṿng m?t gi? ho?c h?n. Khi c?n u?ng thêm, có th? châm thêm ch?t l?ng vào b́nh. Ng??i ta u?ng r??u c?n b?ng nh?ng chi?c ?ng hút làm b?ng tre r?ng, lo?i r??u có nhi?u mùi v? c?a cà phê, m?t ong, chocolate, h?i, ?inh h??ng, qu?. Ngoài ra ?ó, mùi v? c?a lo?i r??u này c̣n ph? thu?c vào nh?ng nguyên li?u ??c tr?ng ???c thêm vào c?a m?i dân t?c.

R??u thu?c th́ ???c làm t? g?o nguyên ch?t ???c ngâm v?i hoa qu? ho?c th?o m?c r?t có l?i cho s?c kh?e nh? k? t?, linh chi, t? hà xa; ho?c các lo?i ??ng v?t hoang dă nh? r?n, t?c kè, cá ng?a; th?m chí c? nh?ng lo?i ??ng v?t quư hi?m nh? g?u, h??u, h? c?ng b? ng??i ta s?n b?n ?? l?y s?ng, móng, bào thai ?? ngâm r??u.

Bên c?nh ?ó, v?n ?? mê tín c?ng ?óng vai tṛ quan tr?ng trong vi?c ngâm r??u nh? h??ng ho?c ngày h? th? m?t b́nh r??u. "Theo truy?n th?ng, r??u có giá tr? là lo?i ???c chôn c?t ? h??ng ?ông B?c c?a m?t ngă ba ???ng trong 100 ngày ?? có ???c s? cân b?ng t? nhiên", bài báo trích l?i c?a ông Hà Lê Hùng, m?t ng??i khá rành v? r??u ? M?i Né.

C?ng theo ông Hùng, có h?n 100 lo?i r??u thu?c ? Vi?t Nam và m?i lo?i có m?t công d?ng khác nhau nh?: ch?a b?nh ?au l?ng ? ng??i già, b?i b? cho ph? n? sau khi sinh n?, giúp l?u thông khí huy?t... "Trong ?ó t?ng c??ng sinh lư là tác d?ng th??ng ???c nhi?u ng??i nh?c ??n nh?t khi nói ??n r??u",

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status