Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

U?ng r??u gi? s?c kh?e

U?ng r??u gi? s?c kh?e
Hăy u?ng r??u ?úng cách ?i?u ?? ?? có s?c kh?e t?t.

Cách U?ng r??u sao cho b?t h?i

Công vi?c hay nh?ng cu?c vui c?a b?n không th? thi?u ?i “v?” c?a r??u. Tuy nhiên, ?? ng?n ng?a t́nh tr?ng say r??u c?ng nh? tác h?i c?a r??u ??i v?i s?c kho?, hăy th? 3 m?o nh? d??i ?ây
1. U?ng ch?m

?? h?c cách u?ng r??u không say, tr??c h?t b?n nên t́m hi?u qua v? quá tŕnh r??u th?m th?u vào c? th?:
5 phút sau khi u?ng, ch?t ethanol trong r??u b?t ??u xâm nh?p vào các m?ch máu.  30 – 120 phút ti?p theo là kho?ng th?i gian ethanol ti?p t?c lan truy?n ??n các b? ph?n khác trong c? th?. Và ?ây c?ng là lúc ch?t c?n “ng?m” vào năo và b?n s? có c?m giác b? say r??u.

Khi ?ó c? th? b?n c?n ?? th?i gian ?? ??t cháy h?t l??ng ch?t c?n này. Trung b́nh, c? th? b?n c?n kho?ng 1 ti?ng ??ng h? ?? “tiêu h?y” h?t 30ml ch?t u?ng có c?n. V́ th?, n?u b?n u?ng càng nhanh, th́ c? th? b?n càng không có kh? n?ng ch?ng l?i s? “t?n công” c?a r??u.
Nh?ng n?u b?n bi?t cách u?ng ch?m răi, t? t?, ?i?u ?? th́ dù là ng??i “t?u l??ng” kém, b?n c?ng khó ḷng b? r??u “ h? g?c”.

2.  ?n tr??c khi u?ng

Tr??c khi u?ng r??u nên ?n m?t chút th?c ?n. ?ây chính là cách ch?ng say hi?u qu? nh?t.
Tuy?t ??i không ???c ?? d? dày tr?ng, v́ nh? th? không nh?ng ethanol càng d? dàng h?p th? vào c? th?, mà khi ?i vào d? dày, do không có v?t ǵ c?n tr?, nên ethanol s? ti?p xúc tr?c ti?p v?i màng d? dày, d? gây ra các bênh v? d? dày nh? viêm loét d? dày.

Lo?i th?c ?n thích h?p nh?t tr??c m?i “b?a nh?u” là s?a và gan l?n. Gan l?n không ch? giàu dinh d??ng mà c̣n nâng cao kh? n?ng ?? kháng l?i các ch?t c?n c?a c? th?. Ngoài ra, nh?ng ng??i th??ng xuyên u?ng r??u s? b? thi?u h?t vitamin B, và gan l?n là ngu?n b? sung vitamin B d?i dào nh?t.
Các thành ph?n prôtit và ch?t béo c?a s?a khi u?ng s? ??ng l?i ? thành d? dày, làm h?n ch? kh? n?ng th?m th?u ch?t c?n c?a thành d? dày.

3. ?n hoa qu? ngay sau khi u?ng r??u

M?t chút ?? ?n có v? ng?t ho?c m?t vài lát hoa qu? s? giúp cho b?n duy tŕ ???c tr?ng thái t?nh táo.
Theo m?t kinh nghi?m c? x?a, sau khi u?ng r??u, hăy ?n m?t vài qu? h?ng chín, h?ng chín có th? át ???c mùi r??u, khi?n b?n không b? say.

Các lo?i hoa qu? nh? qu? h?ng không ch? có nhi?u ???ng fructoza, không nh?ng có kh? n?ng “tiêu hóa”, mà c̣n ??y nhanh quá tŕnh ?ào th?i ch?t ethanol ra kh?i c? th?.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status