Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

U?ng r??u ?? nh?n 10.000 USD

U?ng r??u ?? nh?n 10.000 USD
Ki?m 10.000 USD quá d? trong 1 tháng.


U?ng r??u ?? nh?n 10.000 USD m?i tháng

M?t nhà máy t?i M? ?ang t́m ki?m ng??i ??m nh?n m?t công vi?c ?áng m? ??c: n?m r??u nho và vi?t blog ?? chia s? c?m nh?n c?a b?n thân. M?c l??ng tháng c?a công vi?c này là 10.000 USD.

                       uong-ruou-nhan-duoc-10000
Ng??i dân M? x?p hàng t?i nhà máy s?n xu?t r??u vang
Murphy-Goode ?? ??ng kư d? tuy?n công vi?c n?m r??u. ?nh: Telegraph.

Nhà máy r??u vang Murphy-Goode t?i Sonoma, bang California, M? cho bi?t, các ?ng c? viên c?n ph?i ch?ng t? r?ng h? s?n sàng h?c các bí quy?t ch? t?o r??u vang nho hoàn h?o, ??ng th?i chia s? toàn b? tr?i nghi?m trên các m?ng xă h?i (nh? Twitter và Facebook) ?? thu hút s? chú ư c?a ng??i dân trên toàn th? gi?i ??i v?i r??u nho ??a ph??ng. Ng??i th?ng cu?c s? ???c ? trong m?t c?n h? ??y ?? ti?n nghi.

B?n mô t? công vi?c c̣n ?? c?p t?i nhi?u trách nhi?m khác: “Trong quá tŕnh ??m nh?n công vi?c, ng??i ???c ch?n s? ph?i t́m hi?u ngh? tr?ng nho, quá tŕnh s?n xu?t r??u, các lo?i r??u nho c?a nhà máy Murphy-Goode nói riêng và h?t Sonoma nói chung. Anh ?y ho?c cô ?y s? qu?ng bá tr?i nghi?m c?a b?n thân thông qua các ph??ng ti?n truy?n thông nh? blog, video, m?ng xă h?i, báo gi?y, truy?n h́nh, báo ?i?n t?”.

Nh?ng ng??i mu?n ??m nh?n công vi?c trên ph?i ?i?n vào m?u ??n xin vi?c trên trang AReallyGoodeJob.com và t? s?n xu?t m?t ?o?n video có th?i l??ng 60 giây ?? th? hi?n nh?ng kh? n?ng ??c bi?t c?a h?. Th?i h?n chót ?? ??ng kư tham gia là ngày 5/6.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status