Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Tri?n lăm ngh? th?t Martell

Tri?n lăm ngh? th?t Martell
R??u cognac mang h??ng v? phong cách Pháp ??n v?i các vùng ??t trên th? gi?i. V?i s? sang tr?ng và quy?n r? c?a m?i chai r??u cognac c̣n ?n trong ?ó tinh túy c?a m?i vùng mi?n quê h??ng ng??i dân Pháp.

Tri?n lăm ngh? thu?t Cognac tâij mi?n thu? Châu Á

Martell-glasses

?? chào m?ng n?m m?i t?i Châu Á, Martell ?ă gi?i thi?u gian tr?ng bày theo phong cách tri?n lăm ngh? thu?t, t?a sáng & làm n?i b?t b? s?n ph?m cao c?p & siêu cao c?p.

Gi?a tháng 1 và tháng 3/2013, hành khách t?i sân bay Macao, Changi Singapore, Kuala Lumpur và Taoyuan ?ài Loan s? ???c m?i khám phá l?ch s? Martell và b? s?u t?p c?a th??ng hi?u thông qua các màn h́nh t??ng tác ngh? thuât.

Martell Feb_2013_Macau_Airport.21e3eee28e1d48468a6e37aac7df63d52130

T?i sân bay Macau, tri?n lăm c?a Martell bao g?m không gian phía ngoài gian hàng trong pḥng ch? ?? gi?i thi?u b? s?n ph?m cao c?p & siêu cao c?p, b?ng cách tr?ng bày m?i chai gi?ng nh? m?t tác ph?m ngh? thu?t. M?i chai ???c tr?ng bày trong m?t khoang tr?ng bày riêng nh? m?t mô h́nh cá th? ???c thi?t k? ?? b?t ánh sáng c?a khung vàng và chi?u sáng chai decanter.

M?t b?ng khám phá cho phép du khách t́m hi?u thêm v? vùng Cognac và sáng t?o c?a nh?ng ḍng r??u tâm eaux-de-vie hi?m có nh?t nhà Martell.

Khách mua hàng trong gian hàng Mi?n thu? c?ng ???c m?i th? tr?i nghi?m v?i kh?u giác ?? khám phá b?n h??ng li?u quan tr?ng  liên quan ??n t?ng nhăn hi?u c?a b? s?u t?p Martell cao c?p & siêu cao c?p. Màn h́nh c?m ?ng t??ng tác c?ng cho phép s? d?ng các ?ng d?ng thi?t k? ?? cung c?p thông tin v? nhà Martell, b? s?u t?p Martell, th?c ph?m ?i cùng & g?i ư món ?n theo r??u.

martell chanteloup_perspective

T?i Singapore, Malaysia và ?ài Loan, b? s?u t?p cao c?p & siêu cao c?p này s? ???c gi?i thi?u theo phong cách tri?n lăm ngh? thu?t trong gian hàng mi?n thu?, v?i tr?ng tâm là Martell Chanteloup Perspective.

N?m m?i t?i Châu Á

Du khách mua Martell Cordon Bleu ho?c Martell Chanteloup Perspective s? nh?n ???c ĺ x́ nh? m?t món quà trong d?p n?m m?i và th? rút th?m may m?n mà h? có th? ??ng kư tr?c tuy?n ?? có c? h?i giành gi?i th??ng là m?t chuy?n ?i ??n Cognac và lâu ?ài Chanteloup.

Giám ??c th??ng hi?u cao c?p c?a Pernod Ricard Mi?n thu? Châu Á, Sandrine Tesniere nh?n xét: “ N?m m?i t?i Châu Á là th?i ?i?m t?ng quà quan tr?ng ??i v?i du khách trong kênh mi?n thu? Châu Á. Tri?n lăm Martell là cách tuy?t v?i ?? t?o nên s? n?i b?t cho th??ng hi?u trong khu v?c chính trong su?t mùa cao ?i?m và ?? k?t n?i v?i di s?n phong phú ??c ?áo & sáng t?o c?a Martell trong khi c?ng c? v? th? ch?t l??ng c?a th??ng hi?u.”

martell macau_Feb2013

Các ch??ng tŕnh kích ho?t sân bay ch?y trong kho?ng th?i gian sau:

Tháng 1-2/2013 : Macao

Tháng 1-2/2013 : Singapore Changi

Tháng 1-2/2013 : Kuala Lumpur

Tháng 1-3/2013: Taoyuan, ?ài Loan

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status