Ki?n Th?c v? R??u
Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u

Kiến Thức về Rượu Ngoại

Ngu?n n?ng l??ng m?i ???c lm t? b r??u v?a thn thi?n v?i mi tr??ng v?a ti?t ki?m l?i r?. C th? s? l ngu?n n?ng l??ng cung c?p chnh trong t??ng lai khi dn s? th? gi?i ngy cng cao.
Baileys v?i h??ng v? ??m ? c?a r??u v bo ng?y c?a s?a ? ?i su vo lng nh?ng ng??i thch khm ph h??ng v?. Hy t?n h??ng h??ng v? m?i khi b?n c ???c trong tay s?n ph?m Bailey gi?i h?n orange truffle.
Theo sau s? ra m?t trong knh bn l? du l?ch, Absolut Unique s? ???c gi?i thi?u t?i th? tr??ng n?i ??a b?t ??u t? thng 12.
Kh?i ??ng r?m r?ch vo cu?i n?m, Chivas regal mu?n c thm m?t b??c ??t ph m?i trong maketing cho s?n ph?m c?a mnh b?ng chai Chivas 12 m?i, ki?u dng thi?t k? sang tr?ng h?n. S? l m?t ?i?m nh?n quan tr?ng trong vi?c qu?ng b th??ng hi?u cu?i n?m 2012 v ??u n?m 2013
V?i h??ng v? nh? nhng th?m d?u c?a tri cy Ballantine Christmas Reserve mang t?i m?t Ging Sinh ?? ngh?a nh?t t? tr??c t?i nay cho b?n.
Johnny walker cho ra m?t s?n ph?m con c?ng theo t??ng c?a Alexander walker. V?i s? pha tr?n tuy?t v?i c?a John Walker Sons Odyssey mang ??n nh?ng tr?i nghi?m th v? trong lng ng??i s?u t?p.
Hy theo ?u?i ??c m?, d c kh kh?n nh?ng ??ng qun m? ??c ? l nh?ng g ch? hng bia l?n nh?t Trung Qu?c chia s?.
Ngh? Hot c?a nh?ng c gi Vi?t t?i Nh?t. Nh?ng con ???ng ki?m nhi?u ti?n qua men r??u c ch?ng c?ng l con ???ng d? sa ng n?u khng gi? mnh nghim kh?c.
Whisky ???c pha tr?n chi?m 90% t?ng s? whisky ???c s?n xu?t ? Ireland. Hng Jameson v Killbeggan n?i ti?ng v?i cc s?n ph?m whisky pha tr?n c?a mnh. Cc lo?i whisky ???c ch?ng c?t nguyn ch?t c?ng r?t n?i ti?ng v ??c bi?t.
? Vi?t Nam c 3 lo?i r??u ph? bi?n: lo?i ???c ch?ng c?t thng th??ng g?i l r??u g?o (hay r??u ??); lo?i ???c ? trong bnh g?m g?i l r??u c?n (r??u ti?c); lo?i th? ba ???c ngm cng v?i ??ng v?t ho?c cy, l ???c g?i l r??u thu?c. Dn Vi?t r?t thch th v?i th ngm r??u c t? bao ??i nay.
Th? tr??ng l th??ng tr??ng, th? tr??ng h?n ch? nn cc th??ng hi?u thi nhau v?i cu?c ch?y ?ua xem ai nhanh h?n, v khi th? tr??ng kh?c li?t h?n l s? c ng??i lun rnh r?p.
Hennessy dng Cognac cao c?p hng ??u th? gi?i. Cng ty Thin Long v?i b? dy v s? tin t??ng c?a khch hng t?i H N?i g?n 20 n?m, chuyn cung c?p cc dng r??u ngo?i chnh hng nh?p kh?u. Hennessy cognac ? ?i cng cng ty t? nh?ng ngy ??u thnh l?p v ? ???c nh?ng ng??i dn Vi?t tin dng. Hy l ng??i tiu dng snh ?i?u v?i s?n ph?m Hennessy.
Hy u?ng r??u ?ng cch ?i?u ?? ?? c s?c kh?e t?t.
Chivas regal 25 years old ??p h?n nh?ng ng??i ??p.
Nh?ng nhn hng n?i ti?ng c?a pernod_ricard pht tri?n v t?ng tr??ng m?nh m? trong n?m v?a qua.
DMCA.com Protection Status