Ki?n Th?c v? R??u
Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u

Kiến Thức về Rượu Ngoại

Nh?ng s?n ph?m cu?i cng trong Xun 2013 m DIageo mu?n ??a ??n ng??i dng g?m nh?ng s?n ph?m Vodka v r??u s?a, cho Xun ??n thm nhi?u s?c mu cng Diageo.
Dng Single malt ??c bi?t ???c tinh chi?t t? 1 lo?i la m?ch duy nh?t ?ang v c ch? ??ng trong lng ng??i u?ng t?i Vi?t Nam. V?i s?n ph?m cao c?p Singleton 35 n?m tu?i s? l mn qu t?t ??y sang tr?ng v h?p ti ti?n trong d?p t?t ny.
V?i nh?ng tinh ty t?ng n?m thng, Johnny walker cho ra m?t nh?ng s?n ph?m sang tr?ng v h??ng v? thuy?t ph?m vo xun 2013. ?nh d?u th??ng hi?u Johnny walker ??ng s? 1 trong s? l?a tr?n c?a ng??i tiu dng v? r??u trong dip tet
V?i nh?ng tinh ty t?ng n?m thng, Johnny walker cho ra m?t nh?ng s?n ph?m sang tr?ng v h??ng v? thuy?t ph?m vo xun 2013. ?nh d?u th??ng hi?u Johnny walker ??ng s? 1 trong s? l?a tr?n c?a ng??i tiu dng v? r??u.
Whyte Mackay tu?n tr??c v?a cho ra m?t phin b?n m?i c?a m?ch nha Mackinlay t?i Whisky Fest, New York. 1000 chai The Journey s? ???c phn ph?i trong knh bn l? du l?ch c?ng nh? cc th? tr??ng tr?ng ?i?m nh? c, New Zealand, Canada, cc n??c B?c u v M?.
Khi khng ph?i l nh?ng chuyn gia, khng ph?i nh?ng ng??i c th? phn bi?t hng ch?c nghn mi v? cng lc chng ta v?n c th? th??ng th?c ?? t?n h??ng h?t cc h??ng v? bay b?ng c?a chai r??u vang tuy?t h?o m?i mua.
Thuy?n bu?m Montigne, cung c?p b?i Prometheus Marine cho chuy?n cng du The John Walker Sons Voyage d? n ??c bi?t tham v?ng.
Theo nghin c?u, kho?ng 35 ml n?u b?n l ph? n? ho?c 70 ml n?u b?n l ?n ng, ? l li?u l??ng ph h?p cho m?t ngy c?a b?n n?u b?n mu?n s?ng kh?e m?nh.
Th??ng th?c Sangria s? cho b?n m?t tr?i nghi?m m?i ??y th v?: mi th?m n?ng nn c?a r??u ha quy?n v?i nh?ng h??ng v? ??c s?c khc nhau c?a tri cy v v? ng?t ngo c?a m?t ong s? t?o cho b?n c?m gic h?ng ph?n, khi?n b?n nh? mi!
Ballantine's dng r??u cao c?p v?i h??ng v? quy?n r? n?i ti?ng v?i m?c gi h?p ti ti?n, nh?ng nay v?i Phin b?n m?i trong n?m - Ballantine's 40 yo nhi?u cng phu c?a th? ch? tc kim hon n?i ti?ng. ?nh d?u m?c l ng??i ?i ??u cho m?t k? nguyn hng xa x? ph?m c?a Ballantine's.
V?y l coi nh? ng??i kh?ng l? trong th? gi?i Bia - Tiger c?ng khu?t ph?c tr??c Heineken. Khng nh?ng gp ph?n vo qu?ng b th??ng hi?u Heineken m cn ?m ??n ngu?n l?i kh?ng l? t? Tiger
Ty theo v?n ho v phong t?c c?a t?ng vng, t?ng qu?c gia nh?ng ??i v?i m?t s? lo?i r??u ph? bi?n th quy cch s? d?ng ly ???c tun th? nh? sau:
Beluga Noble Russian Vodka s? tr?ng by b? s?n ph?m ??i m?i ??y ?? t?i Tri?n Lm Th? Gi?i TFWA 2012, t?i Cannes (gian hng : Yellow Village E41).
Hy n?m ch?c nh?ng b??c ph?c v? r??u vang c?a nh hng, nh?t l khi b?n mu?n t? ra l m?t ng??i snh s?i tr??c m?t "??i tc".
C v? c tnh v?i kh? n?ng u?ng r??u siu phm lun l tm ?i?m c?a cc ?ng my ru. Nh?ng c l? ci g v?a ph?i th m?i t?t.
DMCA.com Protection Status