Ki?n Th?c v? R??u
Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u

Kiến Thức về Rượu Ngoại

Tm hi?u v? Cuba v?i Tequila n?i ti?ng.
Singleton Dng whisky ??n ??ng c?p, v?i h??ng li?u duy nh?t ng??i sacotland ? cho ra s?n ph?m Singleton tuy?t h?o. V?i cc n?m ???c ??p trong cc thng g? s?i cng lm thm s? l?a tr?n
Th??ng th?c nh?ng chuy?n du l?ch th??ng ??nh v?i Johnnie walker.
U?ng Vodka Nga ?? c?m nh?n nh?ng g ng??i dn Nga b?y lu nay tr?i nghi?m. V?i Standard ng??i dn Nga ? coi nh? l mn ?? u?ng gi?i tr t? hng ch?c n?m nay, nhi?u ng??i dn Nga coi n nh? n??c u?ng hng ngy
Nh?ng s?n ph?m c?a William Grant Sons n?i b?t trong n?m 2012 v v??t ch? tiu doanh s? trn th? gi?i. D ch?a ph?i nh?ng nhn r??u n?i ti?ng nh?t trn th? gi?i nh?ng William Grant Sons ? v lun l s? l?a ch?n c?a r?t nhi?u ng??i snh r??u trn th? gi?i.
S?n ph?m Johnny walker Sons cao c?p ? tr?i qua con ???ng di ?? ??n v?i trung ?ng v Chu .
R??u cognac mang h??ng v? phong cch Php ??n v?i cc vng ??t trn th? gi?i. V?i s? sang tr?ng v quy?n r? c?a m?i chai r??u cognac cn ?n trong ? tinh ty c?a m?i vng mi?n qu h??ng ng??i dn Php.
S? k?t h?p hon h?o c?a Thanh Long , xoi, d?a, ?i, chanh Leo, v nho kh cng v?i s? sng t?o c?a chuyn gia pha ch? dng h? gia ?nh nh Johnny, ? cho ra s?n ph?m : Johnnie Walker Explorers Club Collection The Gold Route Hy ??n v t?n m?t ch?ng ki?n !
Doanh thu h?p nh?t trong qu II n?m 2012/2013 (Q2) t?ng +3% ??t 2,703 tri?u euro. T?c ?? t?ng tr??ng m?nh m? ti?p t?c duy tr t?i cc th? tr??ng m?i n?i (+14%), v?i ?ng u t?ng tr??ng +12% v Trung Qu?c (+18%), ?n ?? (+17%) ti?p t?c l ??ng l?c t?ng tr??ng chnh t?i Chu (+13%).
Thng tin nh?ng chai r??u v dng r??u qu hi?m nh?t ???c Thin Long g?i ??n nh?ng qu gi? yu r??u v nh?ng ng??i ?am m r??u. S?n ph?m ???c nh?c t?i hm nay l s?n ph?m hi?m c c?a nhn hi?u Macallan. Dng Single malt ny c?ng nh? bao nhn Single malt khc lun c nh?ng s?n ph?m lm ?i?m nh?n, v hm nay ???c ?? c?p ??n l The Macallan in Lalique Curiously Small Stills, s?n ph?m khng ph?i ai thch v c ti?n l c th? mua ???c - d??c m?nh danh l nng cng cha kiu k.
Ch?n qu bi?u s?p ngy T?t B?n ?ang b?n kho?n v? vi?c c nn chu?n b? qu bi?u s?p tr??c khi T?t ??n tuy gi? ?y n g?n nh? ? tr? thnh cu chuy?n chung c?a m?i cng s??
Sake u?ng v s?ng nh? ng??i Nh?t m b?n khng ph?i ?i ra kh?i nh n?a b??c.
Sau h?n 200 n?m t?n t?i v pht tri?n, th??ng hi?u Hennessy ? lm n?c lng c? th? gi?i snh r??u c?ng nh? ng??i tiu dng trn kh?p cc chu l?c. Jas Hennessy Co hay Hennessy, l m?t cng ty s?n xu?t r??u hng ??u c?a Php v ??ng lnh ??o cng ty s?n xu?t hng hi?u n?i ti?ng Louis Vuitton.
V? c? b?n, vang c?a L?c ??a Gi c th?i gian ?? lu h?n vang c?a Tn Th? Gi?i. Nh?ng chai c kch th??c l?n th??ng c th?i gian ?? dnh lu h?n so v?i nh?ng chai c kch c? thng th??ng. ? l do l??ng r??u nhi?u m c? chai nh?, di?n tch ti?p xc v?i khng kh t, qu trnh bi?n ??i sinh ha di?n ra ch?m, r??u s? ngon h?n v th??ng ??t h?n ba l?n.
Glenfiddich 125th Anniversary Edition l phin b?n gi?i h?n c?a dng m?ch nha ??n ???c sng t?o b?i Chuyn gia v? m?ch nha c?a William Grant, Brian Kinsman. S?n ph?m ny s? ???c gi?i thi?u trong h?p qu t?ng ?i cng nt b?ng ??ng, v gi?y ch?ng nh?n tiu chu?n sch gi?i thi?u v? s?n ph?m.
DMCA.com Protection Status