Ki?n Th?c v? R??u
Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u

Kiến Thức về Rượu Ngoại

B?n ? t?ng bi?t nh?ng lo?i bia ngon no r?i. D??i ?y chng ti gi?i thi?u v? nh?ng dng Bia ngon nh?t th? gi?i ? ???c cng nh?n. Bia Heineken ???c c? th? gi?i ?a chu?ng nh?ng ? l?t vo nh?ng bia ngon nh?t th? gi?i ch?a? Chng ta th? tm hi?u xem nh !
Vodka Nga ni?m t? ho c?a n??c Nga. N?u c th? ni l ni?m bi?u t??ng c?a ng??i dn Nga, v?i kh h?u quanh n?m l?nh th r??u Vodka l ngu?n b? sung n?ng l??ng gi? cho thn nhi?t ?m c?a ng??i dn Nga. T? ? l ngu?n thc ??y t? xa x?a ? ?y ? cho ra nh?ng lo?i r??u vodka th??ng h?ng n?i ti?ng th? gi?i
Chivas 18 n?m ? khng cn l s?n ph?m m?i l? v?i ng??i dn Vit Nam. Qua qu trnh g?n 20 n?m t?i Vi?t Nam hng r??u Chivas ? c ch? ??ng trong lng nh?ng ng??i snh r??u, v?i h??ng th?m ngo ng?t nh?ng m d?u khi u?ng Chivas 18 n?m ?ang l lo?i r??u hng ??u cho ng??i dn Vi?t trong nh?ng b?a ti?c.
Trong khi ng??i tiu dng hay nh?c ??n r??u vang c?a Php th trn th? gi?i c thm r?t nhi?u dng vang ??c tr?ng c?a m?i vng. ???c nh?c ??n g?n 200 n?m nay, r??u vang c c?ng ?n su vo tm tr nh?ng ng??i c gu th??ng th?c. Dng Wydham Estate v?i h??ng v? ??c tr?ng c?a v??n nho x? s? Kangraru ?em ??n h??ng v? ?m ? v m?t mi th?m lu trong vm mi?ng. Hy cng khm ph !
L?i m?t s?n ph?m ??ng c?p n?a c?a Johnnie walker ra m?t v ch? c 160 chai xu?t ra trn ton th? gi?i. Tnh ??n hi?n nay ?y l s?n ph?m c gi tr? cao nh?t c?a th??ng hi?u r??u s? 1 th? gi?i Johnnie walker. ?i km v?i gi tr? Kh?ng th ?y l s?n ph?m c ???c s? ?nh gi cao c?a gi?i chuyn mn v? r??u. Hnh th?c c th? l s? k?t h?p c?a King George V v The John, tuy khng c s? ph cch nh?ng ch? m?t cht thay ??i ? nt chai l?i ?em ??n s? sang tr?ng qu phi ??n k? l?. Hy cng di theo nh?ng s?n ph?m ??ng c?p c?a Johnnie walker b?n nh !
?? ?ng h? cc ngh? s? c ti?ng trn th? gi?i. Macallan cho ra s?n ph?m gi?i h?n m?i mang t?a ?? ReMix. L s?n ph?m qu?ng b th??ng hi?u nh?ng c?ng l m?t dng Macallan gi?i h?n ???c cc nh ?nh gi chuyn mn c?a Single Malt coi tr?ng. Tuy v?y ?? s? h?u m?t chai ReMix ngon c?a Macallan mang cht h??ng v? ngh? s? chng ta c?ng s? ph?i b? ra m?t kho?n l 1.700 USD m?t s? ti?n khng h? nh?. Nh?ng s? r?t ?m lng nh?ng ng??i yu ngh? thu?t .
Johnnie Walker Blue Magnum c th? l chai r??u sang tr?ng, l mn qu bi?u ??ng c?p trong m?i d?p l? t?t. Gi : 8.700.000 VN?
Vodka Ciroc mtj trong nh?ng dng s?n ph?m vodka h?ng sang trn th? gi?i, v?i h??ng v? ln men t? nhin t? nho Vodka ciroc t?o ?nh h??ng ln th??ng hi?u c?a mnh m?t cch r?t ring bi?t.
Cng ty Thin Long, ???c thnh l?p t? n?m 1990, qua h?n 20 n?m bn r??u ngo?i t?i H N?i , chng ti ? c ni?m tin c?a khch hng trn Vi?t Nam ni chung v H N?i ni ring. V?i cc s?n ph?m n?i b?t nh? r??u Johnnie walker , r??u Chivas regal , Ballantine's hay Macallan chng ti lun mang ??n cho ng??i s? d?ng nh?ng s?n ph?m chnh hng ???c nh?p kh?u t? Scotland. Chc khch hng m?t ngy vui v?.
Hy thong qua m?t cht v?i r??u Johnnie walker. Xem qua nh?ng s?n ph?m ny gi tr? bao nhiu nh.
Trang Bo gi cc lo?i s?n ph?m c?a CHivas, gi ???c c?p nh?t 24/24 gi?. M?i thng tin v gi, qu khch c th? xem Link ? d??i, ho?c c th? g?i tr?c ti?p cho nhn vin kinh doanh c?a Thin Long theo s? ?t : 0936372662
Tm hi?u v? Chivas. B?ng Gi T?t C? cc lo?i r??u Chivas ?ang bn t?i H N?i : B?m vo ?y
Cng ty Thin Long bo gi cho khch hng cc lo?i s?n ph?m c?a Chivas gi trong thng 9 - 2013.
Hy cng th??ng th?c h??ng v? tuy?t h?o sau khi u?ng nh?ng dng r??u cao c?p. Cng ty Thin Long bn bun v bn l? nh?ng lo?i m?t hng r??u cao c?p, ?em ??n cho khch hng nh?ng s?n ph?m tuy?t v?i nh?t c?a th? gi?i.
R??u c l? t? duy c?a m?i ng??i lun ch? ngh? dng ?? u?ng m ch?a ai ng? m?t cng d?ng khc c?a n l lm ??p.
DMCA.com Protection Status