Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Tinh tuy vi Xuan

Tinh tuy vi Xuan
V?i nh?ng tinh túy t?ng n?m tháng, Johnny walker cho ra m?t nh?ng s?n ph?m sang tr?ng và h??ng v? thuy?t ph?m vào xuân 2013. ?ánh d?u th??ng hi?u Johnny walker ??ng s? 1 trong s? l?a tr?n c?a ng??i tiêu dùng v? r??u trong dip tet

 

TINH TÚY L?C XUÂN

Ngh? thu?t ch? tác c?a Johnnie Walker Blue Label ?ă t?o nên m?t h??ng v? r?t riêng, không l?n vào ?âu ???c – mănh li?t, pha m?t chút hoài c?, thích h?p ?? b?n gói tr?n tinh túy vào l?i chúc ??u xuân.

jw blue gbox

V?N ?I?U TUY?T M?

???c tuy?n ch?n t? nh?ng thùng r??u quư (X.R: Extra Rare) v?i chu?n m?c kh?t khe 21 n?m tu?i trong kho tàng r??u c?a gia t?c Johnnie Walker. Johnnie Walker X.R 21 là s? ḥa quy?n tuy?t m? c?a mùi h??ng g? s?i lâu n?m, ph?ng ph?t h??ng vani và v? ng?t ngào k? l? c?a m?t ong.

Là chu?n m?c c?a s? cao quư, Johnnie Walker X.R 21 mang thông ?i?p tuy?t m? cho v?n ?i?u b?n mu?n g?i ??n nh?ng m?i
thâm giao ??ng c?p nhân d?p T?t Nguyên ?án.

xr 21

TH??NG ??NH TH?NH V??NG

M?t s? ki?n ??c bi?t, m?t kho?nh kh?c di?u k? luôn mang ??n cho b?n nh?ng xúc c?m khó quên. L?y c?m h?ng t? nh?ng giây phút th?ng hoa ?ó, nh?ng nhà pha ch? b?c th?y ?ă tinh tuy?n nh?ng lo?i whisky t? 18 n?m tu?i tr? lên, sáng tác nên b?n giao h??ng ???ng ??i mang tên Johnnie Walker Platinum Label. ??m ?à, ng?t ngào cùng v?i h??ng v? khói ??c tr?ng, Johnnie Walker Platinum Label s? vi?t ti?p huy?n tho?i c?a gia ?́nh Johnnie Walker b?ng s? tr? trung, t??i m?i, hi?n ??i, dành cho gi?i tr? n?ng ??ng c?a hôm nay.

Hăy dành l?i chúc th?nh v??ng th??ng ??nh nh?t cho nh?ng m?i thâm giao khi xuân v?.

jw platinum

VÀNG SON PHÚ QUƯ

Ki?t tác ch?c ch?n ph?i ??n t? tay K? tài! ?ích thân b?c th?y pha ch? r??u Jim Beveridge ?ă tuy?n ch?n nh?ng lo?i whisky h?o h?ng nh?t t? kho báu whisky c?a th??ng hi?u Johnnie Walker, r?i pha vào ?ó tài n?ng, kinh nghi?m và tinh th?n c?a m?t ngh? nhân. Ngh? thu?t pha ch? này ?ă t?o ra m?t h??ng v? vàng – xa hoa, sang tr?ng, êm ??m, ??y ?am mê – nh? chính
tên g?i Johnnie Walker Gold Label Reserve.

H??ng v? vàng cho n?m m?i vàng son! Johnnie Walker Gold Label Reserve s? thay b?n nói nh?ng l?i chúc ?ó ??n b?ng h?u,
ng??i thân và ??ng nghi?p mùa T?t này.

jw gold

THÀNH CÔNG M? MĂN

M?t th??ng hi?u whisky ?o?t nhi?u gi?i th??ng danh giá trên th? gi?i! M?t th??ng hi?u ???c công nh?n là chu?n m?c whisky cao c?p kh?p n?m châu. M?t bi?u t??ng ?úc k?t t? nh?ng ǵ ??nh nh?t c?a Scotch Whisky!

Tinh t? nh?ng g?n g?i! Johnnie Walker Black Label mang v? khói th?m nh?, v? trái cây khô và h??ng vani, x?ng ?áng cho b?n ch?n làm món quà thay l?i chúc thành công

jw black

MAY M?N ??U XUÂN

Là ḍng whisky ph?c h?p ??u tiên c?a nhà Johnnie Walker. Johnnie Walker Red Label th?t s? làm r?ng danh th??ng hi?u Johnnie Walker khi v??n ḿnh chinh ph?c th? gi?i, tr? thành m?t trong nh?ng th??ng hi?u whisky l?ng l?y toàn c?u.

?n t??ng v?i v? khói, v? vani ng?t, l?n v? cay n?ng – Johnnie Walker Red Label gói tr?n nguy?n v?ng may m?n c?a b?n dành
t?ng ng??i thân trong d?p xuân v?.

jw red

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status