Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Tinh túy v? xuân 2013

Tinh túy v? xuân 2013
V?i nh?ng tinh túy t?ng n?m tháng, Johnny walker cho ra m?t nh?ng s?n ph?m sang tr?ng và h??ng v? thuy?t ph?m vào xuân 2013. ?ánh d?u th??ng hi?u Johnny walker ??ng s? 1 trong s? l?a tr?n c?a ng??i tiêu dùng v? r??u.

Diageo ra m?t h?p quà T?t sang tr?ng

Tags: Baileys, Ciroc Vodka, Diageo, Johnnie Walker, Smirnoff

PHÚ QUƯ AN KHANG

The John Walker là s? ch?n l?c g?t gao t? hàng tr?m thùng whisky ??n l?, x?p vào hàng quư hi?m b?c nh?t c?a Glen Albyn và Cambus. ?? x?ng ?áng v?i s? k?t t? t?t ??nh ?ó, m?i tác ph?m The John Walker ???c ?n ḿnh trong v? chai pha lê Baccarat – th?i theo ph??ng cách th? công, ?ánh bóng và kh?c ch?m b?i m?t trong ba ngh? nhân b?c th?y th? gi?i. Và ngoài cùng là h?p g? s?n mài sang tr?ng, kh?c ch? công phu v?i 11 l?p tinh x?o, hoàn thi?n t?ng chi ti?t.

M?t món quà tinh x?o mang ư ngh?a phú quư an khang ?? g?i ??n các b?c th?y m?t cách tr?n v?n nh?t

john walker1

KHÚC XUÂN KH?I HOÀN

Th?i nào c?ng v?y, b??c ra th? gi?i t?c là b?n ?ă ôm c? th? gi?i vào ḷng v?i tr?m ngàn tr?i nghi?m. Nh?ng chuy?n
h?i tŕnh b?t t?n c?a ngài Alexander Walker ?ă khai sinh ra John Walker & Sons Odyssey v?I bao n?i hân hoan, ??m m?t
tinh th?n tiên phong và ??t phá!

Chuy?n h?i hành huy?n tho?i ?y c̣n ghi d?u trên thi?t k? c?a chai John Walker & Sons Odyssey, giúp chai có kh? n?ng ḥa nh?p cùng chuy?n ??ng c?a nh?ng con sóng. Odyssey là s? gi? c?a l?i chúc kh?i hoàn ??u xuân c?a b?n ??n ng??i thân.

j2

TÀI L?C V??NG GIA

John Walker & Sons King George V là phiên b?n ??c bi?t, ghi d?u s? ki?n Johnnie Walker ???c vua George ?? Ng? t?ng “Ch?ng Nh?n Hoàng Gia”. Tuy?t tác này ???c ch?ng c?t t? các lo?i whisky tinh tuư ???c s?n xu?t t? nh?ng ḷ ch?ng c?t whisky ?ă t? lâu không c̣n t?n t?i, mang h??ng v? m??t mà ??m ?à theo th?i gian v?n ch? dành ph?c v? vua George ?? Ng?.

Tuy?t tác này n?i danh v?i h??ng v? n?ng m??t ??c tr?ng t? ḍng whisky ??n quư hi?m Port Ellen làm ch? ??o s? là l?i chúc v??ng gia, g?i tài l?c ??n các ??i tác chi?n l??c c?a b?n.

king george v

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status