Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Th??ng hi?u Johnnie Walker

Th??ng hi?u Johnnie Walker
Johnnie Walker là công ty kinh doanh r??u Scotch Whisky l?n nh?t hành tinh, có m?t trên 200 th? tr??ng th? gi?i.


Johnnie Walker Th??ng hi?u r??u hàng ??u trên toàn th? gi?i

19-08-2012

 

Không có m?t công ty ch?ng c?t và pha ch? r??u Scotch Whisky nào trên th? gi?i có ???c s? phát tri?n liên t?c và thu?n l?i nh? Johnnie Walker. T? m?t c?a hi?u nh? ? Kilmarnock n?m ? phía tây Xc?t-len, công ty ?ă phát tri?n vi?c kinh doanh ra toàn c?u, tr? thành công ty kinh doanh Scotch Whisky l?n nh?t th? gi?i và v?n gi? ?u?c v? th? ?ó cho ??n t?n ngày hôm nay.
TH? TR??NG

T?i Úc, Johnnie Walker nhăn ?? là th??ng hi?u r??u m?nh ??ng hàng th? 3 và là th??ng hi?u r??u whisky Sc?t-len hàng ??u trên th? tr??ng.

THÀNH TÍCH ??T ???C

Johnnie Walker nhăn ?? Red Label

N?m 1933, khi vi?c kinh doanh r??u nhăn ?? Red Label c?a Johnnie Walker ?ang trên ?à phát tri?n th́ công ty nh?n ???c gi?y phép cung c?p r??u Scotch Whisky cho vua George V và k? t? ?ó công ty tr? thành nhà cung c?p r??u Scotch Whisky chính th?c cho gia ?́nh Hoàng Gia Anh Qu?c.

T?i cu?c thi r??u m?nh và r??u vang qu?c t?, Johnnie Walker ?ă ?o?t ???c m?t s? huy ch??ng vàng dành cho h?ng m?c r??u Scotch Whisky. Th??ng hi?u Johnnie Walker c?ng nh?n ???c huy ch??ng vàng và huy chu?ng ??c bi?t t?i cu?c thi Selection Awards th? gi?i.

N?m 1996, IWSC t?ng cho Johnnie Walker danh hi?u “Nhà ch?ng c?t r??u hàng ??u th? gi?i”.

Johnnie Walker nhăn ?en Black Label

T?i cu?c thi Selection Awards th? gi?i n?m 1994, Black Label giành ???c huy ch??ng ??c bi?t và cùng n?m ?ó, nhăn hi?u này c?ng ???c IWSC t?ng huy chu?ng vàng ??ng th?i giành luôn danh hi?u nhà ch?ng c?t r??u ngon nh?t dành cho r??u Blended Whisky (whisky ?ă ???c pha ch?). ??n n?m 1996, Black Label l?i ?o?t ???c huy ch??ng vàng dành cho r??u cao c?p Best Deluxe Scotch Whisky.

L?CH S? H̀NH THÀNH

T? m?t c?a hàng t?p hoá nh? ? ph? ng??i Xc?t-len thu?c Kilmarnock, ch? trong ṿng kho?ng h?n 175 n?m, công ty ?ă phát tri?n vi?c kinh doanh c?a ḿnh ra toàn th? gi?i. Vi?c thành l?p và phát tri?n công ty ???c ??t ra khi John Walker – c?u ch? tr? tu?i c?a c?a hi?u – b?t ??u th? nghi?m pha tr?n các lo?i r??u Whisky có ngu?n g?c t? ngô v?i m?ch nha trong pḥng t?i.

Không có m?t công ty ch?ng c?t và pha ch? r??u Scotch Whisky nào trên th? gi?i có ???c s? phát tri?n liên t?c và thu?n l?i nh? Johnnie Walker. T? m?t c?a hi?u nh? ? Kilmarnock n?m ? phía tây Xc?t-len, công ty ?ă phát tri?n vi?c kinh doanh ra toàn c?u, tr? thành công ty kinh doanh Scotch Whisky l?n nh?t th? gi?i và công ty v?n gi? ?u?c v? th? ?ó cho ??n t?n ngày hôm nay. Johnnie Walker Red Label là thu?ng hi?u ??u tiên ???c phát tri?n ra kh?p toàn c?u, có m?t trên 120 th? tr??ng th? gi?i trong chi?n tranh th? gi?i l?n 1.

George and Alexander Walker ?ă nh?n ra c? h?i phát tri?n th??ng hi?u trong th? tr??ng r??u scotch whisky th? gi?i. George Paterson Walker, ngu?i ch?u trách nhi?m ti?p th? và anh trai c?a ông Alexander, nhà thiên tài trong vi?c pha ch? r??u, ?ă nh?n ra r?ng nh?ng lo?i r??u ?ă ???c pha ch? tr??c ?ó ?i?u quá n?ng và khó u?ng, khó có th? ?a chu?ng r?ng răi, cho nên th? hi?u th? tru?ng c?n có m?t lo?i r??u Whisky nh? h?n dành cho nh?ng ngu?i v?a m?i t?p làm quen Whisky.

Và k?t qu? là Johnnie Walker Red Label ra ??i n?m 1909. T? lo?i r??u Whisky Old Highland ???c yêu thích trong th?i cha c?a ông (???c tung ra vào n?m 1820), Alexander Walker ?ă phát tri?n thành nh?ng lo?i r??u Whisky có n?ng ?? và h??ng v? r?t ?a d?ng, phong phú. ?ây chính là r??u Whisky dành cho th? k? m?i, ???c ti?p th? r?ng răi trên toàn th? gi?i. L?n ??u tiên m?t lo?i r??u mang th??ng hi?u “Johnnie Walker” ra ??i. H? ??t tên cho lo?i r??u pha m?i là Johnnie Walker Red Label và nó nhanh chóng tr? thành lo?i whisky ???c yêu chu?ng trên kh?p th? gi?i.

Nh?ng lo?i r??u whisky c?a Johnnie Walker v?i nh?ng công th?c pha ch? ??c bi?t ?ă ???c ?ón nh?n và ?ă giành ???c r?t nhi?u huy ch??ng, gi?i th??ng t?i nh?ng cu?c thi qu?c t? trong h?n 120 n?m qua. Công ty c?ng t? hào là nhà cung c?p r??u whisky cho hoàng gia Anh t? n?m 1933 ??n gi?. H́nh ?nh bi?u t??ng c?a Johnnie Walker Striding Man (ng??i ?àn ông ?ang b??c v? phía tr??c v?i nh?ng b??c ?i dài) ???c ho? s? bi?m Tom Browne v? vào n?m 1909 ?ă tr? thành m?t h́nh ?nh tuy?t v?i ???c toàn th? gi?i công nh?n và là hi?n thân c?a lo?i r??u m?nh dành cho c? th? gi?i.

Khi nh?ng nhăn hi?u m?i ra ??i n?m 1909, anh em nhà Walker quy?t ??nh t?o ra m?t b? m?t m?i cho th??ng hi?u Walker.

N?m 1920, Walker tr? thành m?t trong 3 công ty whisky hàng ??u trên th? gi?i ??c bi?t là Red Label. Và cùng v?i Red Label, Black Label c?ng ???c xu?t kh?u sang th? tr??ng Hoa K?.

Nhăn hi?u Johnnie Walker Black Label ?ă ???c ra ??i cách ?ây h?n 125 n?m. ?? tr? thành m?t công ty n?i ti?ng và luôn gi? ???c v? th? c?a ḿnh qua th?i gian, ng??i sáng l?p ch?c h?n ph?i là m?t ng??i r?t kiên ??nh. Johnnie Walker Black Label ???c thành l?p n?m 1920 b?i Alexander Walker I. Tri?t lư c?a ông n?m trong câu nói “to make our whisky of such quality that nothing in the market shall come before it.” (làm ra r??u whisky ch?t l??ng mà không có lo?i r??u nào khác có th? sánh k?p).

Úc là m?t trong nh?ng th? tr??ng ??u tiên và l?n nh?t ? n??c ngoài c?a Johnnie Walker. Chính Alexander Walker là ng??i ??u tiên mang Scotch Whisky ??n Úc b?ng tàu thu?. N?m 1867, ông ??ng kư ??c quy?n th??ng hi?u Old Highland Whisky và nó nhanh chóng tr? quen thu?c ? c? nh?ng n?i xa xôi nh?t c?a n??c Anh. Th??nghi?u này có ư ngh?a ??c bi?t khi nh?c nh? cho nh?ng ki?u bào Scot ? Úc nh? v? quê h??ng x? s? c?a ḿnh.

?? gi? v?ng m?i quan h? lâu dài v?i th? tr??ng Úc, Johnnie Walker luôn t́m cách ?áp ?ng nhu c?u c?a khách hàng v́ v?y c?ng không có ǵ ?áng ng?c nhiên khi ng??i dân Úc b?o r?ng r??u Whisky ?a thích c?a h? chính là Johnnie Walker. ?ó là lư do t?i sao Johnnie Walker Scotch Whisky ngày nay v?a có h??ng v? truy?n th?ng c?a Red Label v?a có h??ng v? cola tuy?t h?o và ?u?c ?óng trong lon ho?c chai.

S?N PH?M

Johnnie Walker Red Label ???c c? th? gi?i công nh?n là nhăn hi?u scotch whisky c? ?i?n có giá tr? cao v?i chai h́nh vuông. H́nh ?nh Striding Man c?ng ???c công nh?n là bi?u tu?ng v? ch?t l??ng c?a Scotch Whisky trên toàn th? gi?i.

Trên th? gi?i, th??ng hi?u Johnnie Walker ???c gi?i chuyên môn th?a nh?n là lo?i r??u có ch?t l??ng t?t nh?t.

Khi ng??i tiêu dùng ? châu Âu, M? và Nh?t dùng th? nh?ng lo?i whisky ?ă ???c bóc nhăn, r??u c?a Johnnie Walker ?u?c ng??i tiêu dùng yêu chu?ng h?n h?n nh?ng ??i th? c?nh tranh b?i h??ng v? ??c tr?ng c?a nó. Whisky m?ch nha Cardhu là s?n ph?m ch? l?c trong ḍng whisky pha Red Label mang h??ng m?ch nha, ng?t ngào, d? u?ng. Anh em nhà Walker coi ?ây là s?n ph?n quan tr?ng trong vi?c ?áp ?ng nhu c?u c?a ng??i tiêu dùng và h? ?ă mua nhà máy ch?ng c?t lo?i r??u này n?m1893.

Johnnie Walker Black Label là nhăn hi?u Whisky cao c?p r?t ???c yêu thích. Nh?ng lo?i whisky mang nhăn Johnnie Walker Black Label ??u có th? ???c b?o ??m có tu?i th? ít nh?t 12 n?m th?m chí lâu h?n. ?i?u ?ó có ngh?a là ?? t?o ra ???c lo?i r??u tuy?t h?o này công ty ?ă ph?i m?t g?n 2 th?p k?, m?t k? ho?ch chu toàn.

Pha ch? không ph?i là ngành khoa h?c ?̣i h?i tính chính xác mà à m?t ngh? thu?t. Nó ?̣i h?i ng??i pha ch? ph?i có m?t trí nh? tuy?t v?i v? h??ng v? c?a các lo?i whisky mà anh ta ??nh s? d?ng v́ th? tài s?n l?n nh?t c?a ng??i pha ch? chính là cái m?i. M?i lo?i whisky ph?i ???c ng?i ít nh?t 6 l?n, b?t ??u t? tr??c khi nó ???c cho vào thùng ch?ng c?t ??n lúc k?t thúc khi s?n ph?m pha ch? ???c ?óng chai.

NH?NG PHÁT TRI?N G?N ?ÂY

Hai h??ng v? ???c yêu thích nh?t trên th? gi?i v?a ???c pha tr?n l?i v?i nhau ?? t?o ra m?t lo?i th?c u?ng có h??ng v? t??i mát và t?ng c??ng s?c kh?e. ?ó là Johnnie Walker Red Label & Cola. N?ng ?? ??c bi?t và h??ng v? tuy?t v?i ???c b? sung b?i lo?i cola khô th??ng h?ng và k?t qu? ?ă t?o ra ???c m?t lo?i whisky th?m h?n ngon h?n t?t c? nh?ng s?n ph?m whisky ?ă ???c pha ch? tr??c kia.

KHUY?N TH?

Johnnie Walker Black Label và môn th? thao Golf cùng b?t tay h?p tác v?i nhau và ??a h́nh núi không ch? làm cho Highlands tr? thành n?i lư t??ng ?? t?o nên nh?ng sân golf mà n?i ?ây c̣n có nh?ng tr?n m?a rào cung c?p cho Scotch Whisky ngu?n n??c tinh khi?t. M?i quan h? d?n ???c h́nh thành gi?a golf và Scotch. Alexander Walker và con trai ông, ngài Alexander ??u là nh?ng ng??i yêu thích golf. H? ch?i ? câu l?c b? golf hoàng gia Troon n?m cách nhà ch?a ??y 50 mét, n?i Alexander Walker ti?p ?ón nh?ng tay golf c? khôi nh?t. Chính s? nhi?t t́nh này ?ă d?n ??n m?i quan h? gi?a Black Label v?i golf và ngày nay, Black Label tr? thành nhà tài tr? cho môn th? thao này trên kh?p th? gi?i c? gi?i nghi?p d? l?n chuyên nghi?p.

Trong PGA European Tour và Johnnie Walker Classic ???c t? ch?c ? Châu Á, nh?ng v?n ??ng viên luôn luôn n? l?c ?? ??t ???c thành tích m?i, giành ???c nh?g gi?i thu?ng nh? Johnnie Waker Tour Course Record Award, Johnnie Walker Player hàng tháng và gi?i ??u c?a n?m.

Ng??i ta k? r?ng trong nh?ng ngày l?nh ??y gió, Alexander Walker r?t thông c?m v?i nh?ng ng??i ch?i golf và khuy?n khích h? hoàn thành 18 l? golf b?ng 1 ly whisky Scotch ?m áp ? cu?i bu?i t?p. Ngày nay, truy?n th?ng này ???c duy tŕ ? n?i mà nh?ng tay golf g?i nôm na là “ l? th? 19” – qu?y r??u c?a câu l?c b?, n?i dành cho nh?ng ng??i b?n cùng th??ng th?c Johnnie Walker Black Label.

GIÁ TR? TH??NG HI?U

Johnnie Walker Red Label là lo?i whisky bán ch?y nh?t th? tr??ng Úc và là th??ng hi?u r??u m?nh ??ng v? trí th? 3 trên th? gi?i. Nhăn hi?u và bi?u t??ng Striding Man ???c công nh?n là nh?ng bi?u t??ng n?i ti?ng trên toàn c?u và ???c ??ng kư s? h?u trên th? tr??ng tr??c c? McDonald’s, Nike và Coca-Cola.

Nh?ng ḍng s?n ph?m whisky c?a gia ?́nh Johnnie Walker cùng nhau chia s? giá tr? c?a s? phát tri?n, ti?p t?c ??ng v?ng và ngày càng l?n m?nh. Nh?ng giá tr? ?ó ???c mang ??n b?i nh?ng ?i?u c?t lơi nh? ki?u dáng s?n ph?m, th??ng hi?u Johnnie Walker, và bi?u t??ng Striding Man. Chính nh?ng ?i?u ?ó c?ng góp ph?n không nh? trong vi?c giúp th??ng hi?u Johnnie Walker gi? v?ng ???c v? trí hàng ??u trên toàn th? gi?i.

NH?NG ?I?U CÓ TH? B?N CH?A BI?T V? TH??NG HI?U JOHNNIE WALKER

· Johnnie Walker bán ???c 11 tri?u chai whisky m?i n?m ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a ng??i tiêu dùng trên toàn th? gi?i.

· Bi?u t??ng Striding Man – m?t trong nh?ng b?c tranh qu?ng cáo ???c c? th? gi?i công nh?n ???c ra ??i trong hoàn c?nh r?t ??c bi?t: Johnnie Walker ?ă m?i m?t ho? s? bi?m h?a dùng b?a tr?a, u?ng r??u, sau ?ó yêu c?u ông ta v? cho m?t b?c tranh bi?u t??ng cho th??ng hi?u ? m?t sau c?a t? th?c ??n.

· Winston Churchill, m?t nhân v?t r?t am hi?u v? Scotch Whisky, m?t h?a s? tài hoa, ?ă hoàn thành b?c tranh s?n d?u ‘Bottlescape’. B?c tranh có ngu?n c?m h?ng t? r??u Scotch Whisky Black Label.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status