Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Thoáng qua v? r??u Johnnie walker

Thoáng qua v? r??u Johnnie walker
Hăy thoáng qua m?t chút v?i r??u Johnnie walker. Xem qua nh?ng s?n ph?m này giá tr? bao nhiêu nhé.

Xem Giá các s?n ph?m JOHNNIE WALKER : B?m vào ?ây

L?CH S? H̀NH THÀNH HĂNG JOHNNIE WALKER và CÁC D̉NG S?N PH?M

Johnnie Walker là cái tên quá n?i ti?ng trong lănh v?c s?n xu?t và phân ph?i r??u whisky trên toàn th? gi?i. Có m?t phép tính nh? th? này ?? cho th?y s? n?i ti?ng s? m?t c?a th??ng hi?u “ông già ch?ng g?y” trên c? th??ng hi?u Coca cola: n?u l?y dân s? trên th? gi?i chia cho s? l??ng chai r??u bán ra c?a hăng th́ c? m?i 50 ng??i chia nhau quy?n s? h?u 1 chai r??u. Ng??c ḍng th?i gian vào n?m 1820 ông John Walker m? m?t c?a hàng t?p hóa trong ?ó có bán lo?i r??u whisky do ông làm ra, mang tên Walker’s Kilmarnock Whisky. V? sau con ông là Alexander Walker và cháu ông Alexander Walker II ?ă góp ph?n làm nhăn hi?u này tr? nên n?i ti?ng tr??c khi ông ta qua ??i vào n?m 1857. Th?i k? 1906 – 1909, hai ng??i cháu trai c?a ông là Alexander II và George Paterson Walker ?ă phát tri?n nhăn hi?u này thành m?t th??ng hi?u n?i ti?ng trên toàn th? gi?i nh? ngày hôm nay.

Alexander Walker chính là ng??i ??u tiên gi?i thi?u m?u chai vuông và nhăn có góc nh?n vào n?m 1870 nh?ng Alexander II và George m?i là ng??i gi?i thi?u m?u nhăn dùng màu s?c ?? phân bi?t các ḍng s?n ph?m c?a ḿnh. Vào n?m 1908, giám ??c ?i?u hành James Stevenson ?? ngh? ??i tên hăng t? Walker's Kilmarnock sang tên Johnnie Walker. Cùng lúc ?ó h́nh t??ng ng??i ?àn ông tay c?m g?y ?ang b??c s?i chân ???c thi?t k? b?i Tom Browne ?ă ???c ng??i sáng l?p John Walker chuy?n nó thành logo chính th?c c?a hăng Johnnie Walker. K? t? l?n ??u tiên gi?i thi?u nhăn mang màu s?c ?? phân bi?t các ḍng r??u cho ??n nay, Johnnie Walker cho ra th? tr??ng các ḍng s?n ph?m

johnnie-walker-lounge

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status