Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

The Macallan Sherry Oak & Fine Oak

The Macallan Sherry Oak & Fine Oak
Ḍng Macallan là ḍng r??u ??c tr?ng ?? nói lên cu?c hôn nhân th?n thánh c?a whisky ??n m?ch nha.

 

M?t cu?c hôn nhân th?n thánh !

Whisky  gi?a h??ng và v? sau s? k?t h?p t? m? nhu?n nhuy?n c?a hàng ngàn thùng g? s?i.
B?t k? ?ă n?m bao nhiêu ḍng whisky , nh?ng ng??i sành r??u th?c s? v?n luôn t́m ki?m nh?ng th? bên ngoài th? gi?i whisky. Th?c t?, nh?ng ng??i yêu thích Whisky v?n luôn ti?p t?c t́m hi?u làm th? nào l?i có h??ng v? nh? “h?t nh?c ??u kh?u v?i h??ng c?a vani”, hay nh? th? nào mà h??ng th?m l?i g?i ??n h??ng g? c?a B?c Tây Ban Nha .
 
Không quá ng?c nhiên khi có nhi?u nghi ng? mà không ???c nh́n t?n m?t & khám phá các quy tŕnh ph?c t?p trong quá tŕnh s?n xu?t m?ch nha ??n c?t .
 
Cam k?t s?n xu?t ḍng m?ch nha ??n c?t hoàn h?o, The Macallan ??c bi?t chú tr?ng ngu?n các thùng g? s?i. ???c giám sát th?n tr?ng b?i George Espie, b?c th?y v? g?, m?i thùng ??u ???c ?óng th? công và ???c l?a ch?n t? m?. H?u h?t các thùng g? s?i ??u ??p h??ng sherry t?i Tây Ban Nha, m?t s? ít ???c ‘tráng’ qua bourbon t?i M? .
 
 The Macallan Sherry Oak ???c tr??ng thành trong các thùng g? s?i ex-sherry ch?n l?c t? Jerez, Tây Ban Nha. Cu?c hành tŕnh dài t? h?t s?i ??n thùng g? b?t ??u t? cánh r?ng phía B?c Tây Ban Nha, ? ?ây t?t c? thùng g? ???c làm th? công t?i t?nh Cadiz .
 
The Macallan Sherry Oak
 
Tr??c khi ???c ?em ? r??u sherry, các thùng g? ???c làm băo ḥa b?ng dung d?ch n??c nho lên men t? các v??n nho c?a vùng Jerez . Sau ?ó ???c ph?i khô t? nhiên trong ṿng hai n?m, tr??c khi s?n sàng b?t ??u hành tŕnh 2.000 d?m t?i x??ng ch?ng c?t The Macallan .
 
 The Macallan Fine Oak ???c tr??ng thành trong nh?ng thùng g? ??c bi?t – ?ây là s? k?t h?p ??c ?áo gi?a các thùng ex-bourbon và ex-sherry . Trong s? ?ó là các thùng g? s?i M? - các thùng này t?ng ch?a bourbon ho?c r??u sherry tr??c ?ây, và các thùng g? s?i Châu Âu – t?ng ch?a r??u sherry tr??c ?ây .

masters-of-spirits-and-wood-2
 
The Macallan Fine Oak
 
Tr??c khi r??u ???c ??a vào thùng ? ?ă l?a ch?n t? m?, th́ các t?nh ??ng nh? ??c bi?t c?a x??ng ?óng vai tṛ quan tr?ng trong quá tŕnh ch?ng c?t , giúp t?p trung h??ng v?, mang ??n ??c tính phong phú và tṛn ??y cho r??u ‘new-make’ (*) . Thông th??ng, ch? có 16% c?a ‘cut’ t?t nh?t này – t?ng s? r??u ch?ng c?t thu ???c t? t?nh ??ng - ‘new-make’ ???c ??a vào thùng ? .


 
barrels

Quá tŕnh x? lư ??c bi?t này là ?i?m kh?i ??u cho t?t c? các ḍng whisky  The Macallan .
 
Khi ???c ?em ?, m?i thùng ?nh h??ng t?i r??u ‘new make’ theo cách khác nhau ?? t?o ra s? thay ??i trong màu s?c, h??ng và v?. Ḍng Macallan ?i?n h́nh ???c t?o ra t? kho?ng 50 thùng qua thùng ? l?n ‘vatting’, quá tŕnh này ??nh h́nh và k?t h?p nhu?n nhuy?n các thùng riêng l? l?i v?i nhau . V?i l?ch s? lâu dài c?a Macallan, whisky m?ch nha ??n c?t qua nhi?u n?m tr??ng thành v?i nhi?u phong cách khác nhau t? phong phú & ph?c h?p ??n tinh t?, thanh nhă . The Macallan Sherry Oak v?i màu s?c ??m, h??ng trái cây khô và gia v?, trong khi The Macallan Fine Oak có màu s?c tinh t? , nh? nhàng, h??ng hoa t??i, trái cây s?y và v? ng?t c?a c?a k?o b? c?ng.
 
Trái ng??c v?i m?t s? ḍng m?ch nha ??n c?t, The Macallan luôn gi? màu t? nhiên c?a r??u khi ?óng chai . S? t??ng tác gi?a r??u và g? s?i góp ph?n vào s? phong phú ?a d?ng v? màu s?c, ??ng th?i c?ng là m?t thách th?c thú v? khi nói ??n vi?c duy tŕ , ??m b?o tính nh?t quán t? chai này ??n chai khác, t? th? h? này sang th? h? khác .
 
?? ??t ???c ?i?u này, Bob Dalgarno, chuyên gia làm whisky c?a The Macallan, và nhóm c?a ông ph?i th? nghi?m v?i hàng ngàn thùng ?? ??m b?o ch?t l??ng và màu s?c phù h?p khi chúng ???c k?t h?p v?i nhau ?? ?óng chai .
 
S? thành công c?a m?i liên k?t này ???c th? hi?n trong nh?ng b? s?u t?p ??c bi?t c?a Macallan ( The Macallan’s exceptional collections ) . N?m 2002, b? s?u t?p ‘Fine & Rare’ ???c ?ánh giá cao cho màu s?c ?a d?ng c?ng nh? h??ng v?, nh? m?t minh ch?ng kh?ng ??nh cho s? t??ng tác t? nhiên gi?a r??u và g? . Bao g?m 38 vintage các ḍng Macallan t? n?m 1926 ??n 1974, ḍng whisky m?ch nha ??n c?t này ???c nuôi d??ng trong các thùng g? s?i Châu Âu và M? tr??c khi ???c ??p h??ng sherry trong c? l?n ? ??u tiên và th? hai .
 
Theo Christie Lee
 
(*) Quá tŕnh ch?ng c?t chia ra làm 3 lo?i “cuts” .
 
Dung d?ch ??u tiên thu ???c hay c̣n g?i là “ cut ” ??n t? quá tŕnh ch?ng c?t ???c g?i là “ foreshots ” khá ??c h?i v́ ch?a nhi?u r??u methanol sôi ? nhi?t ?? th?p . Th??ng ???c l?u l?i ?? ch?ng c?t thêm .
 
Dung d?ch th? hai là “ middle cut ” , dung d?ch ???c s? d?ng ?? ??a vào ? trong các thùng g? s?i , hay c̣n g?i là “ new make ” .N?ng ?? c?n vào kho?ng 60-75% .
 
“Cut” th? ba ???c g?i là “ feints ” , nói chung là khá y?u , nên dung d?ch này ???c gi? l?i ?? ch?ng c?t thêm .
 
B́nh th??ng middle cut ( hay new make ) chi?m kho?ng 25% ,  The Macallan nh?n m?nh y?u t? “ the best of the best, the heart of the run ” trong The Macallan’s Finest Cut ( Finest New Make ) ch? chi?m 16% .

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status