Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Tác d?ng c?a r??u

Tác d?ng c?a r??u
Nh?ng tác d?ng c?a r??u mà ít ng??i bi?t ??n, trong l?nh v?c làm ??p th́ r??u mang l?i nh?ng hi?u qu? b?t ng?. Hăy u?ng r??u m?t cách có khoa h?c, ?? có m?t s?c kh?e và dáng vóc ??p nh? mong mu?n.

Tác d?ng c?a r??u ??i v?i tóc

XEM GIÁ THAM KH?O CÁC LO?I R??U :  T?I ?ÂY 

Tóc m??t mà

Cách 1: B?n l?y l??ng d?u g?i ??u ?? dùng cho 1 l?n g?i. Pha cùng v?i 2 th́a cà phê r??u, sau ?ó tr?n ??u. Dùng h?n h?p v?a tr?n xoa ??u lên tóc, và sau ?ó ti?n hành g?i ??u nh? b́nh th??ng. Sau m?t tu?n dùng ph??ng pháp này, b?n s? th?y hi?u qu? rơ r?t v?i mái tóc dài, bóng ?ng ư.
N?u có th?i gian r?nh b?n có th? làm h?n h?p lá h??ng th?o v?i r??u c?ng c?c ḱ hi?u qu?. Lá h??ng th?o (mua ? các c?a hàng t?p hóa chuyên bán cho ng??i n??c ngoài) l?y 3 th́a sau ?ó nghi?n nhuy?n và tr?n v?i 1 chén r??u vodka, ?? qua ?êm r?i l?c b?ng phin cafe. Khi dùng, b?n massage nh? da ??u v?i dung d?ch này r?i ?? nguyên cho t?i khi khô h?n m?i x? b?ng n??c mát.

ruou-nguc
- Cách 2: X? lư tóc nhi?u d?u
Chanh và r??u có tác d?ng sát khu?n cao nên r?t t?t ??i v?i da ??u nhi?u d?u. B?n ch? c?n ḥa 2 th́a cafe n??c c?t chanh và m?t n?a ly vodka r?i sau ?ó nhúng m?t mi?ng bông vào h?n h?p này. Thoa nh? mi?ng bông lên da ??u, ?? nh? v?y trong 1 gi? sau ?ó g?i s?ch v?i n??c. Qua m?t vài l?n b?n s? th?y tác d?ng b?t ng? v?i da ??u c?a ḿnh ??y.
Ph?c h?i tóc khô, h? t?n
Vào nh?ng ngày cu?i tu?n, b?n có th? t? ch? m?t n? cho tóc c?c ḱ hi?u qu?. Nguyên li?u r?t ??n gi?n, b?n ch? c?n l?y 4 mu?ng canh n??c ép rau mùi tây, 2 mu?ng canh d?u olive và 1 mu?ng canh r??u vodka.
B?n ḥa tan h?n h?p trên r?i thoa lên tóc và ? b?ng kh?n ?m trong 1 gi?. Sau ?ó, x? s?ch tóc v?i m?t chút d?u g?i và n??c ?m. Công d?ng c?a lo?i dung d?ch này là giúp mái tóc khô c?a b?n ch?c kh?e h?n, h?i ph?c l?i c?u trúc và các h? t?n c?a mái tóc khô c?ng.

Han-Thai-Tu-moi-nguoi-dep-lam-ban-nhau-4


CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status