Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

S? k?t h?p gi?a r??u Gin Vodka và Tequila

S? k?t h?p gi?a r??u Gin Vodka và Tequila
B?t ??u t? hôm nay, tôi xin g?i ??n các b?n yêu thích th?c u?ng nh?ng hi?u bi?t c? b?n v? r??u, thành ph?n góp ph?n làm cho cocktail, demi-cocktail tr? nên h?p d?n, t?o kh?u v? vô cùng phong phú nh?ng c?ng riêng bi?t cho t?ng ng??i.

Gin, Tequilla & Vodka

?i vào th? gi?i c?a th?c u?ng, b?n nh? l?c vào 1 khu r?ng v?y, ??y nh?ng phám phá m?i l? mà b?n ch?a t?ng th?y ho?c ch?a t?ng ngh? t?i. Các b?n ngh? r?ng th?c u?ng hàng ngày nh? n??c l?c, n??c trái cây, n??c t? ng? c?c, sinh t?, bia và r??u là ch?m h?t. Th? th́ b?n m?t ?i nh?ng khám phá thú v? r?i ??y.

Th?c u?ng gi?i khát ?âu ph?i ch? ?? cung c?p n??c cho c? th? hay ?? các b?n n?m mùi v? ??n thu?n nh? các th?c u?ng nêu trên. B?n s? ?i t? b?t ng? này ??n b?t ng? khác mà Topaz ?em l?i.

Xin gi?i thi?u h? r??u ??u tiên trong 8 nhóm r??u ???c th? gi?i công nh?n

- Có 1 nhóm r??u m?nh r?t ???c ?a chu?ng nh?ng h?u nh? ng??i ta không bao gi? u?ng nguyên ch?t - ?ó là Gin. Có th? nhi?u ng??i không bi?t v? Gin, nh?ng Gin th́ quá ??t bi?t ?? b?n khám phá v? nó.

- ???c ch?ng c?t t? qu? bách xù (Juniper berry) và nhi?u lo?i th?o m?c, Gin t?a h??ng r?t l? làm nhi?u ng??i l?m t??ng là mùi v? b??i. H??ng th?m k? l? nh?ng h?t r?t m?nh vào m?i nên ng??i ta không u?ng nguyên ch?t c?ng là v́ th?. Th?c u?ng t? Gin ???c ?a chu?ng nh?t là Gin Tonic (Tonic là 1 lo?i soft drink có v? h?i nh?n, có ch?a quinine).

- Là 1 nhóm r??u m?nh nên Gin c?ng có ?? c?n x?p x? 40. Hai qu?c gia s?n xu?t Gin ch? y?u c?a th? gi?i là Hà Lan và Anh. Chúng ta có th? b?t g?p trên chai r??u t? "Genever" (ti?ng Hà Lan, do r??u có xu?t x? ??u tiên ? Hà Lan), th?t ra Genever là tên ??u tiên c?a nhóm r??u này, nh?ng do thói quen g?i t?t nên d?n d?n ng??i ta ch? dùng t? Gin làm tên chu?n c?a r??u.

pinacolada

- Gin có 3 lo?i:

+ Clear Gin: r??u trong su?t, không màu, là lo?i ph? bi?n nh?t. L?u ư: n?u trên chai r??u có t? "Dry Gin" t?c là ám ch? lo?i r??u ít ng?t, ít ???ng khi s?n xu?t.

+ Golden Gin: r??u có màu vàng nh?t do ???c ? trong thùng g? (không nh?t thi?t là thùng g? s?i). Lo?i này r?t ít ???c s?n xu?t trên th? gi?i.

+ Flavoured Gin: r??u ???c s?n xu?t k?p h?p trái cây hay các lo?i th?o m?c khác t?o ra Gin v?i mùi v? phong phú.

- Các nhăn hi?u Gin n?i ti?ng th? gi?i: Gordon's, Beefeater, London, Gilbey's, Tanqueray, Bombay Sapphire, Old Lady's, . . .

- Tuy Gin không ???c u?ng nguyên ch?t nh?ng có th? nói Gin là nhóm r??u ???c s? d?ng pha ch? cocktail nhi?u nh?t v?i r?t nhi?u món l?ng danh: Martini, Singapore Sling, White Lady, Paradise, . .

- Tequila là lo?i r??u m?nh có ?? c?n trung b́nh 40.

- ???c ch?ng c?t t? 1 lo?i cây có gai thu?c h? x??ng r?ng, cây có tên là Blue Agave (ti?ng Vi?t t?m g?i là cây thùa). Lo?i cây này m?c ? nhi?u n?i, nh?ng cây m?c ? thành ph? Tequila (thu?c bang Jalisco c?a Mexico) cho ch?t l??ng t?t nh?t. Chính v́ th? mà h? r??u này ???c g?i tên Tequila.

- Chính v́ ???c s?n xu?t t? lo?i cây thu?c h? x??ng r?ng nh? th? mà Tequila có ??c tính nóng (m?c dù r??u m?nh nào ?? c?n c?ng x?p x? 40), gây c?m giác h?ng ph?n tinh th?n cho ng??i u?ng, ??c bi?t là gi?i tr?.

- Màu s?c c?a Tequila: tr?ng trong su?t (white/silver tequila) hay vàng nh?t (gold tequila), màu vàng do r??u ???c ? trong thùng g? s?i trong th?i gian t? 01 ??n 07 n?m.

- Cách u?ng:

1) U?ng nguyên ch?t: xoa chanh lên "trái chanh" (n?m bàn tay l?i, ph?n gi?a nhô lên c?a ngón cái và ngón tr?), cho lên trên ?ó 1 ít mu?i, n?m mu?i chanh ?ó trong khi u?ng r??u trong ly sherry ho?c ly pony. ?ây là cách u?ng mang tính ch?t t? do, tho?i mái và dân dă nh?t. L?ch s? h?n, ng??i ta xoa chanh lên mi?ng ly, nhúng mi?ng ly vào mu?i, sau ?ó m?i rót r??u vào ly, khi u?ng s? n?m cùng v?i mu?i chanh ?ó.

2) U?ng ki?u Tequila-Pob: r??u ???c pha v?i chút n??c ng?t có gas màu tr?ng ??p l?nh nh? Sprite, 7up, Soda Water, . . . trong ly old fashioned. Dùng 2 mi?ng ?? ly, 1 mi?ng lót d??i ?áy ly, 1 mi?ng ??y mi?ng ly, ??p ly th?ng góc trên m?t bàn hay qu?y bar, b? mi?ng lót trên mi?ng ly ra và u?ng h?t ngay. Th?c u?ng này d? u?ng, d? h?ng ph?n tinh th?n do ??c tính r??u và ti?ng vang c?a ly t?o ra. Do ?ó, ki?u u?ng này hay ???c các b?n tr? dùng trong v? tr??ng, quán bar hay câu l?c b?.

3) U?ng ki?u cocktail: pha ch? v?i 1 vài lo?i r??u khác hay n??c ép trái cây s? t?o ra r?t nhi?u món cocktail hay demi-cocktail mang h??ng v? phong phú và h?p d?n. Món cocktail l?ng danh th? gi?i t? Tequila ?ó là Margarita

- Nh?ng nhăn hi?u Tequila n?i ti?ng toàn th? gi?i: José Cuervo, Camino, La Cava, Pepe Lopez, Sombero Negro, Sauza, . . . Trong ?ó n??c s?n xu?t Tequila n?i ti?ng không ai khác h?n là Mexico.

Vodka nguyên là th? r??u có ngu?n g?c t? m?t s? n??c ?ông Âu nh?t là Nga, Ba Lan và Litva. Nó c?ng có truy?n th?ng lâu ??i ? B?c Âu. Các khu v?c này th??ng ???c g?i là vùng Vodka (Vodka Belt) không ch? v́ Vodka có ngu?n g?c ? ?ây mà c̣n v́ ?ây là n?i s?n xu?t và tiêu th? vodka nhi?u nh?t th? gi?i. ? Nga có h?n m?t b?o tàng v? vodka.

Vodka là lo?i r??u ch?ng c?t, th??ng là k màu (tr? phi pha thêm h??ng li?u) và có ?? c?n t??ng ??i cao t? 35% - 50%. Nguyên li?n ?? s?n xu?t vodka th??ng là khoai tây ho?c m?t s? lo?i ng? c?c lên m?n..

Theo truy?n th?ng, vodka th??ng ???c u?ng xuông, nh?t là ?ông Âu và B?c Âu. Song ? nhi?u n?i khác trên th? gi?i, nó có th? ???c th??ng th?c d??i h́nh th?c cocktail, làm r??u thu?c, v.v...

Tên g?i vodka c̣n th??ng ???c dùng ?? ch? m?t s? lo?i r??u khác có nh?ng ??c ?i?m chung v?i voda v? h́nh th?c và cách s?n xu?t. Vodka ti?ng Nga là ?????, b?t ngu?n t? ???? ngh?a là "n??c nh?".

R??u sh?ch? c?a Nh?t B?n th??ng ???c g?i không chính th?c là "vodka Nh?t". R??u baijiu c?a Trung Qu?c th??ng ???c g?i không chính th?c là "vodka Tàu". ? Vi?t Nam có m?t s? s?n ph?m c?a Công ty c? ph?n c?n r??u Hà N?i mang nhăn hi?u "Vodka Hà N?i" là m?t th? r??u g?o lên men có ?? c?n là t? 29% ??n 39% và nhăn hi?u "Vodka New Rice" ("Lúa m?i") có ?? c?n là 45%.

- Nghe qua cái tên Vodka, h?u h?t chúng ta s? liên t??ng ?ó là 1 cái ǵ xu?t thân t? Nga (Liên Xô c?) và các vùng ?ông Âu lân c?n. ?úng nh? v?y, Vodka là 1 trong 8 nhóm r??u m?nh ???c công nh?n c?a th? gi?i, s?n xu?t ??u tiên t?i Liên Xô và Ba Lan vào ??u th? k? XII.

- Ng??i Pháp th́ v? ng?c x?ng tên v?i Brandy, trong khi Vodka là ni?m t? hào c?a ng??i Nga. Tuy nhiên, không ???c thiên nhiên ??c ân nh? Pháp v?i gi?ng nho ??c s?c vùng Cognac hay Armagnac, các c??ng qu?c v? Vodka gi? ?ây không ch? có Nga mà c̣n có M?, Th?y ?i?n, . . .

- Có ?? c?n trung b́nh 40, Vodka ???c ch?ng c?t t? ngu?n nguyên li?u khá phong phú: lúa ḿ, b?p, khoai tây, c? c?i ???ng, . . . Có nhi?u ng??i th?c m?c, các lo?i r??u n?i ti?ng c?a Vi?t Nam nh? ?? G̣ ?en, H??ng N?p Vàng, Bàu ?á, . . sao không nghe nh?c t?i trong chuyên ngành v? r??u. Xin th?a, r??u Vi?t Nam không có tên trên b?n ?? hàng tr?m lo?i r??u trên th? gi?i. N?u ph?i x?p nhóm cho các lo?i r??u t? g?o, n?p c?a Vi?t Nam, có th? xem Vodka là nhóm g?n nh?t.

- Có 1 s? th?t ? Nga, h?u nh? không ai không u?ng Vodka. Lư gi?i cho nguyên nhân trên: ??t n??c này l?nh giá quanh n?m, r??u Vodka ???c xem là th?c u?ng hàng ngày ?? gi?m cái l?nh. Món khoái kh?u nh?t c?a ng??i Nga và các n??c ?ông Âu là ?n tr?ng cá mu?i cùng u?ng v?i Vodka ??p l?nh.

- Vodka phân làm 2 lo?i: vodka ??n (clear Vodka) và Vodka mùi (flavoured Vodka). Vodka là lo?i r??u trong su?t, không màu, riêng Vodka ??n th́ không c? mùi v? (khi u?ng, chúng ta ch? c?m nh?n ???c ?? n?ng c?a r??u, không có mùi ??c tr?ng). ?? phong phú ch?ng lo?i cho Vodka, ng??i ta cho thêm nguyên li?u nh? chanh, cam, m?t ong, tiêu, . . . vào Vodka t?o ra các ch?ng Vodka mùi.

- Cánh th??ng th?c Vodka: u?ng ??p l?nh hay pha ch? 1 s? cocktail.

* Có 1 giai tho?i v? lo?i cocktail n?i ti?ng mang tên Screwdriver (tu?t-n?-vích): th?i n??c Nga l?ng danh v?i ngành s?n xu?t d?u m? th? k? tr??c, các công nhân làm vi?c trên giàn khoan theo quy ??nh tuy?t ??i không ???c u?ng r??u. Nh?ng Vodka ?ă ?n sâu vào cu?c s?ng c?a nh?ng ng??i Nga này, h? lén lút u?ng Vodka b?ng cách pha nó v?i n??c ép cam ?? qua m?t các qu?n lư. Do Vodka ??n trong su?t, không màu và không mùi, h? ?ă th??ng th?c ???c Vodka b?ng 1 cách khác. T? ?ó, cocktail pha tr?n gi?a Vodka và n??c ép cam ra ??i, mang tên Screwdriver, ám ch? v? s? sáng t?o c?a các công nhân giàn khoan trên.

- Các nhăn hi?u Vodka n?i ti?ng th? gi?i: Smirnoff, Skyy, Absolute, Stolichnaya, . . .

vodka houses bar alcohol whiskey gin jagermeister absolut bacardi jack daniels bombay sapphire seagr www.wall321.com 22

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status