Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

SP ??c ?áo c?a Macallan

SP ??c ?áo c?a Macallan
Thông tin nh?ng chai r??u và ḍng r??u quư hi?m nh?t ???c Thiên Long g?i ??n nh?ng quư gi? yêu r??u và nh?ng ng??i ?am mê r??u. S?n ph?m ???c nh?c t?i hôm nay là s?n ph?m hi?m có c?a nhăn hi?u Macallan. Ḍng Single malt này c?ng nh? bao nhăn Single malt khác luôn có nh?ng s?n ph?m làm ?i?m nh?n, và hôm nay ???c ?? c?p ??n là The Macallan in Lalique Curiously Small Stills, s?n ph?m không ph?i ai thích và có ti?n là có th? mua ???c - d??c m?nh danh là nàng công chúa kiêu ḱ.

Maxxium h??ng t?i nh?ng ng??i hâm m? whisky t?i h?i ch? Whisky – Viking Line

‘The Macallan in Lalique Curiously Small Stills’ và ‘Laphroaig Brodir’ ra m?t b?i Maxxium Travel Retail, cùng Beam Inc và The Edrington Group, t?i Viking Line Whisky Fair.

M?t trong n?m chai duy nh?t có m?t t?i kênh bán l? du l?ch Châu Âu, phiên b?n gi?i h?n The Macallan in Lalique Curiously Small Stills, ḍng whisky 60 n?m tu?i hi?m có, giá bán l? 14,500 euro, ḍng whisky ??t giá này s? có m?t t?i h?i ch?, di?n ra t? ngày 16-19 tháng 2. ?ây là phiên b?n th? 4 trong serie phiên b?n gi?i h?n, thi?t k? & ch? tác b?i nhà s?n xu?t pha lê c?a Pháp – Lalique – ??c quy?n cho The Macallan. Phiên b?n ‘The Curiously Small Stills’ v?i s? l??ng gi?i h?n 400 chai.

the macallan in lalique curiously small stills launch sept11 3

Laphroaig Brodir là s?n ph?m ra m?t ??c quy?n ??u tiên cho Viking Line ??n t? th??ng hi?u whisky m?ch nha Islay ??c ?áo này, s? ki?n ra m?t c?a s?n ph?m này nh?m k? ni?m m?i quan h? lâu dài gi?a Scotland và Scandinavi.

Các ḍng whisky khác cùng ???c gi?i thi?u trong gian hàng c?a Maxxium Travel Retail bao g?m ḍng s?n ph?m cao c?p m?i ra m?t Teacher’s Origin, Laphroaig 25yo, Highland Park Drakkar và The Famous Grouse Celebration.

??c tính kho?ng 6.000 ng??i sành r??u whisky s? có m?t trên du thuy?n trong ba ngày (16-19/02) – trên chuy?n ?i kéo dài 21,5 gi? t? Stockholm ??n Aland Island, s? ???c m?i dùng th?, mua whisky & tham gia vào chu?i l?p h?c ‘master’, bao g?m các h?i th?o kéo dài m?i gi? hàng ngày v?i giám ??c nhà máy ch?ng c?t Laphroaig, John Campbell.

Giám ??c ?i?u hành Maxxium Travel Retail, Glen Williams cho bi?t: “ ‘The Viking Line Whisky Fair’ là s? ki?n bán l? du l?ch duy nh?t, cho phép chúng tôi gi?i thi?u b? s?n ph?m whisky cao c?p ??n v?i nh?ng ng??i tiêu dùng yêu thích whisky, và th?o lu?n cùng h? v? th??ng hi?u c?a chúng tôi.”

“Chúng tôi có m?i quan h? lâu dài v?i Viking Line, m?t ??i tác chi?n l??c trong khu v?c B?c Âu, và chúng tôi c?ng ?ă phát tri?n nhi?u chi?n d?ch mang tính tr?i nghi?m v?i h?, ?? thu hút và giáo d?c ng??i tiêu dùng c? trong gian hàng và trong bar. Khu v?c B?c Âu là m?t th? tr??ng quan tr?ng cho Scotch whisky, chúng tôi r?t vui m?ng khi kh?i ??ng các sáng ki?n ??c bi?t nh? Laphroaig Brodir và The Macallan in Lalique Curiously Small Stills t?i h?i ch? n?m nay.”

Giám ??c bán hàng c?a Viking Line’s Tax Free, Kim Engblom nh?n xét : “?ây là n?m th? t? h?i ch? này ???c t? ch?c, và do nhu c?u ngày càng t?ng c?a khách hàng, th?i gian t? ch?c ???c kéo dài ??n 3 ngày.”

“S? ki?n này là m?t c? h?i tuy?t v?i cho khách hàng khám phá nh?ng ?i?u h? quan tâm v?i whisky, g?p g? tr?c ti?p v?i nh?ng ng??i phía sau các th??ng hi?u, thông qua s? h?p tác thành công trong quan h? ??i tác v?i các công ty  nh? Maxxium Travel Retail, chúng tôi s? m?t l?n n?a mang l?i nh?ng tr?i nghi?m thú v? trong n?m nay, thi?t k? ?? kích thích s? quan tâm và tác ??ng s?ng ??ng.”

the macallan lalique

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status