Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Sir Alex và gi?c m? buôn r??u

Sir Alex và gi?c m? buôn r??u
?? th?c hi?n m? ??c, Sir Alex ?ă mua ngay 10% c? ph?n c?a công ty chuyên s?n xu?t n??c cam và trà xanh ?óng lon v?i ngu?n nhiên li?u ???c nh?p ngay t? ngu?n cung trong n??c này. B??c ?i nh? cho k? ho?ch l?n !

HLV MU - Sir Alex hi?n th?c hóa gi?c m? ?i buôn r??u

Theo ti?t l? t? chính Sir Alex th́ th?i gian t?i v? c?a ông ? Old Trafford có l? c?ng ch? kéo dài 3 ??n 4 n?m n?a là cùng nên ?? ph?c v? cho chi?n l??c kinh doanh lâu dài c?a ḿnh, ngay t? bây gi? ông ?ă b?t tay vào th?c hi?n k? ho?ch. L?nh v?c mà Sir Alex l?a ch?n ?ó là kinh doanh n??c gi?i khát v?i n?i ??u t? là m?t công ty có tr? s? t?n Nam Phi, BOS. Nói là làm, Sir Alex ?ă mua ngay 10% c? ph?n c?a công ty chuyên s?n xu?t n??c cam và trà xanh ?óng lon v?i ngu?n nhiên li?u ???c nh?p ngay t? ngu?n cung trong n??c này.

 

B?n bè v? chi?n l??c gia này th́ ho?ng lên th?c m?c t?i sao HLV Ferguson l?i ?i ??u t? vào m?t công ty không có ti?ng t?m mà l?i n?m t?n châu Phi xa tít t?p nh? v?y, không s? r?i ro hay sao. Nh?ng nhi?u n?m tham gia vào th? tr??ng chuy?n nh??ng c?u th? ? Man United c?ng ?ă giúp Sir Alex ?úc rút ???c nhi?u kinh nghi?m th??ng tr??ng. Ngài Máy s?y tóc m?m c??i tr?n an b?n bè ḿnh r?ng ông ?ă nghiên c?u r?t k? l??ng quy mô nhà máy s?n xu?t c?ng nh? t?c ?? phát tri?n c?a BOS và tin r?ng nó có ti?m n?ng tr? thành m?t ?? ch? trong ngành kinh doanh n??c gi?i khát ? n?i ??a và t??ng lai s? v??n ra c? qu?c t?.

B??c ?i nh? cho k? ho?ch l?n

Tr??c khi chính th?c ?óng c?a b?i scandal nghe lén, t? News of the World ?ă khai thác ???c m?t thông tin quư báu và ?ó chính là ch́a khóa d?n ??n th??ng v? ??u t? này c?a Sir Alex. 1 n?m r??i tr? v? tr??c, t? báo này ti?t l? chuy?n v? thuy?n tr??ng c?a M.U ?ă lên k? ho?ch s? ?i buôn r??u sau khi k?t thúc công vi?c ? sân Old Trafford và c? th? là ông mu?n m? m?t s? x??ng s?n xu?t r??u vang, ch? y?u là ? Pháp và s? xu?t kh?u chúng t?i ?ó. M?t ng??i b?n thân cho bi?t Sir Alex th??ng m? v? vi?c s? h?u m?t th??ng hi?u r??u vang c?a riêng ḿnh trong th?i gian dài và k? ho?ch c?a ông s? mang quy mô l?n chú tr?ng vào ch?t l??ng ch? không m? nhà máy ?? cho ra ??i lo?i r??u vang r? ti?n v?i giá 3,9 b?ng/chai.

?? chu?n b? cho “nghi?p l?n”, Sir Alex ?ă dày công nghiên c?u v? các lo?i r??u và thuê h?n m?t chuyên gia ?? ???c t? v?n v? cách th?c kinh doanh. Ông th?y ng??i Scotland và v?, bà Cathy c?ng d? tính s? dành n?a n?m s?ng t?i c?n nhà c?a h? t?i Wilmslow, Cheshire, Anh và n?a n?m c̣n l?i ? Pháp sau khi ông k?t thúc công vi?c ? Old Trafford.

Nh?ng tr??c khi th?c hi?n ??c m? này, Sir Alex hi?u r?ng ḿnh c?n ph?i ??t nh?ng viên g?ch ??u tiên làm n?n móng và vi?c mua c? ph?n c?a BOS chính là m?t ph?n trong ?ó. Tham gia vào l?nh v?c này s? giúp cho Sir Alex t?o ???c m?i quan h? ?? sau này có th? d? dàng t́m ???c nh?ng ??i tác l?n trong vi?c kinh doanh r??u. Xa h?n n?a, châu l?c ??ng th? 3 th? gi?i v? dân s? này s? là ngu?n c?u l?n m?t khi Sir Alex phát tri?n th??ng hi?u c?a riêng ḿnh. M?c ?ích c?a HLV Ferguson là v?y c̣n BOS th́ vô cùng m?ng r? khi ???c b?t tay v?i v? HLV tài ba b?i ch? c?n cái tên c?a ông thôi c?ng giúp cho l?i nhu?n c?a công ty này t?ng lên chóng m?t.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status