Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

S?n ph?m m?i Johnnie Walker

S?n ph?m m?i Johnnie Walker
S?n ph?m m?i nhát c?a Johnnie walker trong n?m 2014, mang m?t dáng v? sang tr?ng John Walker Sons Private s? t?o m?t b??c ??t phá m?i cho s?n l??ng bán c?a Johnnie walker trong quư IV n?m nay.

 

Duty Free Shop Changi làm ch??ng tŕnh ra m?t b? s?u t?p John Walker & Sons Private

Giá r??u Johnnie Walker các lo?i : ( B?ng Giá Johnnie Walker

Bán l? toàn c?u & Trung ?ông (GTME) v?a ra m?t b? s?u t?p John Walker & Sons Private Collection, whisky pha tr?n m?i siêu cao c?p s? ???c s?n xu?t v?i s? l??ng h?n ch? m?i n?m.

Phiên b?n n?m 2014 s? ???c bán ??c quy?n t?i sân bay Changi Singapore thông qua gian hàng c?a DFS trong tháng 5, tr??c khi ???c tung ra kênh bán l? du l?ch Châu Á – Thái B́nh D??ng t? tháng 6.

B?c th?y pha ch? Jim Beveridge l?a ch?n 29 thùng d? tr? riêng cho phiên b?n 2014, ?óng chai t?i n?ng ?? thùng 46,8%, và ra m?t trong chai decanter th?y tinh xanh s?m. M?i chai trong s? 8888 chai ???c ??a ra th? tr??ng ??u mang con s? riêng, và chuyên gia pha ch? Beveridge kư t?ng lên 10 con s? may m?n b?t k? ?? k? ni?m ch??ng tŕnh ra m?t v?i DFS.

Giám ??c ti?p th? toàn c?u c?a Diageo GTME, Steve White cho bi?t: “Chúng tôi nh?n th?y m?c ?? cao trong s? ?ánh giá dành cho whisky pha tr?n siêu cao c?p trong kênh bán l? du l?ch Châu Á , và ch??ng tŕnh kh?i ??ng này nh?n m?nh cam k?t không ng?ng ??i m?i & cao c?p hóa s?n ph?m c?a chúng tôi.”

John-Walker-Sons-Private-Collection-1-e1399939542235

John Walker Phiên b?n n?m 2014, h?n h?p whisky khói ??c ?áo, là c? h?i tuy?t v?i cho nh?ng du khách sành r??u & nh?ng nhà s?u t?m s? h?u chai decanter hi?m có ??u tiên ?? b?t ??u b? s?u t?p cá nhân John Walker & Sons Private Collection.”

Phó ch? t?ch DFS, m?ng phân ph?i toàn c?u – R??u m?nh, r??u vang & thu?c lá, Brook Supernaw cho bi?t: “Nh?ng ng??i sành r??u ngày nay ngày càng tinh t?, h? mu?n s?u t?m nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng ??c bi?t. Chúng tôi r?t vui m?ng & vinh d? ???c h?p tác v?i c? Diageo và sân bay Changi ?? cung c?p phiên b?n gi?i h?n này t? Johnnie Walker trong ch??ng tŕnh ra m?t ??u tiên t?i Châu Á”.

B? s?u t?p s? ???c xây d?ng theo n?m m?i chu?i s?n ph?m theo lô nh?, m?i ḍng s?n ph?m ch? ???c s?n xu?t m?t l?n – ???c cho là làm n?i b?t ngh? th? công và nh?ng ḍng r??u sáng t?o c?a Johnnie Walker. Phiên b?n n?m 2014 s? ???c bán v?i giá d? ki?n 925 ?ôla Singapore (t??ng ???ng 740.80 ?ôla M?).

Là nhà phân ph?i c?a Johnnie Walker , ??i di?n cho hăng r??u Johnnie Walker bán nh?ng s?n ph?m chính hăng t?i Vi?t Nam, công ty Thiên Long chúng tôi c?ng tham gia ch??ng tŕnh tr?ng bày s?n ph?m m?i nh?t c?a Johnnie Walker trong n?m 2014, ?ó là John Walker & Sons Private Collection mang m?t màu s?c và dáng v? m?i, là s? l?a ch?n m?i cho b?n vào d?p t?t n?m nay. 

Johnnie Walker_2014

Show room hăng r??u Johnnie walker t?i ??a ch? thân quen 34 Nguy?n Siêu - Hoàn Ki?m - Hà N?i.

S?T Hot line :   0936372662   - T?ng ?ài : 043 8244741

 

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status