Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

S?n ph?m m?i c?a JW

S?n ph?m m?i c?a JW
S? k?t h?p hoàn h?o c?a Thanh Long , xoài, d?a, ?i, chanh Leo, và nho khô cùng v?i s? sáng t?o c?a chuyên gia pha ch? ḍng h? gia ?́nh nhà Johnny, ?ă cho ra s?n ph?m : Johnnie Walker Explorers’ Club Collection – The Gold Route Hăy ??n và t?n m?t ch?ng ki?n !

diageo ra m?t phiên b?n th? 2 c?a johnnie walker explorers’ club

Diageo v?a phát hành ḍng whisky pha tr?n th? 2 trong b? 3 whisky cao c?p Johnnie Walker dành riêng cho kênh bán l? du l?ch. L?y c?m h?ng t? con ???ng th??ng m?i gi?a Trung và Nam M? mà công ty John Walker & Sons ?ă khai phá, Johnnie Walker Exlorers’ Club Collection – The Gold Route (Kim L? – Con ???ng Vàng) hi?n ?ă có m?t trong kênh bán l? du l?ch.

Ch??ng tŕnh kh?i ??ng ti?p sau s? ra m?t c?a ḍng s?n ph?m ??u tiên trong b? s?n ph?m, The Spice Road (Con ???ng Gia V?), t?i Tri?n Lăm Th? Gi?i TFWA n?m ngoái. Phiên b?n th? 3 và c?ng là phiên b?n cu?i cùng trong lo?t s?n ph?m này, The Royal Route (Con ???ng Hoàng Gia), s? ???c ra m?t vào cu?i n?m nay.

Giám ??c ti?p th? c?a Diageo kênh bán l? du l?ch toàn c?u & Trung ?ông cho bi?t: “Johnnie Walker Explorers’ Club Collection – The Gold Route là h?n h?p pha tr?n cao c?p ???c ch? tác dành riêng cho kênh Bán L? Du L?ch. ?ây là ḍng whisky g?i nh? cho du khách d?ng c?m v? nh?ng hành tŕnh c?a riêng h? và truy?n c?m h?ng cho h? v? nh?ng chuy?n ?i m?i, m?t ḍng whisky b?t ngu?n t? DNA du l?ch c?a Johnnie Walker.”

“Phiên b?n th? 2 này ti?p b??c c?a Johnnie Walker Explorers’ Club Collection – The Spice Road, ḍng s?n ph?m ?ă r?t thành công cho ??n th?i ?i?m này. Cùng v?i b? s?u t?p ??c ?áo c?a nh?ng h?n h?p pha tr?n ??c bi?t này, th? hi?n cam k?t c?a chúng tôi v?i các khách hàng cao c?p trong kênh bán l? du l?ch.”

Chuyên gia pha ch? c?a Johnnie Walker, Jim Beveridge gi?i thích r?ng h?n h?p nh?ng ḍng whisky lâu n?m h?o h?ng ???c tr??ng thành trong các thùng g? s?i M?, ???c l?y c?m h?ng b?i c?nh quan tuy?t ??p & s? ?a d?ng v?n hóa c?a con ???ng th??ng m?i Trung & Nam M?; h??ng th?m là s? k?t h?p c?a chu?i, xoài, thanh long, v?i d?a, ?i, chanh leo và nho khô, ???c cân b?ng v?i ghi chú c?a than bùn ??t trong ṿm h?ng.

Johnnie Walker Explorers’ Club Collection – The Gold Route ???c bán l? v?i giá 95 ?ôla M?.

   johnnie walker_explorer

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status