Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??u vodka th??ng hi?u 50 top ??u r??u m?nh

R??u vodka th??ng hi?u 50 top ??u r??u m?nh
Các ḍng r??u Vodka lên ngôi trong b?n danh sách r??u m?nh Top ??u th? gi?i.

R??u Vodka t?a sáng trong danh sách Top 50 th??ng hi?u r??u m?nh qu?c t? hàng ??u c?a IWSR

Tags: Vodka

Smirnoff vodka ?ă n?i r?ng kho?ng cách v?i ??i th? ti?p sau, d?n ??u trong danh sách Top 50 th??ng hi?u r??u m?nh qu?c t? c?a IWSR trong n?m 2011, v?i doanh s? bán ra h?n 25.2 tri?u thùng. K?t qu? này ph?n ánh t?m quan tr?ng ngày càng t?ng c?a các th??ng hi?u vodka nói chung, v?i 13 th??ng hi?u r??u vodka trong danh sách n?m nay.

Th??ng hi?u r??u vodka Ucraina, Khortytsa l?t vào danh sách l?n ??u tiên v?i v? trí th? 11, tham gia cùng là ??ng h??ng Nemiroff và Khlibniy Dar trong top 11. C? ba th??ng hi?u này ??u s?t gi?m kh?i l??ng trong n?m 2011 do s? suy gi?m trong th? tr??ng n?i ??a ??a ph??ng, tuy nhiên l?i t?ng t?m quan tr?ng trong xu?t kh?u c?a các th??ng hi?u này.

Vodka c?ng th?ng tr? danh sách IWSR nh?ng th??ng hi?u r??u m?nh phát tri?n nhanh nh?t trong n?m 2011, ??i di?n cho 12 trong s? 25 th??ng hi?u phát tri?n nhanh nh?t. Các th??ng hi?u Ban Lan bi?u hi?n ??c bi?t t?t; r??u vodka Zubrowka c?a CEDC t?ng tr??ng nhanh nh?t, và Belvedere c?a Krupnik x?p th? hai.

IWSR l?u ư: “ Cách ti?p c?n ??a ph??ng ch?ng minh t?t nh?t trong kích thích t?ng tr??ng l?n. Trong s? các th??ng hi?u vodka trong top 25 th??ng hi?u t?ng tr??ng nhanh nh?t, Smirnoff bán ra t?i 90% trong m?t th? tr??ng, và các th? tr??ng b?t bi?n bao g?m Ba Lan, Nga, Ucraina, và M?.”

Diageo s? h?u 8 trong top 50 th??ng hi?u hàng ??u, bao g?m Smirnoff (th? 1), Johnnie Walker (th? 3), Baileys (th? 10) và Gordon’s Gin (th? 19). Pernod Ricard có 10 th??ng hi?u trong danh sách , nhi?u h?n b?t k? nhà cung c?p nào khác, v?i Absolut (th? 4) – th??ng hi?u x?p h?ng cao nh?t c?a nhà cung c?p này.

Scotch whisky William Lawson’s c?a Bacardi-Martini, x?p th? 45 trong danh sách, là th??ng hi?u t?ng tr??ng nhanh nh?t trong top 50 th??ng hi?u, v?i ch? s? t?ng tr??ng 31,7%.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status