Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??u Vodka chính hăng

R??u Vodka chính hăng
Vodka Ciroc mtj trong nh?ng ḍng s?n ph?m vodka h?ng sang trên th? gi?i, v?i h??ng v? lên men t? nhiên t? nho Vodka ciroc t?o ?nh h??ng lên th??ng hi?u c?a ḿnh m?t cách r?t riêng bi?t.

B?NG GIÁ VÀ CÁC S?N PH?M VODKA KHÁC : XEM

Cái tên ‘Cîroc’ xu?t phát t? s? k?t h?p c?a hai t? ti?ng Pháp : Cime có ngh?a là ??nh cao, và Roche, có ngh?a là ?á. Tên c?a nó mu?n nói ??n các v??n nho n?m cao trên núi ?á vôi, n?i tr?ng Mauzac Blanc, và các b?c t??ng ?á c?a ngôi làng c? th?i trung c? n?i ti?ng Cordes-sur-Ciel, nh́n xu?ng các v??n nho.

 

Cîroc ???c coi là lo?i vodka « c?c k? cao c?p » c?a Pháp ???c làm t? « snap frost grape » thay v́ nh?ng nguyên li?u truy?n th?ng nh? ngô, cao l??ng, lúa m?ch, lúa m? hay khoai tây .

Cîroc Ultra Premium – ph? bi?n trên m?i c?p ??, t? s? ??c ?áo trong thành ph?n nho, ??n quá tŕnh lên men l?nh c?i ti?n sáng t?o và k? thu?t ngâm, Ciroc có h??ng th?m tinh t? và v? êm m??t, tinh ch? t? nhiên.

ciroc-vodkas

Cîroc Ultra Premium là m?t trong vài ḍng vodka duy nh?t trên th? gi?i ???c làm hoàn toàn t? nho. Cîroc ???c làm t? nho ‘?óng b?ng’ (*) ch?t l??ng hàng ??u. Nho Mauzac Blanc ???c tr?ng t?i Gaillac, m?t trong nh?ng vùng tr?ng nho cao nh?t và lâu ??i nh?t t?i Pháp. T?i sao l?i là nho ? Trong l?ch s?, vodka ???c làm t? ngu?n g?c t? nhiên mang tính ??a ph??ng c?a ???ng và tinh b?t lên men. Nh?ng Cîroc, là s? ??i m?i trong ngh? th? công t?i Pháp, sáng t?o nên m?t tr?i nghi?m vodka ??y b?t ng? trong m?t danh m?c n?i mà s? khác bi?t th?c s? là r?t hi?m. Không gi?ng nh? ng? c?c, nho không c?n nhi?t ?? gi?i phóng ???ng ch?a bên trong, v́ th? Ciroc s? d?ng quá tŕnh ngâm l?nh, lên men l?nh(**), và quá tŕnh l?u tr? l?nh. ??n t?n bây gi?, ch? nh?ng nhà s?n xu?t r??u vang h?o h?ng m?i s? d?ng quá tŕnh này . K? thu?t giúp gi? l?i h??ng v? t??i m?i ??c bi?t và chi?t su?t s? k?t h?p nhi?u h??ng v? t? các ??c tính trái cây.

Quá tŕnh lên men l?nh c?a Ciroc kéo dài hai tu?n ?? ??m b?o h??ng v? t?t nh?t có th?. Trong khi t?t c? các ???c ch?ng c?t m?t l?n, Ciroc Ultra Premium ???c ch?ng c?t n?m l?n. Mauzac Blanc, ‘trái tim c?a Ciroc’ ???c ch?ng c?t b?n l?n tr??c khi ???c pha tr?n v?i r??u m?nh làm t? nho Ugni Blanc c?a vùng Cognac – c?ng ???c ch?ng c?t b?n l?n. L?n th? n?m, c?ng là l?n ch?ng c?t cu?i cùng, di?n ra t?i x??ng ch?ng c?t nh?, xinh ??p, thu?c s? h?u gia ?́nh , n?m sâu trong vùng nông thôn Cognac. T?i ?ây, Ciroc ???c th?c s? t?o ra – trong m?t n?i ??ng ch?ng c?t truy?n th?ng, ???c làm riêng theo phong cách Armagnac, gi?ng nh? nh?ng ǵ h? ?ă làm t? khi b?t ??u. N?i ch?ng c?t này giúp t?o ra h??ng v? êm m??t ?áng kinh ng?c cho Ciroc Ultra Premium Vodka.

 

Cîroc Ultra Premium Vodka gi?i phóng h??ng v? th?c s? c?a t?ng lo?i cocktail. S? ph?c h?p rút ra t? quá tŕnh ch?ng c?t nho và b? sung h??ng v? cho b?t c? th? ǵ ???c pha tr?n cùng Cîroc. Thêm vào d? v? tinh khi?t hoàn toàn khác bi?t c?a Ciroc, s? v?ng m?t c?a h??ng v? “??t” khó ch?u th??ng th?y c?a r??u n?ng ?? cao, b?n có ???c tr?i nghi?m vodka cocktail tuy?t v?i nh?t.

(*)« Snap frost » grape ???c ?? trên nhăn chai gi?ng nh? ?i?m nh?n v? s? khác bi?t c?a Ciroc v?i các lo?i vodka khác . V?y « Snap frost grapes » là ǵ ? H?u h?t nho ???c thu ho?ch vào ??u mùa thu , nh?ng « snap frost grape » ???c ti?p t?c ?? chín cây ??n h?t mùa thu sang ??n ??u ?ông .« Snap frost » grape là lo?i nho ???c thu ho?ch vào lúc ch?m ?ông , khi c?n l?nh ??u mùa qua ?i , gi?ng nh? lo?i nho ???c s? d?ng trong quá tŕnh s?n xu?t eiswein ( lo?i r??u vang ?á c?a ??c ) , nh?ng trái nho ???c ?? ?óng b?ng trên cây, ?? cho ???ng ???c cô ??ng l?i ?em ??n v? ng?t cho r??u cân b?ng v?i n?ng ?? acid cao. Nho ?óng b?ng ???c hái nhanh và ép n??c . V́ n??c ép nho ng?t có nhi?t ?? ?óng b?ng th?p h?n n??c – n??c qu? ???c chi?t su?t, trong khi n??c ?óng b?ng nh? sau máy ép – snap frost grapes mang l?i m?t dung d?ch có n?ng ?? ???ng và tinh d?u nho cao h?n t?o ra h??ng v? ng?t hài ḥa trên n?n chanh t??i ḥa tr?n v?i v? chua nh? d?u c?a Ciroc.

ciroc

Quá tŕnh lên men l?nh » là ǵ ? S? khác bi?t ch? y?u gi?a lên men l?nh & lên men b́nh th??ng là nhi?t ?? . ?úng v?i k?t qu? c?a nhi?t ?? th?p, quá tŕnh lên men l?nh s? kéo dài h?n . Nh?ng k? thu?t này giúp gi? l?i ?? t??i m?i và chi?t su?t nhi?u ??c tính h??ng v? k?t h?p c?a trái cây, k?t qu? h?n c? mong ??i khi s?n ph?m ra ??i . Quá tŕnh lên men l?nh ?ă t?ng ???c s? d?ng ?? s?n xu?t vang . nh?ng Ciroc là lo?i vodka cao c?p ??u tiên s? d?ng k? thu?t t? m? ?̣i h?i nhi?u công phu này .

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status