Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??u vang v?i món ?n

R??u vang v?i món ?n
Thêm m?t chút r??u vang vào món ?n s? làm h??ng v? c?a món ?n quen thu?c hàng ngày có thêm chút khác l? ??c ?áo. ?? giúp kh?u v? ngon h?n chúng ta hăy t́m hi?u v? cách ch? bi?n món ?n v?i r??u vang nào.


r??u vang và các món ?n

Nói ??n r??u vang là ng??i ta ngh? ngay ??n n??c Pháp - m?t n??c có truy?n th?ng ngh? thu?t lâu ??i v? th??ng th?c r??u vang. H?u h?t các món ?n c?a h? ??u có r??u vang ?i cùng, chúng ḥa quy?n vào nhau h? tr? và b? sung cho nhau t?o thành m?t b?c tranh ??y m?u s?c và h??ng v?.

    • Quy tŕnh s?n xu?t r??u Vang
    • Các ph? ki?n thú v? c?a r??u vang
    • Cách u?ng r??u vang ?úng cách
    • R??u Vang pha thêm r??u m?nh
    • Ly dùng ?? u?ng r??u vang


Th?m chí có nh?ng món ?n ???c ??u b?p PHáp t?o ra dành riêng cho m?t chai r??u ??c bi?t.
Tóm l?i, có vang ngon mà không có ?? ?n phù h?p ?? ?n cùng th́ c?ng h?ng. Hay có ?? ?n ngon mà không có r??u vang phù h?p v?i nó th́ c?ng phí ?? ?n.
Nh? v?y có 2 k? thu?t k?t h?p r??u và món ?n c? b?n mà ng??i Pháp th??ng dùng ?ó là:
1. R??u vang ?ă có s?n th́ ph?i làm nh?ng món ?n phù h?p v?i lo?i r??u ?ó
2. C̣n ?? ?n ?ă có s?n th́ t́m ki?m r??u vang cho phù h?p.
Ng??i Pháp có câu:

 Viande blanche vin blanc, viande rouge vin rouge
 Ngh?a là: Th?t tr?ng r??u tr?ng, th?t ?? r??u ??

shutterstock 94152169


Nh?ng th?c t? là c? m?t ngh? thu?t ph?c t?p và c?u k? c?a s? ph?i h?p h??ng v? hài ḥa gi?a r??u và các món ?n.
D??i ?ây chúng tôi gi?i thi?u t?i các b?n m?t s? qui t?c k?t h?p c? b?n nh?ng không mang tính tuy?t ??i ?? giúp các b?n t? khám phá h??ng v? yêu thích c?a ḿnh.

S? t??ng tác c?a 4 v? giác: ??ng, m?n,ng?t, chua.
M?n làm t?ng thêm v? ??ng- ??ng làm gi?m v? chua- Ng?t làm gi?m v? chua, ??ng và m?n

R??u quá chát (hay hàm l??ng tannin cao) mà k?t h?p v?i ?? ?n có v? chát hay ??ng s? làm cho r??u tr? nên khô và không th? u?ng ???c.

Ch?t ??m làm gi?m ch?t tannin trong r??u. Ví d? u?ng r??u có nhi?u v? chát v?i th?t ḅ chín tái s? r?t ngon.

R??u vang ch?a nhi?u ch?t tannin k?t h?p v?i th?c ?n ng?t s? làm gi?m ?? ng?t c?a th?c ?n, c̣n v?i th?c ?n m?n s? làm t?ng ?? chát.

Th?c ?n m?n s? làm m?t ?i v? ng?t và t?ng thêm mùi hoa qu? c?a r??u ng?t.

R??u có hàm l??ng axit cao n?u k?t h?p v?i ?? ?n ng?t ho?c m?n s? gi?m v? chua c?a r??u ?i. R??u có v? chua nhi?u k?t h?p r?t ngon v?i các ?? ?n nhi?u d?u.

+ Các th? t? dùng r??u vang trong b?a ?n:
Nh́n chung, ng??i ta th??ng b?t ??u b?ng r??u vang tr? và k?t thúc b?ng nh?ng chai r??u vang lâu n?m.
* R??u vang tr?ng ???c dùng tr??c vang ??.
* Lo?i nh? tr??c lo?i n?ng.
* R??u tr? tr??c r??u ?ă tr??ng thành.
* U?ng lo?i r??u vang l?nh tr??c các lo?i r??u vang ?? mát.
* U?ng r??u vang chua tr??c lo?i vang d?u
* U?ng lo?i vang th??ng tr??c lo?i vang ngon.

?ôi khi c?ng có th? tuân th? toàn b? các quy t?c này. Tuy nhiên chúng ta có th? có m?t nguyên t?c chung là s? thích thú ph?i ???c t?ng d?n lên c?ng nh? ta c?m th?y chai sau u?ng ngon h?n chai tr??c

M?T S? G?I Ư K?T H?P R??U VANG VÀ MÓN ?N
+ Dùng cho u?ng khai v?
*R??u vang tr?ng chua
*R??u vang s?i t?m

+ Dùng cho món khai v? ( v?i ?? ?n ngu?i, sa lát)
*R??u vang tr?ng chua
* R??u vang h?ng chua

+ Dùng cho món khai v? (v?i ?? ?n nóng, bánh pizza, bánh quiches)
* R??u vang tr?ng chua
* R??u vang ?? nh?

+ Dùng cho món ?n nh? ?c, ?? h?i s?n
* R??u vang tr?ng chua
* R??u vang tr?ng d?u
* R??u vang s?i t?m

+ Dùng v?i ?? tráng mi?ng (Sô cô la, bánh ga tô)
* Vang tr?ng d?u

+ Dùng v?i ?? ?n ngu?i ( nh? xúc xích, th?t hun khói, J?m bông)
* R??u vang tr?ng chua
* R??u vang ?? nh?

+ Dùng v?i cá n??ng
* R??u vang tr?ng chua
* R??u vang s?i t?m
* R??u vang ?? nh?

+ Dùng v?i món cá s?t
* R??u vang tr?ng chua
* R??u vang ?? nh?

+ Dùng v?i các món th?t tr?ng, th?t gia c?m
* R??u vang tr?ng chua
* R??u vang ?? nh?

+ Dùng v?i các món th?t n??ng, th?t s?t
* R??u vang ?? nh?
* R??u vang s?i t?m

+ Dùng v?i các món th?t r?ng:
* R??u vang ?? ??m

+ Dùng v?i các lo?i pho mát nh?
* R??u vang tr?ng chua
* R??u vang ?? nh?

+ Dùng v?i các lo?i pho mát n?ng:
* R??u vang ?? ??m

+ Dùng v?i ?? tráng mi?ng (hoa qu?, kem t??i )
* R??u vang h?ng h?i chua

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status