Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??U VANG VÀ G? S?I

R??U VANG VÀ G? S?I
S? sách Hy L?p c̣n ghi ngay t? th?i c? ??i, ? vùng L??ng Hà, ng??i ta ?ă bi?t dùng g? cây c? ?? ?óng thùng chuyên ch? r??u d?c theo sông Euphates. Tuy nhiên, v́ c? là loài cây r?t khó u?n ?? ?óng thành thùng tṛn, nên nó d?n d?n ???c thay th? th? nghi?m b?i nh?ng lo?i g? khác nhau.

R??U VANG VÀ G? S?I

G? s?i ???c dùng ?? ? r??u vang t? bao gi??

Vi?c dùng g? s?i trong quá tŕnh làm r??u vang ?ă xu?t hi?n cách ?ây kho?ng 2000 n?m. Ngh? ra tuy?t chiêu này là ng??i La Mă , và sau ?ó, nó ???c ph? bi?n ra nhi?u n?i khác. Theo th?i gian, ng??i ta khám phá ra r?ng r??u vang ???c gi? trong thùng g? s?i s? làm cho v? r??u m?m m?i h?n, và ? m?t s? tr??ng h?p, t?o ra h??ng v? ngon h?n. Vi?c ?óng nh?ng thùng g? s?i d?n tr? thành m?t ngh? thu?t c?ng ?̣i h?i s? c?u k? tinh t? không kém ǵ chính th? r??u mà chúng ??ng bên trong.

Robert Mondavi, m?t chuyên gia ? California, M?, ???c gi?i làm r??u ng??ng m? chính b?i nh?ng ki?n th?c c?a ông v? g? s?i, cách ông s? d?ng chúng qua nh?ng h́nh dáng thùng r??u khác nhau. C?n nói thêm là ngoài vang, thùng g? s?i c?ng c̣n ???c dùng ?? ? nhi?u lo?i r??u khác nh? rum, whisky, cognac và c? sake.

Thùng g? s?i tác ??ng th? nào ??n ch?t l??ng r??u vang?

Nh?ng hóa ch?t có s?n trong g? s?i có ?nh h??ng sâu s?c t?i r??u vang. Ch?t phenol trong g? s?i khi tác d?ng v?i r??u vang s? t?o ra mùi vanilla và v? ng?t chát c?a trà hay v? ng?t c?a hoa qu?. G? s?i c?ng tác ??ng lên màu s?c c?a r??u. Ví d? vang tr?ng khi lên men trong thùng g? s?i s? có màu vàng r?m và tr?ng ??c. Vang tr?ng khi lên men trong thùng inox r?i ? trong thùng g? s?i s? có màu vàng h? phách.

Do thùng g? s?i ???c ghép b?ng các thanh g? v?i nhau, nên kho?ng h? gi?a các thanh g? s? cho phép m?t l??ng nh? n??c và c?n c?a r??u bay h?i ra ngoài và m?t l??ng ôxy nh? l?t vào trong, tác ??ng ??n r??u c?t. Th??ng th́ quá tŕnh trao ??i ch?t này quá ít ?? r??u có th? b? th?t thoát ho?c có th? ôxy hóa r??u vang.

Ng??c l?i, chính nh? không khí ?m th?p c?a h?m r??u (v?i ?? ?m g?n 100%), mà l??ng c̣n thoát h?i nhi?u h?n n??c - r?t h?u d?ng cho lo?i r??u vang c?t có ?? c?n cao. Khi l??ng c?n gi?m ?i, vang s? có h??ng v? và ??m ??c h?n. M?t khác, l??ng ôxy nh? l?t vào trong thùng c?ng s? là ch?t xúc tác làm cho ?? chát (tanin) c?a r??u d?u ng?t h?n.

Ch?t l??ng r??u vang c̣n ph? thu?c vào c? nh?ng y?u t? t?o nên các thùng g? s?i. Gi?ng nh? g? s?i, th? nh??ng c?a vùng ??t chúng ???c tr?ng, cách các tang thùng ???c x? và ph?i khô hay ???c c?t và s?y, ?? hun g? ?? u?n tang thùng…t?t c? ??u có th? ?nh h??ng ??n mùi v? c?a ly r??u b?n c?m trên tay.
 

R??u vang nên lên men hay ? trong thùng g? s?i hay c? hai?

?i?u này c?ng c̣n tùy vào vi?c ng??i làm mu?n r??u c?a ḿnh có nh?ng mùi v? và h??ng v? ǵ. Th??ng th́ r??u ???c ? trong thùng g? s?i s? ti?p nh?n nh?ng ??c tính và mùi v? c?a g? nhi?u h?n là r??u lên men trong thùng g? s?i.

Làm sao ?? phân bi?t ???c ?âu là r??u ? trong thùng g? s?i?

Th??ng các mùi v? c?m nh?n ???c t? r??u vang ? trong thùng g? s?i là: mùi caramel, s?a kem, mùi khói hun, gia v? và kem vanila. V?i nho Chardonay, b?n s? ng?i thêm th?y mùi s?a d?a, qu? và t? ?inh h??ng.

V?i vang ??, mùi ??c tr?ng là mùi k?o cà phê ho?c cà phê Moccha. C?ng c?n ph?i ??c bi?t c?nh giác v?i nh?ng lo?i vang có mùi g? s?i "gi?" b?i nhà s?n xu?t không ? chúng b?ng thùng g? s?i th?t, mà ch? ph? h?i vào ho?c các m?nh g? s?i vào r??u,

R??u ? trong thùng g? s?i càng lâu th́ càng ngon?

Không h?n v?y. Tùy t?ng lo?i nho và ??c tính c?a t?ng lo?i r??u mà th?i gian ? trong thùng g? s?i dài ho?c ng?n. Các lo?i nho Pinot Noir ? M?, Chilê, Newzealand th??ng ch? ? không quá m?t n?m.

Nho Cabernet Sauvignon dùng cho r??u cao c?p th́ có th? ? hai n?m. Lo?i nho ??m ch?t tanin là Nebbiolo có th? ? h?n b?n n?m. T?i vùng Rijoa c?a Tây Ban Nha, có nh?ng nhà làm r??u n?i ti?ng ? r??u h?n 10 n?m ?? t?o ra r??u có mùi ??t, vanilla nh? mong ??i.

G? s?i Pháp và M? - hai lo?i g? s?i th??ng ???c dùng ?? làm thùng r??u - khác nhau ? nh?ng ?i?m ǵ? G? s?i Pháp có v? ng?t và m?nh h??ng vanilla rơ r?t, trong khi ?ó g? s?i M? có v? g?t h?n do l??ng acid lactic trong thân cây cao g?p 3-4 l?n. C?u trúc g? c?a hai gi?ng cây s?i c?ng khác nhau.

S?i Pháp có th? g? ch?c và r?t d? ch? d?c theo th? mà không c?n ph?i c?a - cách này làm cho r??u ti?p xúc d?c theo th? g? và nh? ?ó mà có mùi vanilla m?nh h?n. C̣n s?i M? có th? g? l?ng h?n và v? tatin nh?t. Khi x? lư s?i M?, ng??i ta th??ng c?a thành t?ng thanh nh? - cách này làm cho r??u ???c ti?p xúc nhi?u h?n v?i acid lactic trong g? và nh? ?ó mà có nhi?u mùi s?a d?a.

Cây s?i c?a Pháp ch? y?u tr?ng ? r?ng mi?n Trung và Tây nam nh? Allier, Limousin, Nevers, Troncais và Vosges. G? t? m?i vùng này l?i có nh?ng ??c tính riêng khác nhau, v́ th? tùy theo lo?i r??u ??nh làm mà ng??i ta s? quy?t ??nh dùng thùng ?óng t? g? ? vùng nào, ?? hun g? ra sao…Cây s?i ? M? ???c tr?ng ch? y?u ? vùng phía b?c nh? Missouri, Minnesota và Wisconsin.

Hi?n nay, tham gia vào th? tr??ng s?i th? gi?i c̣n có g? s?i ??n t? Canada (trung hoà các ??c tính c?a hai ki?u g? M? và Pháp). B?n thân ng??i Pháp bây gi? c?ng dùng g? s?i c?a vùng r?ng Adygey g?n bi?n ?en c?a Nga v́ giá r? h?n. C̣n ng??i Ư th́ l?i chu?ng nh?ng thùng ??ng g? s?i ??n t? Slovenia b?i chúng có th? g? ch?c, v? n?ng th?p và ?? tanin v?a ph?i.

Th? nào là m?t thùng g? s?i t?t?

M?t thùng g? s?i t?t tr??c tiên ph?i ???c làm t? m?t cây s?i t?t. Th??ng th́ m?t cây s?i ?? ?? ?óng m?t thùng r??u dung tích 200 lít. Th?i v? ?? thu ho?ch g? là vào mùa ?ông. ?? tu?i cây s?i t?t nh?t ?? khai thác là ph?i t? 80 ??n 120 n?m, khi các th? g? ?ă ?? ch?c.

?? duy tŕ v? g? s?i trong r??u theo ư mu?n, các nhà làm r??u th??ng thay th? m?t s? l??ng nh?t ??nh thùng g? s?i hàng n?m, có th? t? 5% ??n 100%. N?u nh? nhà s?n xu?t nói là h? dùng t?i 200% thùng g? s?i m?i, hăy hi?u câu nghe có v? phi lư này là "h? ?ă thay t?t c? thùng g? s?i hai l??t trong su?t th?i gian ? r??u."

Thùng g? s?i ???c làm nh? th? nào?

Do nh?ng ??c tính khác nhau nên cách ?óng thùng g? s?i ? Pháp và M? c?ng khác nhau. Cách làm truy?n th?ng c?a Pháp và châu Âu là x? d?c g? thành các thanh dài theo th? ) thanh g? càng dài th́ càng làm làm cho r??u ???c ? m?m h?n và giá thành c?a thùng c?ng s? cao h?n).

Sau ?ó , các thanh g? ???c ?? khô ngoài tr?i hay t?m khô trong kho?ng t? 10 -36 tháng, ?? cho ch?t nh?a chát g?t thoát ra kh?i th? g?. Ng??c l?i, ? M?, g? s?i th??ng ???c s?y khô trong ḷ ?? rút ng?n th?i gian. Chính s? khác bi?t này c?ng làm cho g? s?i Pháp bi?n ??i nh? nhàng h?n, gi? ???c nhi?u mùi vanilla trong khi g? s?i M? l?i mang ??n s? kho? kho?n h?n.

Sau khi các thanh g? ?ă s?n sàng, chúng ?ă ???c u?n cong thành các tang thùng và vào ?ai. Khi thùng ?ă thành h́nh, khâu quan tr?ng ti?p theo là n??ng b? m?t trong c?a nó. Tu? theo t?ng lo?i r??u mà thùng g? s?i s? ???c n??ng ? m?c ?? nh?, v?a hay k?. Thùng g? sau khi ???c n??ng s? có thêm v? vanilla, v? khói s?y và v? cay ??m c?a gia v?.

Kích th??c thùng g? s?i có ?nh h??ng ??n ch?t l??ng r??u không?

Có. Th??ng th́ ng??i ta hay ? các lo?i nho có ?? cay ??m cao ? trong nh?ng thùng to ?? v? cay không ?t các v? khác, và ng??c l?i. Các thùng g? s?i m?i c?ng th??ng t?o ra h??ng v? rơ r?t h?n so v?i nh?ng thùng ?ă dùng, b?i các thùng g? s?i m?t d?n mùi v? do các l?p c?n trong r??u vang l?ng xu?ng và ph? trên m?t g?. V́ v?y, m?t thùng g? s?i ch? ???c dùng t?i ?a là 3-5 n?m.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status