Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??u vang và D?a H?u

R??u vang và D?a H?u
D?a h?u không nh?ng là món gi?i khát tuy?t v?i trong nh?ng ngày hè mà con là li?u gi?i r??u cho nh?ng ông ch?ng ng?t ngây trong nh?ng b?a ti?c.


D?a H?u có kh? n?ng gi?i r??u

25-07-2012

 

D?A H?U  

Tr??c nay, d?a h?u ???c xem là m?t trong nh?ng lo?i trái cây h?t s?c thông d?ng c?a m?i gia ?́nh, ??c bi?t khi ti?t tr?i tr? nên oi b?c, nóng n?c. D?a h?u không nh?ng ngon ng?t, d? ?n mà c̣n cung c?p cho c? th? m?t l??ng n??c khá l?n, không ít các vitamin và nguyên t? vi l??ng quư giá. H?n n?a, trong y h?c c? truy?n, c? ru?t và v? d?a h?u c̣n ???c dùng làm thu?c ch?a b?nh.

Công d?ng c?a d?a h?u

Giá tr? c?a qu? d?a h?u ?ă ???c dân gian ?úc k?t qua câu: “Nhi?t thiên l??ng kh?m qua, d??c v?t b?t d?ng qua” (Tr?i nóng ?n hai qu? d?a th́ không c?n ph?i u?ng thu?c) và coi d?a h?u là “H? quư th?y qu? chi v??ng” (Vua c?a trái cây mùa hè). Các y th? c? nh? B?n th?o phùng nguyên, Tùy t?c c? ?m th?c ph?, Nh?t d?ng b?n th?o… ??u cho r?ng d?a h?u có công d?ng thanh nhi?t gi?i th?, tr? phi?n ch? khát, l?i ti?u ti?n và ???c dùng ?? ch?a nhi?u ch?ng b?nh nh? m?n nh?t, viêm loét mi?ng, phù do viêm th?n, ti?u ???ng, cao huy?t áp, l?, say n?ng, say nóng, gi?i ??c r??u… Th?m chí c̣n coi d?a h?u có tác d?ng thanh nhi?t t? h?a t?a nh? c? ph??ng tr? danh B?ch h? thang.

Cách ch? bi?n ?i?n h́nh

- Cách 1: D?a h?u 1.500g, mu?i ?n l??ng v?a ??. D?a r?a s?ch, b? ?ôi, n?o l?y ph?n ru?t r?i gói vào kh?n v?i s?ch, ép l?y n??c; V? d?a c?o b? v? xanh, thái v?n r?i c?ng ép l?y n??c (n?u có máy ép th́ càng t?t); Ḥa hai th? n??c l?i v?i nhau, pha thêm chút mu?i, dùng làm ?? gi?i khát. Công d?ng: Tiêu phi?n, gi?i ??c, làm h?t khát. Ng??i b? viêm nhi?m, m?n nh?t, cao huy?t áp dùng r?t h?u ích.

- Cách 2: D?a h?u 1 qu?, chu?i tiêu 3 qu?, m?t ong 100g. R?a s?ch d?a, dùng dao c?t ngang d??i núm m?t mi?ng ?? làm n?p, l?y th́a ?ánh nhuy?n ph?n ru?t ??. Chu?i bóc v?, thái v?n r?i cho cùng m?t ong vào trong ḷng qu? d?a, ti?p t?c ?ánh nhuy?n, ??y n?p, ?? vào t? l?nh ch?ng 3 gi? là dùng ???c. Đây là món gi?i khát th?m ngon, l?i giàu ch?t dinh d??ng, có công d?ng b?i b?, nhu?n tràng, thông ti?n. Theo y h?c c? truy?n, chu?i (h??ng tiêu) v? ng?t, tính mát, có kh? n?ng d??ng âm nhu?n táo, sinh tân d?ch và làm h?t khát.

- Cách 3: D?a h?u 1.500g, m?t ong 30g, chanh 100g, r??u hoa qu? 50ml. D?a r?a s?ch, dùng máy ép l?y n??c r?i v?t chanh và cho m?t ong cùng r??u vào qu?y ??u. Công d?ng: Tiêu khát gi?i th?, s? d?ng ?? gi?i khát mùa hè r?t t?t. Theo y h?c c? truy?n, chanh v? chua ng?t, tính mát, có công n?ng sinh tân ch? khát, thanh nhi?t gi?i th?, hóa ?àm ch? khái. Dinh d??ng h?c c? truy?n th??ng dùng chanh ph?i h?p v?i d?a h?u ho?c n??c mía ?? ch? các lo?i n??c gi?i khát thanh nhi?t trong mùa hè.

- Cách 4: D?a h?u 500g, mía 200g, ???ng phèn 20g. D?a r?a s?ch, b? v? và h?t, thái mi?ng; Mía róc v?, ch? nh?. Hai th? cho vào máy ép l?y n??c, ch? thêm ???ng phèn, u?ng hàng ngày. Công d?ng: Thanh nhi?t l?i ni?u, làm kh?e th?n, ch?ng nôn và gi?i ??c r??u. Đây là lo?i n??c gi?i khát r?t t?t và h?p d?n, v?a th?m ngon v?a ng?t mát. Theo y h?c c? truy?n, mía v? ng?t, tính l?nh, có công d?ng thanh nhi?t tr? phi?n, sinh tân ch? khát, ḥa trung nhu?n táo, th??ng ???c dinh d??ng h?c c? truy?n s? d?ng cho nh?ng b?nh nhân b? các ch?ng b?nh nh? say r??u, ho và viêm h?u h?ng do ph? âm h?, nôn và bu?n nôn do b?nh lư d? dày tá tràng, táo bón…

- Cách 5: V? d?a h?u 150g, kh? qua (m??p ??ng) 50g, bí ?ao 50g. V? d?a h?u g?t b? v? xanh, thái v?n; Kh? qua và bí ?ao ??u g?t v? b? ru?t r?i thái v?n. T?t c? cho vào máy ép l?y n??c, có th? cho thêm chút ???ng phèn, ḥa tan r?i dùng làm n??c gi?i khát. Công d?ng: Thanh nhi?t gi?i th?, tr? phi?n ch? khát; Dùng làm ?? u?ng mùa hè r?t t?t, ??c bi?t v?i nh?ng ng??i b? ti?u ???ng, m?n nh?t, viêm ???ng ti?t ni?u, béo ph́… Theo y h?c c? truy?n, kh? qua v? ??ng, tính l?nh, có công d?ng thanh nhi?t gi?i th?, gi?i ??c minh m?c. Nghiên c?u hi?n ??i ?ă ch?ng minh kh? qua có kh? n?ng làm h? ???ng huy?t ? nh?ng b?nh nhân b? ti?u ???ng. Bí ?ao v? nh?t, tính l?nh, có công d?ng thanh nhi?t hóa ?àm, tr? phi?n ch? khát, l?i th?y tiêu th?ng, giúp c? th? tr? nên thon th?, da d? t??i sáng.

- Cách 6: V? d?a h?u 150g, bách h?p 50g, lê 100g, ???ng phèn 10g. V? d?a g?t b? v? xanh, bách h?p r?a s?ch, lê b? v? và h?t, t?t c? thái v?n, cho vào máy ép l?y n??c, ḥa ???ng phèn r?i u?ng. Công d?ng: Thanh nhi?t tr? th?, thanh tâm nhu?n ph?, gi?i khát. Theo y h?c c? truy?n, lê v? ng?t, tính mát, có công n?ng thanh nhi?t sinh tân, nhu?n táo hóa ?àm, gi?i r??u; Th??ng ???c dùng cho nh?ng ng??i b? s?t cao m?t n??c, ti?u ???ng, táo bón, viêm nhi?m ???ng hô h?p, say r??u… Bách h?p v? ng?t ??ng, tính h?i l?nh, có công d?ng nhu?n ph? ch? khái, thanh tâm an th?n; Th??ng ???c dùng cho nh?ng ng??i b? b?nh ???ng hô h?p, suy nh??c th?n kinh, suy nh??c c? th? sau khi b? các b?nh có s?t cao kéo dài.
- Cách 7: D?a h?u 6.000g, d?a 500g, ???ng cát 50g, n??c ?un sôi ?? ngu?i 300ml. D?a b? v? và h?t, d?a g?t v? thái mi?ng ngâm v?i n??c mu?i nh?t trong 1 phút, ?em hai th? ép l?y n??c c?t, ḥa ???ng, ch? thêm n??c r?i làm ?? gi?i khát. Công d?ng: Thanh nhi?t tr? phi?n, sinh tân ch? khát, kích thích tiêu hóa, ???c dùng làm n??c u?ng lư t??ng trong mùa hè. Theo y h?c c? truy?n, d?a v? ng?t chua, tính b́nh, có công n?ng thanh nhi?t sinh tân, tr? phi?n ch? khát. Lo?i qu? này có mùi th?m và v? ng?t ??c bi?t, ???c dân gian ca t?ng là “Bà chúa c?a các lo?i hoa qu?”.

D?a h?u tuy có tác d?ng thanh nhi?t gi?i khát lư t??ng và ch?a tr? ???c nhi?u b?nh t?t, nh?ng khi dùng c?n l?u ư không nên ?n quá nhi?u m?t l?n và nhi?u l?n trong m?t ngày, ??c bi?t là nh?ng ng??i t? v? v?n ?ă h? y?u, hay ?au b?ng ?i l?ng và r?i lo?n tiêu hóa. Ngoài ra, c?ng không nên ?n nh?ng qu? d?a h?u ch?a chín, b? h? do ?? quá lâu và b? gi?p nát.

                     3 13 1337487224 82 1337153454-kem-dua-hau1-

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status