Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??u vang và cách b?o qu?n

R??u vang và cách b?o qu?n
?? b?o qu?n r??u có nhi?u cách. ??i v?i r??u vang càng nghiêm ng?t h?n khi ḍng r??u này khi m? ra là ?ă b?t ??u b? oxy hóa. Hăy là ng??i u?ng sành ?i?u v?i ?? u?ng ngon c?a b?n.


Bí quy?t b?o qu?n r??u vang r??u m?nh

27-07-2012

 

B?n có ph?i là lo?i ng??i ch? ng? ???c khi quay l?ng 1 bên, trong m?t c?n pḥng v?i ánh sang và nhi?t ?? thích h?p? T?t thôi, r??u c?a b?n c?ng có nh?ng nhu c?u t??ng t? nh? v?y. ? ?ây là m?t vài ư t??ng l?u tr? r??? cho m?i kích c? b? s?u t?p và ngân sách chi ra.
??u tiên hăy nh? r?ng ?a s? r??u ???c làm ?? u?ng li?n và s? không t?t lên theo th?i gian. Nên ??ng có mua dung d?ch b?o qu?n ??t ti?n và c?t nó v?i Beaujolais Nouveau.
thumbnail.php
Khi b?n s? h?u lo?i r??u x?ng ?áng ???c c?t gi? th́ ?ây là nh?ng bí quy?t hay ho cho b?n.

- Nhi?t ?? ko thay ??i: Gi?a kho?ng 50-60 ?? F là lư t??ng nh?t, càng ít dao ??ng càng t?t.

- ?? ?m cao: M?t c?n pḥng khô làm cho nh?ng cái nút b?n b? khô ?i, nh?ng cái chai s? b? oxi hoá hay b? h?, c?ng có ngh?a là r??u vang s? không ngon nh? tr??c.

- Bóng t?i: Ánh sáng là n?ng l??ng, và n?ng l??ng làm cho nh?ng ph?n ?ng hoá h?c x?y ra nhanh h?n, quá nhanh ?? cho r??u tho?ng qua trong gi?c ng? (ngh?a là b? m?t d?n ch?t r??u nhanh t?i m?c ko ?? tho?ng mùi trong gi?c ng? luôn).

R??u ? nh?ng n?i thích h?p:

• Pḥng riêng: N?u b?n s?ng trong vùng khí h?u ôn ??i v?i 1 b? s?u t?p nh? mà ko yêu c?u tu?i th? lâu th́ 1 c?n pḥng kín ho?c t?ng h?m là ?n. Tôi c?t tr? r??u trong pḥng c?a con gái tôi, m?t s? s?p x?p mà tôi ?ă ??nh ra ?? g?n bó cho ??n khi cô ?y ?? l?n ?? làm vi?c (ngh?a là b?n ph?i gi? r??u lâu b?ng kho?n th?i gian con gái b?n l?n lên).

• Hang ch?a r??u: ???c bi?t nh? là 1 chi?c t? l?nh c?a r??u (ho?c nói theo m?t cách r?c r?i là h?m ch?a r??u). M?t cái hang r??u là m?t cái t? l?nh ???c xây ?? ch?a r??u bên trong.Chúng có th? ??ng m?t ḿnh ho?c ???c xây g?n vào k? b?p. Nhi?u mô h́nh ???c thi?t k? nh? 1 khu v?c l?nh ??c bi?t dùng ?? làm l?nh r??u vang tr?ng ??n nhi?t ?? thích h?p. Nh?ng cái hang r??u này có kích c? ?? ch?a t? 6 chai ??n h?n 500 chai và giá d??i kho?n 150$ (cho 1 h?m 6 chai th?i trang) ho?c h?n 5.000$ ( cho 1 cái t? 500 chai h?p th?i trang).M?t nhăn hi?u ph? bi?n là Vinotemp.

C?ng có m?t vài lo?i h?m r??u vang ch? l?n g?p ?ôi h?p gi? ?m cho x́ gà. D? nhiên n?u b?n là ng??i hay nói v?i 1 b? m?t th?ng th?ng : “H?m R??u c?a tôi l?n g?p ?ôi h?p gi? ?m cho x́ gà ” th́ b?n nên s?n sàng có m?t trong nh?ng lo?i này.

 milestii-mici-3

• H?m ch?a v?i b? làm l?nh: N?u b?n mu?n c?t tr? nhi?u r??u ? nhà, b?n có th? thêm vào 1 b? làm l?nh (là thi?t b? ?i?u hoà không khí ??c bi?t) ? t?ng h?m ho?c 1 c?n pḥng khác. Chúng ???c bán d?a trên s?c ch?a c?a dung tích xilanh.

T?t nhiên, b?n c?ng nên có m?t t?ng h?m toàn b? ???c thi?t k? và xây d?ng m?t cách chuyên nghi?p. ?ó là ph??ng pháp ???c David Dearie d?n ra. Dearie, ng ài ch? t?ch c?a Brown-Forman Wines (n?i ti?ng nh?t v?i nhăn hi?u Fetzer) ?ă xây d?ng m?t h?m ch?a r?t hào phóng ? Louisville, Ky., nhà c?a ông ?y. ?i?m ??c tr?ng? M?t cánh c?a trên sàn m?t quán bar ?m ??t t?ng trên cho phép nh́n sâu vào bên trong h?m r??u vang.

“Tôi là ng??i tin t??ng hoàn toàn r?ng r??u là dùng ?? u?ng”, Dearie nói, “nên cái ư t??ng m?i ng??i ng?m nh́n r??u r?i sau ?ó chúng tôi cùng ?i xu?ng u?ng chúng. ?ó ko ph?i là m?t c?n h?m tr?ng bày. Nó là m?t c?n h?m c?a s? h?nh phúc”.

“Nh?ng ng??i ph? n? trong nh?ng b? váy có do d? khi ? trên l?u? Là m?t ng??i Sc?tlen, ?ó là ph?n toàn b? c?a k? ho?ch”, Dearie c??i. “Không ai ph?i quá lo l?ng, nh?ng chúng tôi ch?a bao gi? t? ch?c m?t b?a ti?c hoàn toàn bên trong t?ng h?m c?”.

• H?m r??u riêng: L?a ch?n m?u ch?t là ko nên ch?a r??u c?a b?n trong nhà. Nhi?u c?a hang r??u ??a ra nh?ng n?i c?t gi? chuyên nghi?p.V?i phí ???c tr? hàng tháng, b?n có th? ng?i trên gh? ung dung v?i m?t ly merlot trong khi nh?ng ng??i khác ?ang ng?i lo l?ng v? ?? ?m.

H?m r??u riêng t??ng ??i ko ??t l?m. ? Esquin Wine Merchants thu?c Seattle, 1 ??n v? l?u tr? ch?a h?n 100 chai gi á 19$ m?t tháng. Esquin gi? ch? s? c?a chúng ? nhi?t ?? liên t?c 55 ?? và ?? ?m 50-70% . “Chúng tôi b? trí toàn b? m?t nhóm ng??i ?? h??ng d?n ? ?ây, nhi?u ng??i trong s? h? r?t thích r??u và bây gi? ?ang b?t ??u dùng ti?n nhi?u h?n, cho ??n nh?ng ng??i có h?m ch?a riêng ? nhà”Alisha Gosline, ng ??i qu?n lư c?a hàng nói.

wine

M?t vài ng??i có ?? kh? n?ng ?? c?t r??u ? nhà c?ng thích gi? nó ? Esquin. “Chúng tôi có nh?ng cái h?c có khoá mà có t?i 225 mă s?. Chúng tôi c?ng có nhi?u khách hàng mà có t?i 2-3 cái h?c nh? v?y”, Gosline nói.

Cu?i cùng, chúng ta làm t?t c? m?i th? ?? l?u ư l?i khuyên này t? sách H??ng d?n v? r??u c?a Oxford. “C?ng r?t quan tr?ng ?? bi?t là có nh?ng mùi v? không m?nh m? và lâu dài cho dù có c?t trong khu v?c tr? r??u lâu n?m.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status