Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??u vang và các giác quan

R??u vang và các giác quan
Khi không ph?i là nh?ng chuyên gia, không ph?i nh?ng ng??i có th? phân bi?t hàng ch?c ngh́n mùi v? cùng lúc chúng ta v?n có th? th??ng th?c ?? t?n h??ng h?t các h??ng v? bay b?ng c?a chai r??u vang tuy?t h?o m?i mua.

S? d?ng các giác quan khác

Ngoài 3 giác quan chính, giúp ta ng?m nh́n màu s?c, phân tích  h??ng th?m và càm nh?n mùi v? c?a R??u vang, c̣n 2 giác quan “ Xúc giác” và Thính giác”, tuy ch? ?óng vai tṛ ph?, nh?ng c?ng góp ph?n làm t?ng thêm nh?ng c?m t??ng khoan khoái cho ta, khi n?m r??u.

XÚC GIÁC: Khi?n cho ta nh?n bi?t m?t v?t nào ?ó là m?m hay c?ng thô hay láng…… R??u vang tuy là m?t ch?t l?ng, nh?ng khi ti?p xúc mi?ng l??i ta  th́ nh?ng h?p ch?t và mùi v? ti?m tàng trong r??u cho ta cái c?m t??ng là nó thô c?ng hay tr?n m?m, t?a nh? khi ta n?m tách cafe espresso so v?i cafe latte v?y.

THÁNH GIÁC:  giúp ta l?ng nghe các âm thanh ? quanh ḿnh. Tuy ta không “ nghe “ ???c r??u vang nh?ng ly u?ng r??u là m?t thành ph?n c?n thi?t y?u cho vi?c c?m nh?n cái ngon c?a r??u.

Th? t??ng t??ng coi, n?u ta m? chai r??u quư nh? Chaateau Margaux mà l?i b? rít vào m?y cái ly gi?y v?n dùng ?? u?ng Coke th́ c̣n ǵ là r??u n?a! Nó ?̣i h?i ít nh?t là ph?i nh?ng chi?c ly th?y tinh trong sáng, chân dài. Và n?u ???ck ly Pháp – lê ( crystal) trong v?t, m?ng manh, thanh tú th́ nh?t. Khi ta nâng nh?ng chi?c ly Pháp lê ?? c?ng nh? vào nhau trong m?t c? ch? chúc m?ng, ta s? nghe ???c nh?ng âm thanh thánh thót nh? ti?ng chuông vàng thú v? bi?t bao.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status