Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??u vang và cá

R??u vang và cá
S? k?t h?p gi?a r??u vang và cá n?u ?úng cách s? giúp ch?t l??ng nhân ?ôi

R??u vang t?ng d?n công d?ng c?a cá

Chúng ta ??u bi?t cá r?t t?t cho tim m?ch nh?ng các nhà khoa h?c cho bi?t n?u nhâm nhi cùng v?i 1 vài ly vang th́ s? t?t h?n nhi?u.

Axit béo omega-3 ???c t́m th?y trong d?u cá nh? cá h?i, cá ki?m có tác d?ng b?o v? tim m?ch b?ng cách gi?m l??ng triglycerides (m?t lo?i ch?t béo trong máu), gi?m viêm nhi?m và ng?n ng?a các r?i lo?n nh?p tim. Trong khi ?ó, r??u vang l?i t?ng kh? n?ng h?p th? cholesterol t?t trong máu, làm gi?m nguy c? máu vón c?c và c?i thi?n ch?c n?ng l?u chuy?n huy?t m?ch.

“Phát hi?n này cho th?y r??u vang có ?nh h??ng t?i s? chuy?n d??ng axit béo omega-3 c?a c? th?”, tr??ng nhóm nghiên c?u, TS Romina di Giuseppe, ?H Catholic (Campobasso, Italia) cho bi?t.

M?t ly r??u vang m?i ngày s? giúp t?ng c??ng s?c kh?e tim m?ch nh? l??ng axit béo omega-3 “ng?m” vào máu. Ngoài ra, khi u?ng vang trong các b?a ?n có món cá s? giúp s? h?p th? axit béo omega-3 t?ng lên ?áng k?. Có th? nh?n th?y rơ ?i?u này qua nh?ng ng??i u?ng r??u vang so v?i nh?ng ng??i u?ng bia hay các ?? u?ng khác.

Nh?ng k?t qu? này c?ng gi?i thích v́ sao nh?ng ng??i u?ng vang ? m?c v?a ph?i có nguy c? m?c b?nh tim th?p h?n.

“Nh?ng ng??i u?ng vang ? m?c ?? v?a ph?i, 1 ly v?i n?, 2 ly v?i nam gi?i s? làm t?ng m?c ?? t?p trung axit béo omega-3 trong huy?t t??ng và h?ng c?u ???c l?y t? món cá”, các nhà nghiên c?u gi?i thích.

1.604 ng??i tr??ng thành trong ?? tu?i 26 – 65 s?ng ? Italia, B? và Anh ?ă tham gia vào nghiên c?u này.

R??u vang giúp gi?m nguy c? s?i m?t

Kho?ng n?a lít bia hay 1 ly r??u vang c? v?a m?i ngày có th? giúp ng?n ng?a s? h́nh thành s?i m?t, các nhà khoa h?c tr??ng ?H ?ông Anglia (Anh) cho bi?t.

T? lâu, lo?i ?? u?ng ch?a c?n nh? này ?ă ???c bi?t t?i là giúp gi?m nguy c? s?i th?n nh?ng ?ây là nghiên c?u ??u tiên ch? ra s? tác ??ng này là ? m?c nào.

Nhóm nghiên c?u c?a TS Andrew Hart, ?H ?ông Anglia, ?ă ki?m tra thói quen ?n u?ng, luy?n t?p, tr?ng l??ng c? th? và c? l??ng r??u ???c u?ng c?a 25.639 ng??i v?i th?i gian lên t?i h?n 10 n?m. Trong th?i gian này, có 267 ng??i b? s?i th?n.
S?i th?n là nh?ng ch?t gi?ng nh? ?á s?i h́nh thành trong túi m?t, m?t b?c nh? h́nh qu? lê n?m ? d??i gan, phía bên ph?i ? vùng b?ng trên. M?t có ch?c n?ng tiêu hóa ch?t béo, ???c t?o ra ? gan và l?u tr? ? túi m?t cho ??n khi c? th? c?n. N?u ch?t l?ng này ch?a quá nhi?u cholesterol, mu?i hay ch?t bilirubin, th́ nó có th? hóa r?n và gây ra s?i m?t.

Nh?ng ḥn s?i này s? ch?n ???ng ?i c?a m?t ??n h? ru?t và gây ?au ??n. N?u không ???c ph?u thu?t s? d?n t?i t? vong hay ?nh h??ng ??n gan và tuy?n t?y.

K?t qu? nghiên c?u cho th?y nh?ng ng??i mà u?ng 2 ??n v? vang m?i ngày s? gi?m 1/3 nguy c? phát tri?n các kh?i s?i trong th?n (2 ??n v? t??ng ???ng v?i 0,5 lít bia hay 1 ly vang c? trung hay 1 ly nh? wisky).

TS Hart, cho r?ng nh?ng phát hi?n này r?t quan tr?ng, là m?t trong nh?ng b??c ti?n giúp t́m ra cách ng?n c?n s? h́nh thành s?i th?n. Nh?ng nhà nghiên c?u này c?ng ch?a gi?i thích ???c t?i sao 1 l??ng nh? r??u vang l?i giúp gi?m nguy c? h́nh thành s?i th?n.

Nghiên c?u c?a TS Hart ???c công b? trong H?i th?o v? các B?nh tiêu hóa t? ch?c t?i Chicago (M?).

M?t nghiên c?u tr??c ?ó cho th?y u?ng n?a ly r??u vang m?i ngày có th? giúp t?ng thêm 4 n?m tu?i th?. Nh?ng u?ng 2 ??n v? r??u l?i ch? giúp t?ng có 2 n?m tu?i th? và u?ng nhi?u h?n th́ không có l?i ǵ.

7334744132 bd3f98e5f0 o

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status