Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??u vang u?ng ??u ??n ch?a Viêm kh?p

R??u vang u?ng ??u ??n ch?a Viêm kh?p
Hăy ?n nho ?? ho?c u?ng r??u vang ?? có l?i cho s?c kh?e c?a b?n


Gi?m nguy c? viêm kh?p b?ng r??u vang

Th? ba, 26 Tháng 6 2012 15:36

Vi?c s? d?ng nh?ng lo?i ?? u?ng có c?n nh? m?t cách ??u ??n có th? làm gi?m m?t n?a nguy c? phát tri?n c?n b?nh viêm kh?p măn tính. ?ó là k?t qu? m?i ???c các nhà nghiên c?u Th?y ?i?n công b?.

Viêm kh?p măn tính là m?t c?n b?nh nguy hi?m khi h? mi?n d?ch có v?n ?? và khi?n b?n ?au nh?c v́ các kh?p b? s?ng t?y. Ch?ng b?nh này ?ang hành h? 400.000 ng??i ? Anh qu?c.

H?c vi?n Karolinska Institute ?ă ti?n hành 2 nghiên c?u ??c l?p, theo dơi 2.750 ng??i c? v? thói quen sinh ho?t h?ng ngày, l??ng bia R??u h? u?ng và hút bao nhiêu thu?c m?i ngày. ??ng th?i, các nhà nghiên c?u c?ng ?ă phân tích các m?u máu, t́m hi?u v? vai tṛ c?a gen ??i v?i ch?ng b?nh này. K?t qu? cho th?y, nh?ng ng??i u?ng kho?ng 5 ly r??u vang 1 tu?n th́ nguy c? m?c ch?ng b?nh này gi?m h?n 50% so v?i nh?ng ng??i u?ng ít. M?c dù ti?n hành nghiên c?u ??c l?p nh?ng c? hai nhóm nghiên c?u ??u kh?ng ??nh, môi tr??ng s?ng và gen là nh?ng nhân t? nguy hi?m gây nên ch?ng viêm kh?p măn tính.

Bác s? Henrik Kallberg ?ă nh?n m?nh k?t qu? nghiên c?u này th?c s? quan tr?ng ??i v?i nh?ng ai hay hút thu?c b?i thu?c lá ch?a nh?ng nhân t? nguy hi?m có th? gây b?nh: "Vi?c u?ng nh?ng lo?i ?? u?ng có c?n v?i hàm l??ng v?a ph?i không ??c h?i cho c? th?  mà th?m chí trong nhi?u tr??ng h?p nó c̣n có l?i trong vi?c ng?n ch?n ch?ng viêm kh?p”. Tuy nhiên, các nhà nghiên c?u c?ng c?nh báo r?ng, vi?c u?ng quá nhi?u bia r??u s? gây ra nh?ng v?n ?? x?u cho s?c kh?e c?a b?n.

Có nhi?u ư ki?n v? m?i liên h? gi?a m?c tiêu th? bia r??u trung b́nh và vi?c gi?m nh?ng nguy c? d?n ??n nh?ng viêm nhi?m khác, c?ng nh? b?nh tim  m?ch, tuy nhiên lư do này ch?a th?c s? rơ ràng.

            1265093615-ruou-vang-va-chuyen-ay

Theo giáo s? Robert Moots, ng??i ?ă tham gia chi?n d?ch nghiên c?u v? b?nh viêm kh?p, u?ng nh?ng lo?i ?? u?ng có c?n nh? có th? ng?n ch?n ???c c?n b?nh viêm kh?p măn tính. Tuy nhiên, nghiên c?u này ch?a ?i ??n m?t k?t lu?n cu?i cùng, v́ v?y “Nên nh? r?ng, u?ng quá nhi?u nh?ng lo?i ?? u?ng có c?n có th? h? ??n gan tr??c khi tr? ???c viêm kh?p”.

Thói quen sinh ho?t c?a b?n h?ng ngày c?ng có th? t?o ?i?u ki?n cho viêm kh?p phát tri?n, trong ?ó hút thu?c là nguy c? l?n nh?t. Phát ngôn viên c?a t? ch?c Arthritis Care khuyên r?ng: “Tr??c khi có m?t k?t lu?n chính xác v? tác ??ng c?a r??u, bia ??n ch?ng viêm kh?p măn tính, các b?n hăy ??n g?p bác s?, các chuyên gia t? v?n s?c kh?e ?? ?i?u tr? c?n b?nh này”

couple-photo-lr-digihomeco

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status