Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??u vang Úc

R??u vang Úc
Trong khi ng??i tiêu dùng hay nh?c ??n r??u vang c?a Pháp th́ trên th? gi?i có thêm r?t nhi?u ḍng vang ??c tr?ng c?a m?i vùng. ???c nh?c ??n g?n 200 n?m nay, r??u vang Úc c?ng ?n sâu vào tâm trí nh?ng ng??i có gu th??ng th?c. Ḍng Wydham Estate v?i h??ng v? ??c tr?ng c?a v??n nho x? s? Kangraru ?em ??n h??ng v? ?âm ?à và m?t mùi th?m lâu trong ṿm mi?ng. Hăy cùng khám phá !

 

R??u vang úc

 

R??u vang Úc hay c̣n g?i là vang Úc v?i h??ng v? ??m ?à th?m mùi trái cây ngày càng dành ???c s? quan tâm và ?ánh giá cao c?a ng??i dùng không ch? ? Vi?t Nam mà trên toàn th? gi?i. R??u vang Úc thu?c nhóm các n??c “new wine”, n?u so v?i nhóm “old wine” g?m các n??c có truy?n th?ng s?n xu?t r??u vang nh? Pháp, Ư. L?ch s? vang Úc b?t ??u cách nay h?n 160 n?m, do Yalumba thành l?p vào n?m 1849. K? t? khi thành l?p, các nhà tr?ng nho x? s? chu?t túi ?ă h?c h?i r?t nhanh và có nh?ng b??c ti?n v??t b?c. Vào gi?a nh?ng n?m 1980, các v??n nho h?o h?ng v?i gi?ng nh?p t? châu Âu (ch? y?u t? Pháp) ch? chi?m kho?ng 1/3 t?ng di?n tích th́ nay ?ă lên ??n 2/3 và ti?p t?c t?ng cao.

XEM GIÁ CÁC LO?I R??U VANG :   T?I ?ÂY 

tour-uc-thung-lung-nho


N??c Úc hi?n có h?n 60 vùng tr?ng nho ???c công nh?n trên kh?p ??t n??c, n?i ti?ng trên toàn th? gi?i v?i nh?ng lo?i r??u vang h?o h?ng. Ng??i tr?ng nho Úc bi?t rơ gi?ng nho nào thích h?p v?i khí h?u ??c thù c?a t?ng vùng. Có l? v́ th? mà n??c Úc có r?t nhi?u lo?i r??u vang n?i ti?ng nh? r??u vang tr?ng sauvignon t?ng ?o?t gi?i th??ng ? Margaret River mi?n Tây Úc, r??u vang ?? Pinot Noir và r??u vang n? c?a thung l?ng Yarra g?n Melbourne hay r??u vang Chardonnay th??ng h?ng ? thung l?ng Barossa, mi?n nam n??c Úc.

ly-vang-uc-va-nho

Gi?ng nho Úc có hàm l??ng ???ng t? nhiên cao do ??c ?i?m khí h?u và th? nh??ng. Nh?ng vùng có khí h?u nóng th́ các v??n nho th??ng ???c dùng cho s?n xu?t r??u vang n?ng (fortified wine), là lo?i vang có ?? c?n cao h?n b́nh th??ng (t? 17 ??n 21%). R??u vang n?ng c?a Úc th??ng ???c sánh v?i r??u khai v? Porto c?a B? ?ào Nha. V?i nh?ng vùng có khí h?u mát m? ho?c ôn hoà, r??u vang Úc th??ng có ?? c?n ph? bi?n t? 13-13,5%, th?m chí 14%. Nh?ng vùng tr?ng nho n?i ti?ng c?a Úc t?p trung ? mi?n nam g?m Barossa Valley, Margaret River, Swan Valley, Great Southern, Clare Valley…

nho-uc-1

Trái v?i quá tŕnh s?n xu?t vang truy?n th?ng c?a các n??c “old wine”, r??u vang Úc ???c phát tri?n d?a vào công ngh? hi?n ??i, v?i ch?t l??ng cao, ??m b?o các tiêu chu?n t??i mát (fresh) và trong su?t (clean). T?i th? tr??ng châu Á, r??u vang Úc ?ang chinh ph?c ?ông ??o ng??i tiêu dùng nh? s?n l??ng d?i dào, giá c? c?nh tranh và ??c bi?t là y?u t? m?i l?. Ngoài ra, h??ng v? c?ng là m?t ??c tr?ng rơ nét c?a r??u vang Úc. ?a s? vang Úc có mùi th?m trái cây chín và t?o nên c?m nh?n rơ nét mà không c?n ph?i có kh?u giác và v? giác th?t tinh t? ?? nh?n bi?t. V?i ??c ?i?m t??i mát và th?m mùi trái cây, r??u vang Úc r?t thích h?p v?i các món ?n có nhi?u gia v?. V́ th? mà y?m th?c Vi?t v?i các món g?i tr?n, g?i cu?n, ch? gị… làm t? ngu?n th?c ph?m t??i s? r?t “b?t” v?i vang Úc, mang l?i c?m giác m?i l? cho ng??i dùng!

ruou-vang-uc

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status