Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??u vang th?c ph?m ngon nh?t

R??u vang th?c ph?m ngon nh?t
R??u vang không nh?ng n?m trong danh m?c ?? u?ng t?t nh?t cho s?c kh?e mà theo các nhà chuyên gia v? ?m th?c nó c̣n là th?c ph?m t?t và ngon nh?t cho s?c kh?o. Sau ?ây là m?t s? ḍng r??u vang mà m?i ng??i có th? tham kh?o ?? bi?t m?c ?ích s? d?ng.


R??u vang- th?c ph?m ngon nh?t th? gi?i

Th?c ph?m ngon nh?t th? gi?i’

N?m 1826 tri?t gia v? ?m ng??i Pháp Jean-Anthélme Brilatt Savarin t?ng vi?t – Nh?ng th?c ph?m gây h?ng ph?n nh? làm lên nh?ng gi?c m? là: Th?t t?i màu, nho, th?t v?t, thú r?ng, ??c bi?t là th? c?ng t??ng t? nh? m?ng tây, c?n tây, n?m, vani… Nh?ng ông ?ă quên nh?c ??n r??u vang. G?n 200 n?m sau r??u vang m?i chính là th? nhân lo?i m? ??c.

R??u vang và th??ng th?c

T? lâu nhân lo?i ?ă dày công t́m hi?u xem vào d?p nào nên u?ng vang nào và u?ng nh? th? nào. „H?p, h?p, hăy c?n ly“ Baron Elie de Rothschild ?ă tr? l?i câu h?i c?a m?t phóng viên, ông ?ă u?ng Lafite ?? cao quí nh? th? nào. C̣n vào nh?ng d?p nào? Baron ?ă im l?ng, thay vào ?ó Lilly Bollinger, bà ch? c?a hăng Sâm-banh cùng tên ?ă tr? l?i: „Tôi u?ng Sâm-banh khi tôi vui, tôi u?ng khi tôi bu?n, tôi th??ng th?c khi tôi ??n ??c hay khi tôi xum v?y gi?a c?ng ??ng. Khi tôi không c?m th?y ngon mi?ng, tôi m? m?t chai và ???ng nhiên c? khi tôi ?ói. Nh?ng khi tôi khát tôi s? không ??ng ??n.

Vang ng?t thanh cao

?a ph?n ???c làm t? nho tr?ng, ??m ??c, nh?ng vang ng?t này thu?c nhóm ??t nh?t th? gi?i. V?i nh?ng lo?i vang ng?t th́ không ph?i làm ǵ nhi?u. Chúng ???c làm m?t ph?n ho?c toàn b? t? qu? nho héo, lo?i nho này ???c hái khi ?ă chín m?ng và ch? c̣n ít n??c. Nh?ng lo?i vang ng?t n?i ti?ng nh?t là vang Tokajer Hungari, vang dâu và dâu khô c?a ??c và Áo, vang Elsaesser Grain Nobles, vang Sauternes vùng Bordeaux, vang Monbazillac vùng Bargerac và vang Quart de Chaumes vùng Loire. Nh?ng lo?i r??u vang này không có n?m m?c và không có v? thiu.

Vang Port

Port là m?t lo?i vang ?? ng?t c?a B? ?ào Nha, tr?ng c?t v?i m?t ph?n nh? ph? gia Cô-Nh?c. V́ v?y th??ng có n?ng ?? c?n t? 18 ??n 20%Vol: Vang có ch?t l??ng t?t nh?t lo?i vang hoa qu? n?ng. Vang Port sau khi s?n xu?t có th? ?? trong chai 100 n?m. Màu vang chuy?n t? ?? th?m lúc ban ??u sang màu nâu vàng khi ?? lâu n?m.

wine-wine-grapes-white-green-blue-green-red-glass-red-wine-white-wine-1920x10803

Vang – m?t ch?t nh?y c?m

Nhi?t ?? b?o qu?n: * Lư t??ng t? 12oC ??n 14oC

• 0 ? nhi?t ?? 20oC r??u v?n không b? h?ng, tuy nhiên s? b?c h?i nhanh h?n. Trên 25oC có làm thay ??i mùi vang và có mùi n?u ?n (qu? ?ă ???c n?u)

Tránh ánh sáng:

• 1 Ánh sáng s? làm h?ng vang, v́ v?y các v? chai th??ng ???c làm t? thu? tinh nâu và xanh lá cây.

?? ?m không khí

*80% ??n 85 là ?? ?m không khí lư t??ng, ngay c? khi vang ???c ?óng nút và n?p t?t, th́ v?n có m?t s? trao ??i nh? không khí trong chai v?i môi tr??ng xung quanh. Trong môi tr??ng không khí quá khô s? làm vang b?c h?i nhanh h?n.

Nh?ng thay ??i nhi?t ??

• 2 ? m?i ?? nóng lên ??u làm cho vang trong chai n? ra.

• 3 ? m?i ?? l?nh xu?ng ??u làm vang trong chai co l?i

Vang tr?ng và Vang ??

Vang tr?ng:

• 4 (thông th??ng) ???c làm t? nho tr?ng

• 5 ???c u?ng t? khi c̣n m?i, có h??ng v? trong mát và hoa qu?

• 6 N?ng ?? c?n th??ng th?p h?n và th??ng có v? chua h?n vang ??.
Vang h?ng:

• 7 ???c làm t? nho ??, tuy nhiên n??c nho ép và v? nho sau m?t vài gi? ?? cùng s? ???c tách ra, v́ v?y k?t qu? là: r??u vang có màu h?ng t??i.
Vang ??:

• 8 Luôn ???c làm t? nho ??

• 9 ?i?u ??c bi?t là ch?t tan-anh (ch?t thu?c da) ? trong v? và s? ???c chi?t ra trong quá tŕnh lên men.

Ngay c? khi không có s? trao ?? không khí qua nút chai, thi vang ? trong v?n thay ??i sau hai, ba ho?c nhi?u n?m. Tuy nhiên không có lo?i vang nào ???c ?óng ch?t m?t cách tuy?t ??i. N?u ch?t l?ng trong chai b? b?c h?i nhanh, ?i?u ?ó có ngh?a: Nên u?ng vang th?t nhanh, n?u không nhi?u ôxi s? xâm nh?p vào trong chai và làm vang b? ôxi hoá.

Khi m? m?t chai r??u vang, nên ng?i nút chai xem vang có mùi nút không và sau ?ó th? xem r??u có b? mùi nút chai không. Nhi?u ng??i u?ng vang tr?ng coi ??n nh?ng h?t pha lê tr?ng ? d??i ?áy chai m?t l?i vang. ? ?ây mu?n nói ??n „s?i vang“ ?ó là m?t minh ch?ng cho m?t lo?i vang t?t. S?i vang không t??ng tr?ng cho mùi v? c?a vang, mà liên quan ??n mu?i Kali t? axit vang, xu?t hi?n khi lên men trong quá tŕnh l?u kho b?o qu?n. C?ng t??ng t? khi ?ánh giá nh?ng v?n ??c trong vang, ?i?u ?ó ch?ng t? vang không ???c l?c và b́nh ?n. Nh?ng lo?i vang này sau khi rót và t?o ra h́nh lá nh? li ti trong c?c, nó không khác nh?ng ph?n c?n c?a axit cabonic t? nhiên xu?t hi?n trong quá tŕnh lên men. axit cabonic t? nhiên trong vang tr?ng ??ng ngh?a r?ng vang ?ó „gịn“, t??i và s?i b?t. Vang ?? th́ ng??c l?i, nh?ng b?t m?ng ??ng trên b? m?t và không bi?t m?t, ?i?u ?ó ch?ng t? ng??i làm ?ă quên b́nh ?n vang.

Th? vang – Nh?ng chi?c chai m? n?p h?.

Ôxi là k? thù ?áng s? nh?t c?a r??u vang. Ch? ??n ngày hôm sau vang ?ă có v? thiu ho?c ôxi hoá. Nh?ng ??i v?i vang m?i th́ khác, v́ trong chai v?n ch?a m?t l??ng l?n l?u hu?nh có th? t?o kháng l?i ôxi. Do ?ó nh?ng vang ?? giàu hàm l??ng tan-anh s? ngon nh?t sau m?t ngày m? nút chai, ví d?: Bordeaux, và nh?ng lo?i vang Cabernet Sauvignon, Merlot, vang ?? Tây Ban Nha, vang Daeos B? ?ào Nha, vang Chianti ư, vang Barolos m?i và vang Shiraz Úc ?? ??n ngày hôm sau s? ngon h?n. Nh?ng la?i vang nay c?n không khí. Trái l?i, vang Filigrane, nh?ng lo?i vang v?i mùi nh? s? m?t d?n v? ngon, nh? vang ?? Burgunder và vang tr?ng ít axit c?a khu v?c phía nam Châu Âu. Nh?ng lo?i r??u vang lâu n?m m?t ?i h??ng v?, v́ do quá tŕnh b?o qu?n l?u kho ?ă b? ôxi xâm nh?p.

?i?u ng?c nhiên c?a vang tr?ng

Hăy nhanh chóng ?? vang tr?ng ? n?i có nhi?t ?? b?o qu?n thích h?p. ?? ?á l?nh vào b́nh và d?ng ng??c c? chai xu?ng phía d??i, sau 5 phút l?c nh? và ?? c? chai trong ?á, 5 phút ti?p theo sau ?ó l?y chai ra kh?i ?á và m? r?i ??t ??t chai v?i ?áy ? phía d??i vào trong b́nh.

D?n ch? cho vang ??

Khi l?y vang ?? t? t?ng h?m lên, thông th??ng vang v?n c̣n quá l?nh. ?? vang ??t ???c nhi?t ?? pḥng có th? ??t vang vào n??c ?m ho?c bên ḷ s??i. Trong tr??ng h?p vang quá ?m, có th? ??t vang vào n?i làm l?nh, m?t b́nh ?ă ho?c ?? m?t lúc trong ng?n ?á c?a t? l?nh.

L?ng g?n vang ??

B?c c?n th?n trong m?t b́nh thon c?. ??i v?i nh?ng vang ?? m?i giàu hàm l??ng tan-anh vi?c thông khí mang l?i m?t l?i v? h??ng v?. ??i v?i nh?ng lo?i vang lâu n?m c?n s? ???c tách kh?i vang. Vi?c l?ng g?n không khác so m?t cú s?c ôxi ??i v?i vang. Nh?ng la?i vang giàu hàm l??ng tan-anh quá tŕnh này s? ch?m h?n. Tuy nhiên n?u mu?n u?ng s?m s? c?n tr? giúp thông qua l?ng g?n.

Ch?n, ki?u dáng và ch?c n?ng c?a ly u?ng

Vang càng ngon, ly càng ph?i chu?n. Ly trong su?t và m?ng. Môi ph?i c?m nh?n ???c nhi?t ?? c?a vang. Thành c?c ph?i ???c mài, ?? vang ch?y th?ng vào trong l??i và không ch?y ra ngoài. Ly u?ng không ???c quá nh?, th? tích c?c ph?i l?n t?i thi?u g?p 3 l?n so v?i l??ng rót vào ?? vang có có th? to? h??ng.

Nh?ng l?u ư nh? ??i v?i ng??i u?ng vang

Nhà v?n Ernest Hemingway ?ă vi?t trong Margaux t?a sáng „Vang là s?n ph?m v?n minh c?a th? gi?i“. Rơ ràng, u?ng vang khác v?i u?ng Whisky, vang không ???c u?ng theo ki?u t?ng ng?m nh?. Khi vang r?i c?c, môi trên s? ch?m vào ??u tiên và sau ?ó rót vang c?n th?n vào trong mi?ng qua môi ?ă m?. Nghe có v? r?t khó kh?n, nh?ng trong th?c t? ?ó là m?t cách th??ng th?c tho? mái và hoàn toàn t? nhiên. Không nên u?ng ?c ngay, nên ?? vang m?t lúc trong mi?ng ?? cho h??ng v? lan to?, vi?c xúc vang trong mi?ng s? phù h?p cho vi?c th? vang, nh?ng không phù h?p khi ng?i vào bàn ?n.

• 10 Sau ?ó u?ng ti?p 2 ??n 3 ng?m n?a – cách uông c?a ng??i sành u?ng

• 11 U?ng m?t h?i sâu và ph?ng m?m bên bàn và c? g?ng u?ng hêt ph?n r??u c̣n l?i – cách uông c?a nông dân

Không nên c?m vào ph?n thân ly, mà nên c?m ? ph?n cán ly.

H??ng, v? c?a vang

H??ng và v? là nh?ng nhân t? quan tr?ng nh?t c?a vang. Có kho?ng 800 mùi ?ă ???c khoa h?c chúng minh và ???c xác ??nh thành ph?n hoá h?c.

S? t?n công

L?n ??u tiên khi vang ch?m l??i ???c g?i là s? t?n công, khi ?ó s? c?m nh?n ???c v? ng?t hoa qu? c?m nh?n ???c s? tho?i mái hay m?t c?m giác khó ch?u

Nh?m nháp

??i v?i vang cho th?y, li?u vang ??ng l?i ? phía trong r?ng hay ch? ??ng l?i h??ng th?m, v? tan-anh và có m?t sâu h?n

K?t thúc

Sau khi nhu?t cho th?y, v?n c̣n ??ng l?i c̣n ??ng l?i. Nh?ng chuyên gia nói ??n c?m t? “rút lui” ng?n ho?c dài.

Nh?ng h??ng th?m khác nhau c?a vang


H??ng s? c?p (Primäraromen)

Chanh, b??i, hoa keo, ??ng th?o, hoa h?ng, anh ?ào, phúc b?n t? Thu? S?, dâu (qu? mân xôi), vi?t qu?t, dâu (ng? gia b́), c?, t?m ma, m?ng tây xanh, ?t ?à L?t xanh.

H??ng th? c?p (Sekundäraromen)

M?t ong, v?i, táo mèo, lê, d?a, ?u ??, xoài, chu?i, h? ?ào, b?, v? bánh mư, ngh? tây, tiêu ?en.

H??ng tam c?p (Tertiäraromen)

Qu? khô, m?t nh?, nho khô, vang Port, c?m ch??ng, d?u ôliu, ca cao, sôcôla, h?t cà phê, g? bá h??ng, cam th?o, vani, caramen, nh?a thông, n?m, rêu, thu?c lá

Elsass

14 ha nho ???c s? d?ng s?n xu?t r??u vang –Rhin & Bas-Rhin t?i Departments Haut.

H??ng th?m: Hoa keo, d?a, chanh, táo mèo, qu? mâm xôi, thiên trúc qú, m?n nh?, m?t ong, nho x?, hoa h?ng, b? ??, ??ng th?o.

Có câu thành ng? „May m?n nh? Chúa ? n??c Pháp“. 7 khu v?c tr?ng nho – n?i ?ă mang l?i ni?m vinh d? cho vùng này – là nh?ng viên châu ng?c t?m h??ng. H??ng th?m trái cây làm cho vang m?i có mùi v? d? ch?u và ?ó là h??ng: d?a, chanh và tào èo ??i v?i nh?ng vang tr?ng và dâu (qu? mâm xôi) trong nh?ng lo?i vang Pinot Noir. H??ng m?n ???c cho ?i?m ??c bi?t ?? làm h??ng li?u, cùng v?i hoa h?ng, ??ng th?o, m?t ong và hoa b? ?? ???c nuôi d??ng b?i h?i ?m và ánh sáng m?t tr?i, ?ă làm lên h??ng v? tuy?t h?o c?a nh?ng tên tu?i c?a vang Pinot Gris và Riesling.

R??u Vang Bordeaux

Khu v?c tr?ng nho vang ??u tiên c?a Th? gi?i, v?i 102 000 hécta di?n tích ??t canh tác và nh?ng ph?m ch?t ??t r?t khác nhau. Nh?ng lo?i vang b?t, vang h?ng, vang tr?ng và vang ?? v?i nh?ng tên tu?i nh? Yquem, Latour và Petrus ???c s?n xu?t t?i vùng Bordeaux.

R??u Vang ?? Bordeaux

H??ng ??c tr?ng: Qu?, phúc b?n t? ?en, s?i, dâu (qu? mâm xôi), khói, x? h??ng, c?m ch??ng, h?t tiêu, ?t xanh ?à L?t, hoa h?ng, n?m c?, ??ng th?o. Hai khu v?c tr?ng nho mang ??m h??ng v? c?a vang ?? Bordeaux: Cabernet-Sauvignon phát tri?n ???c m?t c?u trúc m?m d?o và h??ng th?m m?nh m? và d?u êm c?a nh?ng qu? ?? (nh? dâu và phúc b?n t? ?en), theo cùng v?i nh?ng h??ng c?a gia v? (qu?, c?m ch??ng). Nh?ng vùng l?nh h?n và nh?ng th??ng hi?u nh? phát tri?n h??ng th?m c?a h?t tiêu. H??ng th?m c?a vang Merlot g?i nh? h??ng ??ng th?o và hoa h?ng. Nh?ng vang lâu n?m h?n l?u gi? h??ng ??ng v?t nh? x? h??ng, th?t ng?c nhiên g?n liên v?i h??ng th?m c?a n?m c?. B?o qu?n b?ng thùng c?n có h??ng c?a khói và g? s?i.

Vang Loiretals:

T? Sancerre t?i Saint-Nazaire có trên 800km c?a Loire giàu có ng?c nhiên v? h??ng li?u.

Vang tr?ng

H??ng: M?, keo, h?nh ?ào ??ng, n? hoa phúc b?n t? ?en, chanh, táo mèo, c? t??i, khói, i?t, m?t ong, táo, b? ??.

Nh?ng tính ch?t ??c tr?ng c?a vang Sauvignon ph?i k? ??n s? k?t h?p h??ng th?m (c?a phúc b?n t? ?en và h??ng th?m trái cây) ?ă ??a lo?i vang này ??n ??nh cao vinh quang trên kh?p th? gi?i. H??ng th?m c?a m? t? ch?, h??ng th?m c?a m?t ong hoa keo (-) và b? ?? c?ng ?óng góp m?t ph?n t?o ra h??ng th?m c?a vang này. Nh?ng ?i?m m?nh và ph?m ch?t c?a các lo?i vang này bù ??p cho hàm l??ng l?n axit c?a chúng.

Vang Port

H??ng: cà phê, caramen, phúc b?n t? ?en, anh ?ào, s?i, sô cô la, dâu (qu? mâm xôi), l?c, m?n, cam th?o, vani, ??ng th?o.

Nhăn hi?u xu?t x? t? vùng Port tr?i dài t?i Douro trên di?n tích 24.000ha trong m?t thung l?ng, n?i có khí h?u oi nóng. Vang Port ???c l?y t? các vùng tr?ng nho khác nhau. Nh?ng vùng tr?ng nho ngon ??c bi?t không th? không k? ??n Touriga Nacional và Tinta Cao. Vang Port giàu dinh d??ng và ??m ??c.

H??ng th?m: cà phê, caramen, sôcôla, l?c, cam th?o và vani, không th? quên nh?ng h??ng th?m trái cây c?a phúc b?n t? ?en, anh ?ào, dâu (qu? mâm xôi) và ng? gia b́.

Nh?ng l?i c?a r??u vang và nh?ng nh?m t??ng khác

Mùi c?a nút chai là l?i r??u vang ph? bi?n nh?t. Ngoài ra c̣n r?t nhi?u mùi l? khác nhau có th? ?nh h??ng t?i h??ng v? c?a vang. Nguyên nhân th??ng là nh?ng l?i trong quá tŕnh s?n xu?t và b?o qu?n vang. ??i v?i nh?ng chai vang b? l?i ??ng bao gi? nói „Pardon“ (xin l?i), có ngh?a là „hăy ?? ?i“, không bao gi? ???c s? d?ng ??n n?u ?n, ??c bi?t nh?ng lo?i vang có nút chai.

Nh?ng l?i vang ph? bi?n

Không c̣n t??i: – không t??i, có mùi c?a táo th?i, ? vang ?? có mùi c?a hoa cúc.

Ch?n ?oán: ch?t l??ng kém, tuy nhiên không ph?i là l?i vang

Ôxi hoá: – c?c k? không t??i, nh?t nh?o, mùi h? ?ào, ôxi háo, ôi thiu

Ch?n ?oán: L?i r??u

Kh?c ph?c: không th?

Mùi c?a thùng ??ng:- mùi m?c, không s?ch, ??t ?m, m?c

Ch?n ?oán: L?i này là do mùi thùng ??ng y?u, r??u v?n dùng ???c, n?u không r??u s? b? ch?y ra ngoài

Kh?c ph?c: Mùi c?a thùng ??ng không bao gi? h?t.

Chua mùi trái cây: – thu?c t?y s?n móng tay, keo dán

Ch?n ?oán: sau khi m? chai ôxi ?ă xâm nh?p.

Kh?c ph?c: ??i v?i nh?ng lo?i vang có n?ng ?? c?n cao s? khó kh?c ph?c h?n so v?i lo?i có n?ng ?? c?n th?p.

V? chua t? s?a: – B?t s?a, n??c s?a trong, m?t ph?n d?a chua

Ch?n ?oán: do thi?u hàm l??ng l?u hu?nh trong quá tŕnh b?o qu?n vang.

Khác ph?c: Thông th??ng vang s? b? h?ng

L?u hu?nh: Mùi diêm cháy, x?c nh? lên m?i

Chu?n ?oán: Hàm l??ng l?u hu?nh b?m vào trong vang quá l?n.

Kh?c ph?c: Thông khí cho vang có th? làm mùi l?u hu?nh gi?m ?i.

Mùi nút chai

- mùi ?m, m?c, mùi ng?t

Chu?n ?oán: L?i xu?t phát do quá tŕnh s?n xu?t, các n?m m?c không ch?t h?t trong quá tŕnh kh? khu?n.

Khác ph?c: không th?

Nhi?u g? quá: v? vani ng?t ??m, mùi g? cháy, mùi mùn c?a t??i.

Chu?n ?oán: ?ây không ph?i là l?i r??u, ch? y?u do b?o qu?n vang quá lâu trong thùng m?i t? g? s?i (Barriques) và thùng ??ng ???c ??t quá già.

Kh?c ph?c: không th?, thông th??ng ??i v?i vang ? c?a h?i ngo?i.

Th??ng vang th?c th? nào, ? ?âu và khi nào?

L??i:

Ng?c, h?ng và l??i có hàng ngh́n m?m v? giác, ?a ph?n t?p trung ? ??u l??i và vi?n l??i. Do ?ó l??i s? tr?i nghi?m ?? ??m ??c c?a r??u, m?m m?i hay thô ráp, c?ng nh? nhi?t ??. L??i ch? có th? c?m nh?n ???c 4 la?i v? giác

V? ??ng- ? ph?n phía trong sau cùng c?a l??i

V? chua – ph?n gi?a quanh vi?n l??i

V? m?n-gi?a ph?n tr??c và gi?a l??i

Ng?t-? ph?n ??u l??i

Ch? c?n v?i m?t cách th? ??n gi?n có th? kh?ng ??nh ???c xem ai thu?c nhóm nh?ng ng??i không sành ?n u?ng ho?c nh?ng ng??i b́nh th??ng. V?i m?t th́a cà fê ?? th? m?t cách ng?u nhiên s?a t??i (3,5% ch?t béo) và m?t l?n v?i váng s?a (30% ch?t béo). N?u nh?ng m?m l??i không c?m nh?n ???c s? khác bi?t c?a 2 lo?i ch?t béo này, th́ ng??i ?ó x?p vào nhóm không sành, nh?ng ng??i này c?ng không c?m nh?n ???c nh?ng s? khác bi?t khác c?a v? giác.

M?i

M?t c? quan c?m giác khá nh?y c?m h?n so v?i l??i chính là m?i. Có kho?ng 1,5 tri?u t? bào kh?u giác. Ph?n l?n nh?ng ǵ con ng??i ta c?m th?y ngon h? ??u tin r?ng trong th?c t? s? ng?i th?y nh? v?y.

Vang PH?I có v? th? nào?

Vang tr?ng

Nh?ng lo?i vang ???c s?n xu?t t? m?t vùng tr?ng nho, s? có v? ??c tr?ng v? ?? thu?n khi?t c?a lo?i ?ó. ??c bi?t ??i v?i vang tr?ng ??c tr?ng v? ch?ng lo?i là tiêu chí ?ánh giá ch?t l??ng. V́ th?, ng??i Pháp ?ă g?i ?ây là tṛ ch?i t?p th? c?a v? trí, ??t và khí h?u. Có ngh?a là: H??ng th?m ??c tr?ng c?a m?t lo?i s? thay ??i t? vùng tr?ng nho này ??n vùng khác. Ngay c? khi vang ???c tri?t xu?t ? cùng vùng tr?ng nho, th́ nhi?u lo?i vang c?ng ch? gi?ng chút ít.

Chardonnay – h??ng: h?nh nhân, d?a b?, chanh, b??i, chu?i

Chenin Blanc:- h??ng táo, h?nh nhân, quít

Các h??ng li?u c?a gia v?: – hoa trà, nhăn, b? ??, bánh ḿ

Gruener Veltiner: – H??ng ?t ?à L?t, h?t tiêu,

Pinot Blanc: – h??ng lê, trà,

Pinot Gris:- Khoai tây, bánh m?, h?nh nhân cháy, m? l?n mu?i

Riesling:- Anh ?ào, m?, d?a b?, x?ng

Sauvignon Blanc:- ?t ?à l?t, cà chua xanh, phúc b?n t? ?en, dâu

Welschriesling:-Táo, h??ng keo

Vang ??

? vang ?? th́ h??ng v? t?ng la?i l?i ?a d?ng h?n r?t nhi?u. Vang Cabernet Chile, Sauvignon ??c tr?ng b?i (bên c?nh Cassis ??c tr?ng) c̣n làm ta nh? ??n m?t v? b?c hà ho?c b?ch ?àn -k?o ng?m. Nh?ng ng??i u?ng vang kinh nghi?m có th? nh?n ra Cabernet ? ??c ?i?m này. M?t Cabernet vùng Bodeaux không bao gi? có v? b?ch ?àn, thay vào ?ó là g? bá h??ng. Ngoài ra r??u vang ?? th??ng ???c làm t? nhi?u vùng tr?ng nho khác nhau. Thông quá ?ó h??ng vang ?? s? hoà ch?n ?a d?ng h?n so v?i vang tr?ng.

Blauer Zweigelt – N??c ?ào, c?m ch??ng

Blaufraenkisch: – Ng? da b́, Kon-fit-tuya anh ?ào, x? h??ng, sôcôla ??ng.

Cabernet franc – dâu xanh, h?t tiêu xanh, n??c ?t ?à L?t, c?

Cabernet Sauvignon –xê ?i, g? bá h??ng, tiêu Thu? S?, c?m ch??ng, b?ch ?àn.

Merlot: dâu, xê ?i, m?n, x? h??ng

Pinot Noir: ng? da b́, m?t nh? ?ào, m?n, c?m ch??ng.

Pinotage: – Anh ?ào chua, m?n, chu?i, tiêu, qu?

Syrah (Shraz): – phúc b?n t? Thu? S?, n?m c?, th?t, ??ng th?o

Tempranillo: Dâu (qu? mâm xôi), vi?t qu?t, g? ?àn h??ng, h??ng x?

Zinfandel: Phúc b?n t? Thu? S?, n??c mân, chu?i, tiêu

Nhi?m v? c?a n?p chai

N?p chai ??m b?o tính nguyên b?n c?a vang – th?i c? ??i vi?c làm gi? vang r?t ph? bi?n. Ngoài ra n?p chai c?ng làm gi?m quá tŕnh trao ??i gi?a vang trong chai v?i môi tr??ng bên ngoài. Cu?i cùng n?p chai c̣n có th? b?o v? r??u tr??c m?t s? phái ho?i nguy hi?m: M?t nút

Nút b?c và nh?ng th? liên quan

Nút b?c t? nhiên

H?u h?t các chai vang ??u ???c ?óng nút b?c t? nhiên. Vi nó ???c làm t? v? c?a s?i chuyên dùng làm nút b?c („Quercus suber“), nên nó c?ng là lo?i nút ??t nh?t. Nút b?c ???c ép ch?t vào trong c? chai, r?t b?n, mùi trung tính và là m?t s?n ph?m c?a t? nhiên – c?ng nh? vang. Nh?ng l?i nút b?c ?a ph?n b?t ngu?n t? quá tŕnh ch? bi?n và b?o qu?n. Trên 50% nút b?c chai xu?t x? t? B? ?ào Nha. M?t s? ít t? Sardinien, Nam Phi, Tây Ban Nha và Pháp. Tuy nhiên do ngành s?n xu?t r??u vang ph?t tri?n không ng?ng nên v?t li?u làm nút b?c ?ă tr? lên khan hi?m.

Nút b?c là ǵ?

Nút b?c – là nh?ng t? bào ?ă ch?t c?a v? cây s?i chuyên dùng làm nút b?c. Thành ph?n bên trong c?a t? bào là ch?t nit?, c̣n v? t? bào là Suberin. Suberin là m?t ch?t không th?m n??c, chúng ng?n ch?t l?ng t? trong nút b?c ch?y ra. V́ v?y chai ???c ?óng b?ng nút b?c r?t thích h?p ?? làm chín mu?i r??u vang. Ngoài ra nút b?c c?ng có tính ?àn h?i.

R??u vang và trái tim

R?t hi?m ng??i trên th? gi?i u?ng vang ?? ??c b?o v? tr??c ch?ng nh?i máu c? tim. N?m 1991 kênh truy?n h́nh M? CBS ??a tin v?i ch? ??: Dinh d??ng cho s?c kho?. Kênh này ?ă trích d?n nh?ng k?t qu? t? các cu?c nghiên c?u nh?ng th?c ph?m không t?t cho s?c kho? ??i v?i ?àn ông Pháp và so sánh v?i nh?ng nghiên c?u t??ng t? ? M? cho th?y: ?àn ông Pháp hút thu?c nhi?u h?n ?àn ông m?, ch?i ít th? thao và dùng nhi?u ch?t béo nh? b?, fo-mát, th?t hun khói . Tuy nhiên ng??i Pháp u?ng vang ?? vào b?a tr?a, l??ng vang tiêu th? nhi?u h?n 10 l?n. Và nh?ng ng??i m?c b?nh nh?i máu c? tim it h?n t? 30 ??n 50%. Ch?t tan-anh (là m?t ch?t axit) có tác d?ng b?o v? tim. Nó ??y m?nh quá tŕnh s?n xu?t protein HDL và làm gi?m m?t l??ng Cholesterin nguy hi?m s?n sinh t? Protein LDL r?t ph? bi?n. ? nh?ng th?c ph?m ch?a nhi?u ch?t béo chúng bám ch?t l?y thành tim và ng?n oxi, c?n tr? ḍng l?u thông máu, ??n khi các c? tim b? m?t. Vang ?? v?i hàm l??ng l?n ch?t tan-anh ?ă ng?n ng?a ???c quá tŕnh này.

Ngày nay bác s? khuyên 2 ly vang (0,1l) ??i v?i ph? n? và 3 ly ??i v?i ?àn ông.

R??u vang và ?? ?n

Nguyên lư c? b?n: Hăy ch?n m?t lo?i r??u vang mà ḿnh và khách c?m th?y ngon mi?ng nh?t. Ví d? khi ?n cá th́ nh?t thi?t ph?i u?ng lo?i vang ?? nh?, s? làm ta c?m th?y thanh th?n. T?i sao không, nh?ng n??c phía nam th??ng dùng vang ?? ngon cho món cá.

Nh?ng nguyên lư c? b?n khi chon r??u vang:

1. S? hài hoà quy?t ??nh vi?c ch?n vang. ??i v?i ?? ?n và r??u vang, th́ ?? m?nh c?a v? giác ph?i b? sung cho nhau. B?a ?n càng n?ng, th́ vang c?n m?nh và n?ng . B?a ?n càng nh?, th́ vang c?n nh? h?n và y?u h?n (t??i, trái cây và n?ng ?? c?n th?p)

2. Th?t và n??c s?t c?ng quy?t ??nh r??u vang. N?u các món có th?t không dùng n??c s?t, th́ th?t s? quy?t ??nh cho vi?c ch?n vang, n?u có nhi?u ho?c không nhi?u n??c s?t l?m, th́ n??c s?t nh?t ??nh s? quy?t ??nh vi?c l?a chon r??u, ch? không ph?i th?t. Nguyên lư: vang tr?ng dùng v?i lo?i th?t sáng màu, vang ?? dùng v?i lo?i th?t t?t màu, v? c? b?n th́ nguyên lư này ?úng, nh?ng nhi?u tr??ng h?p c?ng không th? áp d?ng.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status