Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??u vang M? v?i Huy?n tho?i

R??u vang M? v?i Huy?n tho?i
???c th? gi?i bi?t t?i v?i v? trí là m?t trong nh?ng ng??i có kh?i tài s?n k?ch xù 1,2 t? USD, E J Gallo c̣n n?i ti?ng h?n v?i vai tṛ là m?t trong nh?ng nhân v?t ?i tiên phong trong l?nh v?c s?n xu?t r??u vang c?a M? và ??a th??ng hi?u r??u vang c?a M? v??n ra th? gi?i


Huy?n tho?i r??u vang c?a M?

 

???c th? gi?i bi?t t?i v?i v? trí là m?t trong nh?ng ng??i có kh?i tài s?n k?ch xù 1,2 t? USD, E&J Gallo c̣n n?i ti?ng h?n v?i vai tṛ là m?t trong nh?ng nhân v?t ?i tiên phong trong l?nh v?c s?n xu?t r??u vang c?a M? và ??a th??ng hi?u r??u vang c?a M? v??n ra th? gi?i. Ngày 6/3/2007, cái tin Ernest Gallo qua ??i ? tu?i 97 ?ă gây xôn xao d? lu?n và ???c báo gi?i kh?p n?i ??c bi?t quan tâm và không ti?c l?i ca ng?i ông.

Khi th??ng th?c nh?ng h??ng v? ??c tr?ng, h?p d?n c?a lo?i r??u vang E&J Gallo danh ti?ng ngày nay, ít ng??i có th? bi?t ???c r?ng th??ng hi?u E&J Gallo n?i ti?ng này có ngu?n g?c xu?t x? vô cùng gi?n d?. N?m 1933, sau khi M? chính th?c xoá b? l?nh c?m s?n xu?t và kinh doanh các lo?i ?? u?ng có c?n, b?t ??u t? m?t c? s? s?n xu?t nh? v?i v?n v?n ch? có t?ng c?ng 3 công nhân, cùng v?i th?i gian và nh?ng n? l?c phi th??ng c?a Ernest Gallo, r??u vang E&J Gallo ?ă d?n kh?ng ??nh ???c v? trí trên th? tr??ng v?i nh?ng h??ng v? ??c tr?ng, ch?t l??ng hoàn h?o.

Hi?n nay, E&J Gallo Winery là nhà s?n xu?t và cung c?p r??u vang l?n nh?t t?i M? và th? hai trên th? gi?i. Tính riêng trong n?m 2006, t?ng thu nh?p c?a E&J Gallo Winery ?ă ??t con s? k? l?c 980 tri?u USD, trong ?ó lăi ??t 44 tri?u USD v?i m?ng l??i khách hàng r?ng l?n ? h?n 85 qu?c gia trên th? gi?i.

Ng??i M? g?c Italia

Là m?t doanh nhân thành ??t trên n??c M?, nh?ng ít ng??i bi?t ???c r?ng Ernest Gallo l?i không ph?i là ng??i g?c M?. Ông sinh ngày 18 tháng 3 n?m 1909 t?i Sierra Nevada, California trong m?t gia ?́nh có 3 ng??i con và Ernest Gallo là anh trai c?. B? c?a Ernest Gallo là ng??i g?c Italia di c? sang M? sinh s?ng, ông ?ă t?ng làm công vi?c l?y r??u t? các c? s? s?n xu?t sau ?ó giao bán t?i các quán bar ? Oakland vàSan Francisco.

Gia ?́nh bên m? c?a Ernest Gallo có ngh? s?n xu?t r??u vang ?? và cho t?i khi ông ngo?i c?a Ernest Gallo qua ??i n?m 1916, x??ng r??u c?a gia ?́nh ?ă s?n xu?t và bán ???c t?ng c?ng 9.000 gallon (1gallon t??ng ???ng v?i 3,7 lít) r??u vang ??.

T?i n?m 1920, b? m? Ernest Gallo ?ă mua m?t trang tr?i g?n Modesto ?? tr?ng nho cung c?p cho các nhà s?n xu?t r??u vang. Trang tr?i nhà Ernest Gallo g?n v?i các ???ng giao thông v?n chuy?n t?i các thành ph? phía Tây c?a M? t? Boston t?i Carolinas, Pittsburgh, Cleveland và Buffalo.

T? nh?, Ernest Gallo ?ă cùng các em làm quen v?i các công vi?c tr?ng nho c?a gia ?́nh, t?i n?m 17 tu?i, Ernest Gallo ?ă ph?i tr?c ti?p áp t?i các chuy?n nho c?a gia ?́nh t?i các nhà máy s?n xu?t r??u.

Công vi?c t?i nông tr?i c?a gia ?́nh nhà Ernest Gallo ?ang ho?t ??ng b́nh th??ng th́ Chính ph? M? ban hành lu?t c?m các lo?i ?? u?ng có c?n, các lo?i s?n ph?m dùng cho s?n xu?t r??u vang không c̣n th? tr??ng ?? tiêu th?. Trang tr?i c?a gia ?́nh Ernest Gallo c?ng m?t d?n ngu?n tiêu th? nho và b?t ??u b? thua l? và ch?u nh?ng kho?n n? n?ng n?. Do khó kh?n d?n ??n cùng qu?n, vào bu?i sáng ngày 21 tháng 6 n?m 1933, Joseph Gallo – b? c?a Ernest Gallo – ?ă b?n ch?t v? t?i nhà và sau ?ó ông c?ng dùng súng t? sát và b? l?i ba ng??i con.

Là anh c?, ??ng tr??c hoàn c?nh khó kh?n ?ó, Ernest Gallo ?ă tr? thành tr? c?t trong gia ?́nh. Gác l?i nh?ng khó kh?n và ?au bu?n, Ernest Gallo v?n ti?p t?c các công vi?c t?i trang tr?i c?a gia ?́nh v?i c??ng ?? làm vi?c 16 gi? m?i ngày mong ??a các em thoát kh?i t́nh tr?ng khó kh?n ?ó ?? khôi ph?c l?i kinh t? c?a gia ?́nh.

Th?t may m?n, sau khi b? m? m?t ???c 2 tháng, l?nh c?m s?n xu?t và tiêu th? r??u ???c r? b?, Ernest Gallo ?ă quy?t ??nh ??a gia ?́nh ?i theo con ???ng s?n xu?t và kinh doanh r??u vang.

V?i kho?n ti?n vay c?a m? v? là 5.900 USD, Ernest Gallo ?ă cùng ng??i em trai thành l?p x??ng s?n xu?t và kinh doanh r??u vang gia ?́nh. Do ngu?n v?n nh? h?p, Ernest Gallo và em trai ?ă ph?i thuê m?t ??a ?i?m nh? ?? ??t x??ng v?i s? l??ng nhân công ch? có v?n v?n 3 ng??i. Ernest Gallo ph? trách chung và m?ng bán s?n ph?m, ng??i em th? hai Julio và ng??i em th? ba Joe ph? trách khâu ch? bi?n nguyên li?u s?n xu?t.

Khi b?t tay vào s?n xu?t, c? 2 anh em Ernest Gallo m?i ch? bi?t s? s? v? r??u vang và s?n ph?m nho dùng ?? s?n xu?t r??u vang và ch?a th?c s? hi?u ???c cách ? r??u bài b?n. Ernest Gallo ?ă t́m mua cu?n sách h??ng d?n cách ? r??u và h??ng d?n kinh doanh c?a nhà xu?t b?n Modesto Public Library và b? ra nhi?u th?i gian ?? nghiên c?u và áp d?ng vào các công vi?c kinh doanh c?a ḿnh.

Trong th?i gian ??u, Ernest Gallo ?ă làm vi?c mi?t mài, có ngày th?i gian làm vi?c c?a ông lên t?i 16 gi? r?i sau ?ó l?i mang các s?n ph?m c?a ḿnh ?i kh?p n?i rao bán và t́m ngu?n ??u ra cho s?n ph?m. T?i n?m 1936, do làm vi?c v?i c??ng ?? quá cao, Ernest Gallo ?ă ph?i nh?p vi?n và n?m li?t gi??ng 6 tháng ṛng v́ ki?t s?c.

Xây d?ng thành công th??ng hi?u r??u vang E&J Gallo

Ngay t? khi b??c vào ho?t ??ng, các s?n ph?m c?a Ernest Gallo ch?a có ???c m?t nhăn hi?u riêng và ch?a ???c nhi?u ng??i bi?t t?i nh?ng ?ă g?p ph?i s?c c?nh tranh r?t l?n c?a các nhà s?n xu?t r??u vang ?ă thành danh nh? Petri, Cribari hay các nhăn hi?u r??u vang n?i ti?ng c?a Italia và Thu? S? t?i th? tr??ng ??a ph??ng.

V́ v?y, Ernest Gallo ?ă t?p trung vào ch??ng tŕnh ti?p th? và qu?ng cáo các s?n ph?m c?a ḿnh, ch? y?u là lo?i r??u không ?óng chai. Cách qu?ng cáo lúc ?ó c?ng r?t thô s? và th? công, Ernest Gallo và em trai Julio ?ă ph?i thay nhau lái xe trong su?t 24 gi? m?i ngày ?? ?i rao bán ? nhi?u ??a ph??ng khác nhau.

Nh? ?ó, Ernest Gallo ?ă thu ???c nh?ng thành công b?t ng? v?i 177.847 gallon r??u vang ?? ???c tiêu th? và thu ???c t?ng c?ng 30.000 USD trong n?m ??u tiên, Ernest Gallo b?t ??u t?o lâp ???c c? s? ban ??u cho các s?n ph?m c?a ḿnh.

Nh?m m? r?ng h?n n?a th? tr??ng và nâng cao s?c c?nh tranh v?i các s?n ph?m cùng lo?i khác, Ernest Gallo c̣n t?p trung nghiên c?u nâng cao ch?t l??ng và t?o cho s?n ph?m c?a ḿnh nh?ng h??ng v? ??c tr?ng, có s?c cu?n hút cao ??i v?i ng??i tiêu dùng, ??ng th?i l?y nhăn hi?u riêng cho các lo?i r??u c?a ḿnh.

Nhăn hi?u r??u s?m mang l?i thành công cho Ernest Gallo chính là lo?i r??u mang tên Thunderbird. Sau khi nghiên c?u th? tr??ng châu M? và c? châu Phi, Ernest Gallo th?y r?ng kh?u v? c?a ng??i tiêu dùng ? các khu v?c này ?ă h?p v?i các lo?i r??u có n?ng ?? cao h?n, tuy nhiên trên th? tr??ng h?u nh? các lo?i r??u vang khác l?i có n?ng ?? th?p. V́ v?y ông ?ă b?t tay vào nghiên c?u và ??a vào s?n xu?t lo?i r??u vang tr?ng có n?ng ?? c?n 21%.

?? t?ng thêm h??ng v? th?m ngon, d? u?ng khi t?ng n?ng ?? c?n, Ernest Gallo t́m mua k? thu?t tiên ti?n ?? pha tr?n h??ng v? chanh, chi phí cho vi?c pha ch? h??ng li?u vào r??u không quá ??t nh?ng h??ng v? c?a r??u ?ă t?o ???c nét ??c tr?ng. Không d?ng l?i ? ?ó, Ernest Gallo c̣n ti?n hành các ch??ng tŕnh qu?ng cáo và gi?i thi?u s?n ph?m trên di?n r?ng thông qua ph??ng ti?n truy?n thông ??i chúng radio.

B?ng chi?n l??c t?ng th? h??ng t?i ng??i tiêu dùng c?a Ernest Gallo, sau khi ??a vào tiêu th? trên th? tr??ng không lâu sau ?ó, r??u Thunderbird ?ă gây ???c ti?ng vang trên th? tr??ng v?i s? l??ng tiêu th? 32 tri?u gallon và mang l?i cho Ernest Gallo nh?ng kho?n l?i nhu?n l?n.

?? có ???c các ngu?n nguyên li?u ch?t l??ng cao, Ernest Gallo c?ng ?ă tr?c ti?p t́m mua nh?ng trang tr?i tr?ng nho ch?t l??ng cao, s? l??ng l?n ph?c v? cho ch??ng tŕnh m? r?ng và nâng cao ch?t l??ng r??u t?i nhi?u chi nhánh c?a E. & J. Gallo Winery. Thêm vào ?ó, ông c̣n thành l?p vi?n nghiên c?u v? r??u Ernest Gallo Clinic & Research Center t?i San Francisco chuyên nghiên c?u và cho ra ???c các lo?i r??u vang ch?t l??ng h?o h?ng.

Nh? ?ó, hàng lo?t các lo?i r??u ch?t l??ng cao nh? E. & J. Brandy, Bartles & Jaymes, Gallo of Sonoma, Louis M. Martini, Ecco Domani, Red Bicyclette, Mirassou Vineyards, MacMurray Ranch, Rancho Zabaco, Ecco Domani, Frei Brothers, Red Bicyclette, Bella Sera, Thunderbird, Night Train Express, Bridlewood ?ă ???c tung ra các th? tr??ng.

E. & J. Gallo Winery ?ă chính th?c v??n lên v? trí m?t th? l?c hùng m?nh trong gi?i s?n xu?t và kinh doanh r??u vang c?a M?, E&J Gallo c?ng tr? thành ??i th? c?nh tranh tr?c ti?p c?a các hăng r??u l?n nh? Petri, Cribari t?i th? tr??ng trong n??c.

Huy?n tho?i r??u vang c?a M?

??i v?i nhi?u ng??i, Ernest Gallo c̣n là m?t chuyên gia v? qu?ng cáo và marketing. B?t c? trong th?i ?i?m nào, quy mô nào và cách th?c nào, Ernest Gallo c?ng s?n sàng áp d?ng v?i m?t m?c ?ích ??a ???c s?n ph?m c?a ḿnh t?i tay ng??i tiêu dùng và m? r?ng ???c th? tr??ng.

L?n l??t t?ng b??c chi?m l?nh ???c th? tr??ng trong n??c r?i ti?n ra th? tr??ng qu?c t?, Ernest Gallo ?ă giúp E. & J. Gallo Winery v??n lên v? trí s? m?t t?i M? và v? trí th? hai trên th? gi?i. V?i tr? s? ???c m?nh danh là v??ng qu?c r??u vang Sonoma County l?n nh?t M? s? h?u h?n 10.000 ha trang tr?i tr?ng nho ? California, hi?n nay, E. & J. Gallo Winery ?ă xây d?ng ???c hàng tr?m chi nhánh ho?t ??ng ? 85 qu?c gia trên th? gi?i. B́nh quân hàng n?m, hăng s?n xu?t kho?ng 80 tri?u thùng r??u t??ng ???ng v?i kho?ng 2,64 tri?u chai r??u m?i ngày.

Xu?t thân t? m?t gia ?́nh lao ??ng, ?ă t?ng nhi?u n?m li?n ph?i tr?i qua cu?c s?ng khó kh?n, cho t?i khi ?ă tr? thành t? phú s? h?u kh?i tài s?n kh?ng l? 1,2 t? USD, là ông ch? c?a m?t hăng r??u E. & J. Gallo Winery t?m c? qu?c t?, Ernest Gallo v?n là m?t ng??i vô cùng gi?n d?, th?ng th?n và r?t k? lu?t trong công vi?c. Ông Ernest Gallo luôn mi?t mài làm vi?c 12 gi? m?i ngày v?i m?c tiêu lao ??ng ?? c?ng hi?n cho xă h?i nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng cao nh?t.

Ernest Gallo ?ă t?ng nói “Tôi có th? làm nh?ng ?i?u mà nh?ng ng??i khác không th? làm ???c, không ph?i b?i do tôi tài h?n hay ???c ?ào t?o t?t h?n nh?ng ng??i khác mà b?i v́ tôi không ng?i hy sinh công s?c cho nh?ng ?i?u mà tôi th?y c?n ph?i làm”. V́ v?y, nh?ng ng??i ?ă t?ng làm vi?c v?i ông ??u ph?i là nh?ng ng??i có tŕnh ?? chuyên môn và ư th?c cao và không ng?i hy sinh gian kh? trong công vi?c.

N?m 2007, Ernest Gallo m?t ? tu?i 97 nh?ng v?i nh?ng c?ng hi?n to l?n cho ngành công nghi?p r??u vang M? và th? gi?i, Ernest Gallo s? măi ???c m?i ng??i nh? ??n nh? m?t huy?n tho?i.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status