Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??u vang Lazo

R??u vang Lazo
Ḍng Nho m?i nh?ng ch?t l??ng t?t. Giá thành ph?i ch?ng phù h?p v?i các d?p c??i h?i, l? t?t hay các bu?i ti?c nh?, Lazo s? là ng??i b?n ?i cùng m?i ng??i trong b?a ti?c không th? d?i xa.

Xu?t x? : Certral Valley 

Gi?ng nho : 100% Carbernet Sauvignon

XEM GIÁ CÁC LO?I R??U VANG :  T?I ?ÂY 

chardonnay-2

V??n nho

Nho ???c tr?ng trong khu v?c có k?t c?u ??t tr?m tích v?i ??t mùn và mùn - sét và thoát n??c t?t. ??t b?ng ph?ng, sâu và màu m? , ??c bi?t thích nghi cho nho ?? phát tri?n.

Khí h?u ??a Trung H?i v?i nóng ?m v?a ph?i mùa ?ông ?m ??t và khô, mùa Hè ?m áp v?i mát m? v? ?êm. ?i?u này ??m b?o cho nho kh?e m?nh v?i k?t c?u tinh t? và h??ng th?m n?i b?t. L??ng m?a trung b́nh n?m là 700mm.

GR Camenere

S?n xu?t r??u vang

Nho ???c thu hoachj và b? vào thùng lo?i 350kg/ thùng. Sau ?ó nh? nhàng và c?n th?n nghi?n nát. Quá tŕnh lên men di?n ra trong thùng thép không r? v?i kho?ng th?i gian 7 ngày ? nhi?t ?? t? 28 ?? C và 30 ?? C, sau ?ó r??u len men th? c?p kho?ng 4 ngày n?a ?? h??ng v? ??c tr?ng s? hi?n h?t trong vang.

Mô t? s?n ph?m 

?ây là lo?i r??u vang mang tính ??c tr?ng c?a gi?ng nho Carbernet Sauvignon c? ?i?n t?i thung l?ng trung tâm.Vang có màu ruby r?t ??p, có c?u trúc t?t, khá cân b?ng. Th?c ph?m ?i kèm có th? là Format ho?c các lo?i th?t ?? 

Reserva SB

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status