Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??u vang không d? mua

R??u vang không d? mua
B?n mu?n ch?n m?t chai r??u vang ngon lành cho d?p ??c bi?t, ho?c m?t món quà trong m?i d?p g?p m?t b?n bè. Nh?ng th?c t? ?? ch?n ???c lo?i r??u vang t?t không ph?i là d?. Chúng tôi s? giúp b?n ?i?u ?ó.

R??u vang không d? mua

Th? tr??ng r??u vang vào d?p T?t r?t sôi ??ng, không ch? ? các th? tr??ng th? gi?i mà ? Hà N?i c?ng v?y. ?ây c?ng là th?i ?i?m ch?t l??ng r??u r?t ph?c t?p. ?? ch?n ???c chai vang “?áng ??ng ti?n bát g?o” không ph?i d?.

Ông Nguy?n V?n Th?nh, Phó Giám ??c Công ty Hùng Th?nh - chuyên kinh doanh vang nh?p kh?u, nh?n xét th? tr??ng r??u vang trong n??c hi?n r?t sôi ??ng và c?nh tranh khá quy?t li?t do ngày càng có nhi?u doanh nghi?p nh?y vào khai thác. Tr??c ?ây, t?i th? tr??ng VN ch? có r??u vang "Th? gi?i c?" (Old World Wines) có xu?t x? lâu ??i c?a vùng ??a Trung H?i, nh?: Pháp, Ư, Tây Ban Nha..., nay có thêm s?n ph?m vang "Th? gi?i m?i" (New World Wines) c?a vùng B?c M?, Nam M?, Úc, Nam Phi... Lo?i vang "b́nh dân" bán ??i trà ? các shop, siêu th? (th??ng là r?) và lo?i vang "sành ?i?u" ch? y?u phân ph?i trong các nhà hàng, khách s?n cao c?p giá bán khá cao.

Theo Hi?p h?i R??u bia và N??c gi?i khát VN, hi?n trong n??c có h?n 15 doanh nghi?p s?n xu?t và "?óng chai" r??u vang v?i s?n l??ng m?i n?m kho?ng t? 12 - 13 tri?u lít. Ngoài r??u vang ngo?i, các th??ng hi?u vang trong n??c c?ng ?ang ráo ri?t giành khách nh? l?i th? giá r? h?n 2 - 3 l?n so v?i vang ngo?i và ch?t l??ng m?t s? lo?i r??u vang n?i (nh? Vang ?à L?t, Vang ?ông ?ô...) ti?n b? rơ r?t. Tuy nhiên, bà Nguy?n M? Lan, ch? m?t shop kinh doanh r??u ? ???ng H?i Tri?u (Q.1 - TPHCM), cho bi?t s?n ph?m vang Pháp v?n ??ng ??u th? tr??ng VN, k? ??n là vang Úc, Chile, M?...

So v?i cùng k? n?m tr??c, giá bán các lo?i vang có t?ng nh?. C? th?: vang Voyage Cabernet Sauvignon giá kho?ng 122.000 ??ng/chai, Stamp Kaola of Australia 164.000 ??ng/chai, Houghton Cabernet ShirazMerbot giá 268.000 ??ng/chai, ST Henri Shiraz (Úc) giá 762.500 ??ng/chai, Margaoux (Pháp) giá 636.000 ??ng/chai, Calvet Côtes-Du-Rhône 2002 (Pháp) giá 186.000 ??ng/chai, vang ?? Lindemans Bin 45 (Úc) giá bán 266.000 ??ng/chai, Zonin 2003 (Ư giá 175.000 ??ng/chai, vang Passion (Chile) ?óng chai t?i VN giá 69.000 ??ng/chai, vang xu?t kh?u ?à L?t 42.500 ??ng/chai...,

Hi?n nay, vang ???c bán ??i trà, song ?? ch?n ???c hàng ch?t l??ng th́ không ph?i d?. Theo ông ?? Minh Tri?t, gi?ng viên Tr??ng Nghi?p v? Du l?ch Sài G̣n Tourist - m?t chuyên gia v? pha ch?, trên th? tr??ng hi?n ph? bi?n 2 d?ng r??u vang: lo?i vang "chính tông", trên nhăn, ngoài th??ng hi?u, gi?ng nho, niên v? nho... c̣n có chú thích h?ng r??u nh? AOC (vi?t t?t ngu?n g?c xác ??nh), VDQS, Grand Cru... ?? kh?ng ??nh ??ng c?p. V?i lo?i vang "x?n" này, giá th?p nh?t c?ng ph?i t? 400.000 ??ng/chai tr? lên. C̣n lo?i vang "ph? bi?n" th??ng dùng "chiêu" l?p l? nhăn mác. Ch?ng h?n, c?ng có kư hi?u ngu?n g?c xác ??nh, xu?t x?, tên th??ng hi?u, nhà s?n xu?t, niên h?n nho..., song n?u xem k? t?t c? nh?ng chi ti?t trên s? phát hi?n chúng ?ă ???c "bi?n hóa". Ch?ng h?n r??u vang Bordeux -Pháp, trên hàng ch? "Grand vin de Bordeaux" (r??u có tên tu?i c?a Bordeaux) thi?u ch? "d" ? t? "Gran", hay thay câu "Produit de France" (r??u s?n xu?t t?i Pháp) b?ng câu "Distribue par D.Molinelli, 93500 France" (s?n xu?t t?i vùng Seine-saint-denis-c?nh th? ?ô Paris, cách Bordeaux g?n c? ngàn cây s?)...

Nhi?u ng??i v?n quan ni?m r?ng, r??u vang ?? càng lâu càng ngon, song theo ông Tri?t, ?i?u này c̣n ph? thu?c vào ch?t l??ng. Lo?i r??u có giá bán 100.000 ??ng có th? l?u gi? t? 1 - 2 n?m; trên 200.000 ??ng gi? ???c t? 3 - 4 n?m... Tuy nhiên, theo nhi?u ti?u th??ng, trên th? tr??ng VN hi?n nay h?u h?t là lo?i "th??ng th??ng b?c trung", c̣n lo?i cao c?p th́ r?t ít. ?i?u ngh?ch lư là, dân "Tây" th́ thích dùng vang VN do có giá bán r?, ch?t l??ng khá, c̣n dân ta th́ l?i thích u?ng vang ngo?i.

R??u vang l?u, r??u "d?m" tràn lan

Theo Chi c?c QLTT TPHCM, tu?n qua ??n v? ?ă phát hi?n c? ch?c v? v?n chuy?n, kinh doanh r??u gi?, r??u l?u. C? th?: ngày 19/1, ??i 3B QLTT TPHCM phát hi?n t?i c?a hàng s? 393 Hai Bà Tr?ng, qu?n 3 có 49 chai r??u Remy, Courriere, Cordon Bleu, Remy Martell... không có hóa ??n, ch?ng t?. ??i QLTT qu?n B́nh Th?nh phát hi?n t?i c?a hàng s? 332 Xô Vi?t Ngh? T?nh, ph??ng 25 ?ang kinh doanh 169 chai r??u ngo?i các lo?i ??u không có hóa ??n, ch?ng t?. C?ng trong ngày 19/1, ??i 1B QLTT TPHCM phát hi?n t?i v? tr??ng H?i Vân, s? 69 Hu?nh Thúc Kháng, qu?n 1, bày bán 10 chai r??u ngo?i không ch?ng t?.

T??ng t?, ngày 16/1, c? quan C?nh sát ?i?u tra T?i ph?m v? qu?n lư tr?t t? kinh t? và ch?c v? (Công an TPHCM) phát hi?n và b?t qu? tang t?i s? 18/10 ?ô ??c Long, ph??ng Tân Quư, qu?n Tân Phú có 100 thùng r??u gi? các nhăn hi?u Hennessy, Remy Martin, Johnnie, Walker, Champagne, Bordeaux thành ph?m. T?i hi?n tr??ng c̣n có nhi?u d?ng c? pha ch? r??u v?i công th?c dùng r??u ngo?i pha v?i r??u B́nh Tây ho?c r??u Nàng H??ng, ???ng, ph?m màu. Cùng ngày, t?i c?a hàng s? 120 Nguy?n C?u ?àm, ph??ng Tân S?n, qu?n Tân Phú (n?i phân ph?i và kinh doanh r??u t? c? s? s?n xu?t trên), c? quan ch?c n?ng t?ch thu thêm 100 thùng r??u gi?...

 chon ruou

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status