Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??u vang ?ám c??i

R??u vang ?ám c??i
V?i nhu c?u xă h?i phát tri?n nh? ngày nay, các b?a ti?c c??i sang tr?ng các b?a ti?c c??i hoành tráng v?i b?n bè h? hàng, ngoài nh?ng món ?n ngon chúng ta không th? thi?u chai r??u vang ngon ?? thêm t́nh h?u ngh?. R??u vang trên th? gi?i ???c s? d?ng r?ng răi nh?ng ? Vi?t Nam chúng ta b?t ??u ph? bi?n m?i kho?ng h?n 10 n?m nay. Hăy ch?n chai r??u vang ?ng ư cho b?a ti?c c?a ḿnh nhé !


Ch?n r??u vang cho ti?c c??i

XEM GIÁ R??U VANG CÁC LO?I :  T?I ?ÂY

Ngoài vi?c quan tâm ??n th?c ??n cho th?c ?n, th́ ?? u?ng trong ti?c c??i c?ng là m?t là m?t ph?n quan tr?ng không kém. T?i các ti?c c??i thông th??ng hi?n nay, ?? u?ng th??ng là bia và n??c ng?t. Tuy nhiên, trong các th?c ??n c??i, ??c bi?t là ti?c c??i ??t ? khách s?n hay trung tâm h?i ngh?, ?? ?n th??ng bao g?m h?i s?n và các món mang phong cách châu Âu. Do ?ó, b?n có th? thay bia b?ng các lo?i r??u vang nh? nh? vang hoa qu? s? phù h?p h?n và khi?n ti?c c??i c?a b?n thêm v?n minh, hi?n ??i.

ruou-vang-da-lat

Theo kinh nghi?m t? nh?ng ng??i t? ch?c s? ki?n, vi?c ch?n l?a lo?i r??u vang trong ti?c c??i s? ph? thu?c ch? y?u vào không gian ti?c và nh?ng món ?n b?n ch?n trong th?c ??n.

1381815344-tiec-giang-sinh-o-cac-quoc-gia-tren-the-gioi-anh-5

R??u Vang ?? nên u?ng kèm v?i các món th?t ?? nh? bê, ḅ, c?u,...

anh2 94ff3

Thông th??ng, các lo?i r??u vang tr?ng và h?ng th??ng ?i kèm v?i các món ?n có h??ng v? thanh, ít mùi nh? salad, cá, h?i s?n hay các lo?i th?t tr?ng nh? th?t gia c?m, b?i v? nh? nhàng, ?? ng?t nh?, ít chát c?a lo?i r??u này s? không át ?i h??ng th?m t? nhiên c?a các món ?n. Trong khi ?ó, vang ?? th??ng ???c dùng ?? che ?i mùi tanh khá n?ng c?a các món th?t ?? nh? bê, c?u, ḅ.... H??ng v? ??m ?à, ?m áp và chát ??m c?a vang ?? s? giúp món ?n chính h?p d?n h?n.

hn3

Vang ?? Montes Alpha M Apalta Single Vineyard
Trong b?a ti?c, b?n có th? ph?c v? c? r??u vang tr?ng và ??, tuy nhiên nên chú ư ??n ?? ?n c?a khách ?? ph?c v? lo?i r??u h?p v?i món ?n. Th??ng là vang ?? nh? cho món lu?c h?p, vang v?a cho món chiên xào và vang ??m cho món quay n??ng.

va3-7123-1392265310

Trên ?ây là m?t vài kinh nghi?m ch?n r??u theo nguyên t?c dùng ti?c. Khi ch?n, b?n có th? tùy vào kinh phí hay ??i t??ng khách m?i c?a b?a ti?c ?? ch?n tên r??u và ??ng c?p r??u t??ng ?ng.

T?i Hà N?i, b?n có th? tham kh?o ??a ch? cung c?p r??u vang uy tín t? Ruouthienlong.com ho?c b?n có th? qua tr?c ti?p Showroom r??u Thiên Long qua ??a ch? 34 Nguy?n Siêu - Hoàn Ki?m - Hà N?i.

Liên H? v?i P.kinh doanh : 0936372662 ho?c 043 8244741 ( g?p Mr Tu?n )

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status