Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

R??u vang chi lê v?i món gà

R??u vang chi lê v?i món gà
R??u vang trong tay nh?ng ng??i ??u b?p hàng ??u ph??ng Tây không ch? là th?c u?ng ngon b? d??ng, ??i v?i h? r??u vang c̣n là th? gia v? không th? thi?u trong vi?c ?i?u ti?t các món ?n. ?i?n h́nh món Gà v?i r??u vang chi lê, d??ng nh? r??u vang ?ă không th? thi?u trong vi?c làm v? gà ng?t l?m h??ng trái cây.


Gà n?u r??u vang

Bài vi?t c?a: Saola Webmin, ? m?c Th??ng th?c r??u vang

TH?T gà là món th?t khá thông d?ng trong các món ?n Vi?t Nam, có th? nói ch? sau th?t heo. Nào là gà lu?c, gà rô-ti, gà xé phay, gà n?u cà-ri, gà ra-gu, gà h?p mu?i, gà x?i m?, gà chiên b?, cánh gà chiên n??c m?m, mi?n gà, ph? gà, cháo gà…

Nh?ng ch?c các b?n hi?m khi ???c th??ng th?c th?c ??n gà n?u theo ki?u M?: gà n?u r??u vang. Chúng ta hăy th? làm món này xem sao. Th?t gà v?n ?ă ngon, r??u vang l?i càng ngon h?n. Ngon c?ng v?i ngon ?t càng thêm ngon. D??i ?ây là th?c ??n d?n cho b?n ng??i ?n.

Nguyên li?u g?m có: 4 ?ùi gà và 4 c?ng gà; mu?i và tiêu; m?t chén b?t (b?t b?p ho?c b?t ḿ c?ng ???c) tr?i ??u trên chi?c khay ho?c ??a l?n; t? 2-3 mu?ng canh d?u ?n; 2 chén hành x?t lát; 2 ly r??u vang ?? (Chianti ho?c Zinfandel là ngon nh?t); 1 chén n??c xúp th?t ḅ; 1 n?m rau th?m (g?m rau húng, lá nguy?t qu?, hai tép t?i b?m v?i 2 hay 3 c?ng ng̣ tây); 3 mu?ng canh b?t cà chua.

Cách n?u: Xát mu?i và tiêu lên ?ùi và c?ng gà, t?m b?t, l?c m?nh cho s? b?t th?a r?t xu?ng h?t.

?? d?u ?n vô ch?o ho?c xoong, ?un nóng trên b?p, khi ?ă r?t nóng nh?ng ch?a b?c khói, b? ?ùi gà vào xoay ??u cho th?t gà tr? thành màu nâu ? t?t c? m?i phía.

L?y th?t gà ra ??a, nh? nhàng xát hành lên. Lúc này mùi th?m ?ă b?c lên “?i?c l? m?i”, nh?ng b?n m?i ?i ???c m?t ph?n ba ?o?n ???ng.

B? th?t gà vô ch?o tr? l?i, ?? r??u vang và n??c xúp vào, qu?y b?t cà chua ?? vô luôn, b? thêm rau th?m, nh? d́m rau ch́m sâu d??i ?áy ch?o. ?un sôi, ?? l?a nh?, ??y n?p l?i, n?u trong kho?ng 25 phút, ho?c cho ??n khi th?t gà m?m - dùng n?a xuyên qua th?t d? dàng. (Món ?n lúc này có th? ti?p t?c n?u ?? ?n ngay; ho?c c?t ?? dành, ch? khi ?n hâm nóng tr? l?i tr??c khi ti?p t?c).

?? ti?p t?c n?u, ?? món ?n qua ch?o ?áy b?ng, v?t b?t váng m? và n?u l?a to trong kho?ng 5-7 phút cho ??n khi ch?t l?ng keo l?i.

Xong, b?n nêm n?m th?, cho gia v? v?a mi?ng, d?n ra ??a và… ?n ngon lành.

?ây là m?t món ?n không m?y c?u k?, l?i d? n?u, n?u th??ng th?c v?i r??u vang ?? th́ ph?i nói “trên c? tuy?t v?i”. Không tin m?i các b?n c? th? tr? tài.

Theo Qu?c T? ?i?n t?

                      ga

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status